Rakennustekniikan TkK-tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Tim Länsivaara
Tiedekunnan sihteeri: Antti Viiman
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

tuntee rakennusalan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä

osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin

osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa rakennusalan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla

osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä

osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 109 op

Pakolliset opintojaksot

Mikäli vieras kieli on englanti, siitä suoritetaan sekä suullisen että kirjallisen taidon opintojaksot vähintään tasolla B2.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-20000   Ympäristötekniikan perusteet 2 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-22040   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/RAK 3 op II  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-01410   Insinöörimatematiikka A 4 4 op I  
MEI-30000   Dynamiikka 4 op II  
RAK-10011   Rakennus- ja kiinteistöala 4 op I  
RAK-10030   Rakentamistalouden perusteet 5 op I  
RAK-10100   Rakennusmateriaalien ja rakennejärjestelmien perusteita 3 op I  
RAK-21000   Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet 5 op II  
RAK-31000   Statiikka 4 op I  
RAK-31010   Lujuusoppi 4 op II  
RAK-31020   Rakenteiden mekaniikan perusteet 5 op II  
RAK-31100   Rakennetekniikan perusteet 5 op II  
RAK-41110   Rakennusmittausten perusteet 3 op II  
RAK-41511   Rakentamisen tietotekniikan perusteet 3 op I  
RAK-51001   Rakentamisen tuotantotekniikka 6 op II  
RAK-51500   Rakennus- ja ympäristölainsäädäntö 3 op I  
TLO-11020   Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet 5 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 109 op  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talonrakentaminen 49 op
Yhdyskuntatekniikka 50 op


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vaadittuun laajuuteen (180 op). Kokonaisuuteen voi sisällyttää harjoittelua 3 op.


Kandidaatintyö, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö on kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvä opinnäytetyö. Kandidaatintyöhön sisältyy kypsyysnäyte.


Kandidaatintyöhön liittyy pakollinen opintojakso RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari (0 op).


Päivittäjä: Javanainen Päivi, 21.04.2016