ELT-10001 Signaalit ja mittaaminen, 4 op
Signals and Measurements

Lisätiedot

Kurssilla tutustutaan signaaleihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Pääpaino on sähköisissä signaaleissa, jotka ovat keskeisiä mm. sähkötekniikassa, elektroniikassa, tietoliikennetekniikassa ja tietotekniikassa. Tutustuminen tapahtuu käytännönläheisesti signaaleita mittaamalla. Samalla opitaan mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan tyypillisimpiin elektroniikkakomponentteihin. Kurssi antaa käytännönläheisen johdatuksen asioihin, joita käsitellään myöhemmillä kursseilla syvällisemmin ja teoreettisemmin.

Opintojaksoista ELT-10001, ELT-10016 ja ELT-10000 vain yksi voi sisältyä TTY:n tutkintoihin.

Vastuuhenkilö

Markus Allen, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-10001 2017-01 2 Markus Allen
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt antavat kurssiarvosanan yksi. Parempi kurssiarvosana on mahdollista saada käymällä lisäksi tentissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee mittaamisen periaatteet ja virhelähteet, 2) osaa käyttää laboratorion perusmittalaitteita, simulointiohjelmaa ja tietokoneeseen liitettävää signaalinkeruulaitetta, 3) osaa mitata virran ja jännitteen, 4) tuntee taajuusspektrin käsitteen ja osaa mitata ja tulkita sen mittalaitteella, 5) tuntee signaalin näytteenoton periaatteen ja näytteenottoteoreeman.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suureet ja yksiköt, analogisen signaalin käsite: Tasa- ja vaihtovirta ja -jännite. Pätö- ja loisteho. Desibeli.     
2. Komponentit ja virtapiirit: Vastus, kela ja kondensaattori sekä tasa- ja vaihtovirtapiirit.  Parasiittiset piirielementit  Diodi, operaatiovahvistin. 
3. Laboratoriolaitteet ja mittaaminen. Simulointiohjelman käyttö.  Maadoitukset ja metallijohtojen ominaisuudet.   
4. Taajuustason analyysi, spektrin käsite. Siirtofunktio ja suodin.  Fourier-sarja ja -muunnos. Suodintoteutukset.   
5. Näytteenotto: AD- ja DA-muuntimet, näytteenottoteoreema.  Digitaaliset suotimet.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Laboratoriotöiden suorittaminen hyväksytysti vaatii kohtuullista ymmärrystä kurssin ydinaineksesta mahdollistaen kurssiarvosanan yksi. Tentin avulla opiskelija voi osoittaa kurssin ydinaineksen sekä täydentävän tietämyksen hallintaa laboratoriotöitä laajemmin. Näin ollen tentti mahdollistaa kurssiarvosanat 2-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Signaalit ja mittaaminen   Markus Allen ym.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-10001 Signaalit ja mittaaminen, 4 op ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen, 5 op  
ELT-10001 Signaalit ja mittaaminen, 4 op ELT-10000 Signaalit ja mittaaminen, 4 op  

Päivittäjä: Laine Katja, 30.03.2017