MAT-81000 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 7 op
Programmatic Content Management

Vastuuhenkilö

Jukka Huhtamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-81000 2016-01 3 - 4 Jukka Huhtamäki
Harjoitustyö ja tentti. Harjoitustyötä edistetään kevään mittaan Koodiklinikoilla, mutta pääosin työn suunnittelu ja toteuttaminen on lähtökohtaisesti opiskelijan vastuulla ja suorittaminen edellyttää siksi itsenäistä työskentelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sisällönhallinta- ja -julkaisujärjestelmien ydinkäsitteet sekä järjestelmien keskeiset toimintaperiaatteet. Hän tuntee järjestelmien arkkitehtuurimallit ja osaa analysoida järjestelmien piirteitä ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija hallitsee järjestelmien käyttöönottoa ja konfigurointia sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen ohjelmallisen sisällönhallintajärjestelmän. Lisäksi opiskelija ymmärtää Webin sisältövirtojen idean ja osaa suunnitella ja toteuttaa automatisoituja toiminnallisuuksia datan keräämiseen Webistä ja jalostamiseen julkaistavaksi julkaisujärjestelmissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Web-keskeisen sisällönhallinnan perusteet. Käsitteet, ominaisuudet, luokittelu ja sovellusalueita.   Tiedon varastoinnin menetelmät web-sisällönhallintajärjestelmissä.  Web-sisällönhallinnan historia 
2. Web-julkaisujärjestelmät. Käsitteet, keskeiset ominaisuudet ja erityispiirteet.  Sivupohjat web-julkaisemisessa. Monikanavajulkaiseminen. Julkaisun räätälöinnin periaatteet asiakas- ja palvelinpäässä.  Nykyaikainen julkaisunräätälöinti käytännössä  
3. Web-keskeisen sisällön- ja dokumenttienhallinnan perusteet. Sisällön rakenteistaminen ja merkkaustavat. Metatiedon hallinta. Versioinnin ja työnkulun hallinta. Tiedonhaun apuvälineet, käyttöoikeudet, sivupohjamoottorit, syötteen käsittely, istuntojen hallinta ja tietoturva.  Taggaus. Taksonomiat ja folksonomiat. Syndikointi. WYSIWYG ja WYSIWYM. Wiki-merkkauskielet ja niiden murteet. Semanttiset rakenteet sisällönhallinnassa. Työnkulun hallinnan toteuttaminen.   RSS, Atom 
4. Käytön seurannan ja web-analytiikan perusteet ja periaatteet. Datalähtöinen järjestelmäkehitys.  Lean Startup -periaate. A/B-testaaminen Webissä.   
5. Nykyaikainen web-arkkitehtuuri ja resurssikeskeinen suunnittelu. Web-järjestelmien hajauttaminen ja integrointi.  Resurssi, representaatio ja yksilöivät tunnisteet; URL, URI, URN ja IRI. Turvallinen ja ei-turvallinen vuorovaikutus. Web-autentikointi- ja -auktorisointi. Kertakirjautumisen periaatteet.  OpenID, OAuth, Shibboleth 
6. Datalähtöinen julkaisuprosessi. Vuorovaikutteisten dokumenttien ja visualisointien toteuttaminen webissä. Web-kojelaudat.  Vimpaimet. Visualisointien toteuttaminen webissä. Raapijat ja ryömijät. Web-sisältöjen ohjelmallinen jalostaminen ja käsittely.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson tarkat arvosteluperusteet määräytyvät toteutuskertakohtaisesti asetettujen osasuoritteiden perusteella. Harjoitustyön osuus on merkittävässä osassa Ohjelmallisen sisällönhallinnan suorittamista. Kiitettävän osaamistason saavuttaminen edellyttää paitsi aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, myös harjoitustyön toteuttamista koko laajuudessaan.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-80000 Johdatus hypermediaan Suositeltava    
MAT-80100 Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Suositeltavia esitietoja myös OHJ-1100 Ohjelmointi I ja OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaavat tiedot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-81000 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 7 op TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 16.05.2016