Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen, Antti Valmari, Anna Pitkänen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-
luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:

tunnistaa 2000-luvulla ihmiskuntaa kohtaavat globaalit haasteet, osaa erotella ja selittää niiden taustalla olevat syyt ja vetää yhteen niistä nousevat mahdollisuudet, riskit ja uhat.

tuntee pääaineensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen
yhteiskunnallista merkitystä.

osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.

osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

ymmärtää, että ammatillinen kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa
keskeneräisyyttään.

Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 90 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun,
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä,
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat.
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241   Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251   Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KIE-22050   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT 3 op I  
KIE-32056   Spoken Communication in English/LTT 3 op I  
KIE-33006   Written Communication in English 3 op II  
LTT-11000   Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja 2 op I  
LTT-12201   Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia 5 op I  
MAT-01160   Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260   Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360   Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01460   Matematiikka 4 4 op I  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
Yhteensä 73 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1670   Astrofysiikka 3 op 1   III  
FYS-1730   Fysiikan historia 3 op 1   III  
KEB-21000   Biokemia I 4 op 1   II  
KEB-61050   Kemian perusteet 3 op 1   I  
KEB-61350   Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op 3   I  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 2   II  
KEB-62210   Fysikaalinen kemia 1 4 op 2   II  
LTT-12101   Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 5 op 1   II  
LTT-12301   Kestävän kehityksen perusteet 5 op 1   II  
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op 4   II  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op 4   II  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op 4   II  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 4   II  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op 4   II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op 4   II  
MAT-60650   Matematiikan historia 3 op 1   III  
MAT-71800   Julkaiseminen LaTeX-järjestelmällä 2 op 3   I  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op 1   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan yksi.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan toinen.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan toinen.
4. Valittava 2 opintojaksoa. Valitaan kaksi.


Suuntaavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1260   Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
Yhteensä 7 op  

Täydentävät opintojaksot

Kemian pää- tai sivuaineopiskelijat valitsevat ne KEB-opintojaksot, jotka eivät kuulu perusopintoihin (3 kpl). Tietotekniikkaa opetettavaksi aineeksi suunnitteleville suositellaan opintojaksoja MAT-71000 ja TIE-02200. Muille kuin matematiikan pää- tai sivuaineopiskelijoille suositellaan opintojaksoja MAT-60150 ja MAT-60000.

Listasta valitaan vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/TkK/TL & YE 25 op
Matematiikka 25 op
Teknillinen fysiikka 25 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. Opettajankoulutuksen opiskelijat, jotka aikovat lukea tietotekniikan pitkän opetettavan aineen, voivat valita sivuaineeksi ohjelmistotekniikan.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Listan opintojaksot ovat vain ehdotuksia, voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) suuntaavat opinnot 3) pääaine 4) sivuaine 5) kandidaatintyö ja -seminaari.

Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi alla luetellut opintojaksot, pää- ja sivuaineita täydentävät opinnot tai kieliopinnot.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista ja suuntaavista opinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumasta kandidaatinseminaariin.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Lisätietoa kieliopinnoista: - Mikäli opiskelija valitsee perusopintojen pakolliset vieraan kielen opinnot englannista, tulee hänen suorittaa KIE-32056 Spoken communication in English/LTT 1. opiskeluvuonna.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.04.2016