Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Automaatiotekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Matti Vilkko, Seppo Tikkanen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Johanna Heinola-Lepistö

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee automaatiotekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan automaatiotekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin

Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla

Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan
oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 92 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120   Mittaus 3 op I  
ASE-1130   Automaatio 6 op I  
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op II  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01430   Insinöörimatematiikka C 4 4 op I  
MEI-01100   Teknillinen dokumentointi 4 op I  
MEI-02021   Lämpötekniikka 4 op II  
MEI-30000   Dynamiikka 4 op III  
RAK-31000   Statiikka 4 op II  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op I  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TTI-10001   Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op I  
TTI-20000   Innovatiivinen systeemisuunnittelu 4 op I  
TTI-20010   Käytännön systeemiajattelu 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 92 op  


Suuntaavat opinnot, 19 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee automaatiotekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatiotekniikka 30 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja esittää tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö > Kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö


Päivittäjä: Heinola-Lepistö Johanna, 16.03.2017