Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Materiaalitekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Matti Vilkko, Seppo Tikkanen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen, Jenni Lassila

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan materiaalitekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin

Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla

Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Rakenne

Perusopinnot, 97 op

Pakolliset opintojaksot

Lukuvuonna 2016-2017 suositellaan opintojakson RAK-31010 Lujuusoppi sijaan suorittamaan opintojakso MEI-02100 Mekaniikka.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120   Mittaus 3 op II  
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01430   Insinöörimatematiikka C 4 4 op I  
MEI-01100   Teknillinen dokumentointi 4 op II  
MEI-02021   Lämpötekniikka 4 op II  
MOL-11200   Materiaalit 6 op I  
RAK-31010   Lujuusoppi 4 op II  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TTI-10001   Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op I  
TTI-20000   Innovatiivinen systeemisuunnittelu 4 op I  
TTI-20020   Kone- ja materiaalitekniikan johdantokurssi 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 97 op  


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MOL-11240   Polymeerifysiikka 5 op II  
MOL-11330   Kiteisten materiaalien rakenne 6 op II  
Yhteensä 15 op  


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materiaalitekniikka 25 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka/TkK-sivuaine, M 20 op
Kemia/TkK-sivuaine/TL,YE,B,M 26 op
Kestävä tuotanto 25 op
Kielten sivuaine 25 op
Kone- ja tuotantotekniikka 27 op
Teknillisen fysiikan sivuaine 25 op
Tuotannon ja tuotekehityksen sivuaine 20 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op

Mikäli opiskelija aikoo lukea materiaalikemiaa pääaineena DI-tutkinnossa, kannattaa Kemia/TkK-sivuaine/TL,YE,B,M valita sivuaineeksi TkK-tutkintoon. Mikäli opiskelija aikoo lukea Biomaterials-pääaineen DI-tutkinnossa, tulee Biomateriaalitekniikka/TkK-sivuaine, M valita sivuaineeksi TkK-tutkintoon. Opiskelija voi valita aineopintokokonaisuuden vapaasti TTY:n aineopintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta. Ohessa on annettu sivuainesuosituksia.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö > Kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö


Päivittäjä: Väisänen Outi, 16.06.2016