Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Biotekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Antti Valmari
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Piia Asunmaa

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:
- tunnistaa 2000-luvulla ihmiskuntaa kohtaavat globaalit haasteet, osaa erotella ja selittää niiden taustalla olevat syyt ja vetää yhteen niistä nousevat mahdollisuudet, riskit ja uhat.
- tuntee pääaineensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
- ymmärtää, että ammatillinen kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.

Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 94 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä,
- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun,
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet,
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KIE-32056   Spoken Communication in English/LTT 3 op II  
KIE-34106   Academic Writing in English 3 op II  
LTT-11000   Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja 2 op I  
LTT-12101   Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 5 op I  
MAT-01160   Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260   Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360   Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01460   Matematiikka 4 4 op I  
TIE-02100   Johdatus ohjelmointiin 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
YHTTAY-20020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op II  
YHTTAY-21041   Laboroinnin perusteet 5 op I  
Yhteensä 79 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-61050   Kemian perusteet 3 op 2   I  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62210   Fysikaalinen kemia 1 4 op 1   II  
LTT-12201   Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia 5 op 2   II  
LTT-12301   Kestävän kehityksen perusteet 5 op 2   II  
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op 3   II  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op 3   II  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op 3   II  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 3   II  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op 3   II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op 3   II  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op 2   III  
YHTTAY-20030   Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op 2   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan toinen.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan yksi.
3. Valittava 2 opintojaksoa. Valitaan kaksi. Perusopintojen pakollisia vaihtoehtoisia matematiikan opintojaksoja suositellaan seuraavasti: 1. Bio- ja ympäristötekniikan pääainelukijat: Todennäköisyyslaskenta ja Tilastomatematiikka 2. Biolääketieteen tekniikan pääainelukijat: - Biomittausten ja -kuvantamisen suunta: Algoritmimatematiikka, Tilastomatematiikka, Fourier'n menetelmät ja Vektorianalyysi - Kudosteknologian suunta: Todennäköisyyslaskenta ja Tilastomatematiikka

Lisätiedot

Biotekniikan opintosuunnassa perusopintojen laajuus on 94-96 op.


Suuntaavat opinnot, 19 op

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.
Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biotekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 27 op
Biolääketieteen tekniikka 25 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioteknologian sivuaine, B 28 op

Sivuainevalinta on vapaa. Biotekniikan opintosuunnan opiskelijoille suositellaan Bioteknologian sivuainetta.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Listan opintojaksot ovat vain ehdotuksia, voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) suuntaavat opinnot 3) pääaine 4) sivuaine 5) kandidaatintyö ja -seminaari.

Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi alla luetellut opintojaksot, pää- ja sivuaineita täydentävät opinnot tai kieliopinnot.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista ja suuntaavista opinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumasta kandidaatinseminaariin.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Biotekniikan tutkinto-ohjelma toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa. Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus Tampereen yliopiston bioteknologian opintoihin sinä lukukautena, jona hän aloittaa opintonsa TTY:ssä. TaY:n opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Tietoja opetuksesta saa BioMeditechin opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta sivulta http://www.uta.fi/bmt/opiskelu.html. Opintojaksokuvauksissa on merkittynä tiedot suositeltavista edeltävistä opinnoista. Joillakin työkursseilla opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 01.09.2016