Teknis-taloudellinen TkK-tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Saku Mäkinen
Tiedekunnan sihteeri: Lea Rantatupa-Vähälä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan. Opiskelija tunnistaa matemaattis-luonnontieteelliset menetelmät osaksi teknis-taloudellista ongelmanratkaisua.
- osaa määritellä tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja ymmärtää niiden aseman yhteiskunnassa.
- ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä, yrityksen toimintaa kokonaisuutena ja teknis-taloudellisen osaamisen merkityksen liiketoiminnassa.
- ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen liiketoiminnassa.
- tunnistaa valitsemansa tekniikan alan keskeisiä käsitteitä ja pystyy toimimaan alan asiantuntijoiden kanssa.
- osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä yhteiskunnallista merkitystä.
- osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita sekä osaa toteuttaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa sekä pystyy vaikuttamaan ihmisiin oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla äidinkielellä, toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
- osaa toimia ryhmän tuottavana jäsenenä alansa tehtävissä.
Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 100 op

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset kieliopinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-07000   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op III  
KIE-22020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO 3 op II  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op I  
TLO-11000   Tietojohtamisen perusteet 4 op I  
TLO-11046   Supply Chain Management 4 op I  
TLO-32021   Liiketoimintatiedon hallinta 5 op II  
TRT-21001   Teknis-taloudellinen toimintaympäristö 6 op I  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TTA-21010   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op I  
TTA-31010   Yrityksen talous 4 op II  
TTA-32010   Johdon laskentatoimi 5 op II  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 96 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op II  

Täydentävät opintojaksot

Pakolliset vieraan kielen opinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-32026   Spoken Communication in English/TUTA & TIJO 3 op I  
KIE-32906   English Language Exam / Spoken 3 op I  
KIE-33906   English Language Exam / Written 3 op I  
KIE-34106   Academic Writing in English 3 op II  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tuotantotalous 23 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Akustiikka 20 op
Biolääketieteen tekniikka 25 op
Datateknologiat 25 op
Digitaali- ja tietokonetekniikan sivuaine 25 op
Elektroniikan sivuaine 25 op
Energia- ja prosessitekniikka 26 op
Kemia/TkK/muut kuin TL, YE, M 29 op
Kestävä tuotanto 25 op
Konetekniikan sivuaine, yleinen 25 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien sivuaine 20 op
Machine Learning 25 op
Matematiikka 25 op
Minor in Communications and Networking 25 op
Minor in Health Informatics 25 op
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op
Physics 20 op
Rakennustekniikan sivuaine 25 op
Signal Processing 25 op
Teknillisen fysiikan sivuaine 25 op
Tietoliikennetekniikan sivuaine 25 op
Tuotannon ja tuotekehityksen sivuaine 20 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op
Turvallisuustekniikka 20 op
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 24 op

Sivuaineeksi tuotantotalouden opintosuunnassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (180 op). Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan valittavaksi erityisesti kieliopintoja, Tampere3- yhteistyöopintoja, yrittäjyyden opintoja sekä vaihto-opintoja.


Kandidaatintyö, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Kolari Soila, 09.08.2016