Tieto- ja sähkötekniikan TkK-tutkinto-ohjelma

Tietotekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Mikko Valkama, Jarmo Harju, Jari Nurmi
Tiedekunnan sihteeri: Anna-Maria Syrjämäki, Virpi Penttilä
Opetuksen suunnittelija: Mari Torikka

Osaamistavoitteet

- Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

Tuntee sähkö- ja tietotekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan sähkö- ja tietotekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Ymmärtää tieteellistä ajattelua ja hänellä on perusvalmius tieteellisiin työskentelytapoihin.

On edellytykset jatkaa diplomi-insinöörin tutkintoon sekä valmius jatkuvaan oppimiseen.

Hallitsee työelämässä tarvittavat perustaidot ja osaa ilmaista teknisiä asioita kirjallisesti.

Osaa kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.

Hallitsee suomea ja ruotsia lainsäädännössä vaaditulla tasolla sekä yhtä vierasta kieltä käytännöllisellä tasolla.

Osaa käyttää viestintävälineitä sekä viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.

Rakenne

Perusopinnot, 93 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- omaa riittävät luonnontieteelliset ja matemaattiset tiedot ja taidot tekniikan alan jatko-opiskelulle.
- osaa käyttää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä.
- osaa opiskella ja kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella kielellä sekä yhden vieraan kielen perustasolla.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-11010   Sähköenergiajärjestelmät 4 op I  
ELT-10001   Signaalit ja mittaaminen 4 op I  
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op II  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-22060   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST 3 op II  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op I  
TIE-02300   Johdatus ohjelmistotuotantoon 4 op II  
TIE-03100   Tietoverkot ja tietoturva 4 op I  
TIE-05200   Mikroprosessorit 4 op II  
TST-01100   Johdanto tietotekniikkaan 6 op I  
TST-01200   Johdanto tekniikan opintoihin 4 op I  
TST-02200   Urasuunnittelu 2 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 85 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-01410   Insinöörimatematiikka A 4 4 op I  
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op II  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op II  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op I  


Suuntaavat opinnot, 18 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tietotekniikan perusteoriat ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02200   Ohjelmoinnin peruskurssi 5 op II  
TIE-02400   Ohjelmoinnin tekniikat 6 op II  
Yhteensä 11 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään kaksi opintojaksoa


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Machine Learning 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Signal Processing 25 op
Tietokonetekniikka 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op


Sivuaineet

Tutkinnon sivuaineen voi valita TTY:n aineopintokokonaisuuksista.


Vapaasti valittavat opinnot, 2 op

Tutkinto täydennetään minimilaajuuteen 180 op vapaasti valittavilla opinnoilla.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön tekemisen jälkeen:

Omaa valmiudet tuottaa tieteellistä tekstiä ja kirjoittaa tekninen raportti.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa käsitellä ja ottaa huomioon saamansa palautteen.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä.

Kunkin aineopintokokonaisuuden vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin miten kandidaatintyö suoritetaan. Kandidaatintyöhön sisältyy kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinnon perusopintoja ja suuntaavia opintoja 85 op ja pääaineen opinnoista 15 op. Esitiedot tarkastetaan tutkinto-ohjelman suunnittelijan toimesta ennen seminaariin osallistumista.


Päivittäjä: Torikka Mari, 19.04.2016