Tutkimusprojekteja - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeita

Signaalinkäsittelyn ryhmä

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Teknologiaa jatkuvaan terveyden seurantaan - VitalSens

Projektissa kehitetään uutta, monikäyttöistä terveysteknologiaa, joka mukautuu useiden sairauksien monitorointiin ja mahdollistaa potilaan jatkuva-aikaisen etäseurannan kaikissa terveydenhoitoketjun vaiheissa. Projekti toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, jossa Suomen tutkimuskonsortion muodostavat Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, sekä Metropolia ammattikorkeakoulu. Kansainvälinen tutkimuspartneri on Healthcare Technology Innovation Centre (HTIC), Intiasta. Kehitettävän teknologian kliininen validointi on tärkeässä roolissa projektissa. Mukana on yhteensä neljä sairaalaa Intiasta sekä Oulun yliopistollinen keskussairaala. Konsortion johtajana toimii dosentti Matti Mäntysalo Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitokselta. Projektin toinen tutkimusosapuoli TTY:llä on Systeemitekniikan laitos ja siellä projektia johtaa professori Jukka Lekkala. Rahoittajat Suomessa: TEKES ja useat yritykset, projektin kesto: 01.09.2014- 31.08.2017.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratorion tutkimus


Kemia ja biotekniikka

Biologinen sähköntuotto jätevirroista edullisilla ja tehokkailla mikrobipolttokennomateriaaleilla (Bio-e-MAT)

Bio-e-MAT tutkii orgaanisten jätemateriaalien käyttöä biologisen sähkön tuottoon mikrobipolttokennoissa, joissa bakteerit muuttavat orgaaniseen materiaaliin kemiallisesti sitoutuneen energian sähköksi. Projektin tavoitteena on kehittää uusi mikrobipolttokenno-rakenne, jossa on käytetty edullisia ja tehokkaita elektrodi- ja separaattori-materiaaleja ja jota voidaan käyttää biologiseen sähkön tuottoon jätemateriaaleista. Tutkimusryhmään kuuluvat TTY-säätiö, Yildiz Technical University (Turkki), CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (Intia) sekä India Institute of Technology Guwahati (Intia). Projektin vastuullinen johtaja: Prof. Jaakko Puhakka. Lisätietoja: TkT Marika Nissilä. Rahoittaja: Suomen Akatemia / New Indigo ERA-Net Energy 2014. Projektin kesto: 04/2014 – 12/2017.

Solutehtaiden kohdennettu proteomiikka-analyysi (proChassis)

Synteettisen biologian projektissa kehitetään uusi metodologia solutehtaan toiminnalliseen proteomin kvantitointiin ja solutehtaan optimointiin. Työvälineisiin kuuluvat helposti muokattava isäntäsolu, kvantitatiivinen menetelmä solutehtaan proteiinien määrittämiseen sekä laskennalliset menetelmät solusysteemin analysointiin ja suunnitteluun. Kehitettävää systeemiä voidaan tehokkaasti ja universaalisti hyödyntää solupohjaisissa synteettisen biologian tuottosovelluksissa. Menetelmän ja työvälineiden toimivuus osoitetaan kehittämällä solutehdas, joka tuottaa biopolttoaineeksi soveltuvaa raaka-ainetta lignoselluloosasta. Konsortion johtaja: Prof. Matti Karp (TTY).  Osaprojektien johtajat: TkT Tommi Aho (TTY) ja Dosentti Urpo Lamminmäki (Turun yliopisto). Projektin koordinaattori: Dosentti Ville Santala (TTY).  Rahoittaja: Suomen Akatemia / Synteettisen biologian tutkimusohjelma. Projektin kesto: 09/2013 - 08/2017. 

 

Kemian ja biotekniikan laboratorion tutkimus


Kone- ja tuotantotekniikka

Nopeutettu elinkaaren määritys - NEM

NEM-projektissa tutkitaan koneenosien ja osakokonaisuuksien kestoiän määritystä testauksen ja simuloinnin avulla. Projektissa on mukana TTY:n neljä laitosta (Materiaalioppi MOL, Hydrauliikka ja automatiikka IHA, Kone ja tuotantotekniikka MEI ja Sähkötekniikka DEE). Projektiin osallistuu myös kuusi yritystä. Projektin tavoitteena on: a) luoda tietotaitoa ja tuottaa testausosaamista tuotteen koko elinkaaren ajalle. b) tehdä elinkaaritutkimuksesta TTY:n eri laitosten opetusta ja tutkimusta yhdistävä tekijä, c) mahdollistaa uutta liiketoimintaa tuotteen elinkaaritestauksen, simuloinnin ja jäljellä olevan eliniän arvioinnin alueille.  Projekti on jaettuneljään osaprojektiin  ja teollisuuden osoittamaan testitapaukseen. Osaprojektit ovat: (1) Häiriötoimintojen ennakointi testaamalla, (2) Komponenttien nopeutettu testaus, (3) Adaptiivinen kestoiän määritys ja (4) Vikaantumismekanismit ja -mallit. Vastuullinen johtaja: prof. Pentti Saarenrinne, Projektipäällikkö: dos. Juha Miettinen. Yhteystiedot: juha.s.miettinen@tut.fi /MOL (2), pentti.saarenrinne@tut.fi /MEI (3), petteri.multanen@tut.fi /IHA (1), janne.kiilunen@tut.fi /DEE (4). Rahoittaja: Tekes, yritykset. Kesto: 8/2014-7/2017.

Virtuaalisuunnittelun professuuri

Hanke mahdollistaa virtuaaliteknologian professorin ja virtuaaliteknologian tutkimusryhmän toiminnan Seinäjoen yliopistokeskuksessa.  Hankkeen tavoitteena on käynnistää soveltavaa tutkimusta alueen yritysten ja SeAMKin kanssa erityisesti kahdella painoalalla: työkonetekniikka (erityisesti ohjaamot ja ohjausjärjestelmät) sekä mekatroniikka. Näihin painoaloihin liittyvät laajasti ajatellen suunnittelu- ja testausmenetelmät, joissa merkittävinä alueina ovat virtuaalitodellisuus, simulointi ja käyttäjätestaus. Hankkeen vastuullinen johtaja on prof. Asko Ellman. Rahoittajat: Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen seudun elinkeinojaos, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, alueen yritykset ja TTY. Kestoaika 6/2014 – 5/2019.

Kone- ja tuotantotekniikan laboratorion tutkimus


Matematiikka

Inversio-ongelmien huippuyksikkö

TTY:n inversio-ongelmien tutkimusryhmä on osa kansallista tutkimuksen huippuyksikköä. Projektin johtaja: prof. Mikko Kaasalainen, huippuyksikön varajohtaja. Rahoittaja: Suomen Akatemia ja TTY, 2012-17.

Matematiikan laboratorion tutkimus


Materiaalioppi

Breakthrough Steels and Applications - BSA

FIMECC BSA -ohjelman tavoitteena on poistaa esteitä uusien terästen kehityksen ja käytettävyyden tieltä. Ohjelma luo pohjaa uuden sukupolven materiaaliratkaisuille vaativiin prosesseihin ja uusiin sovelluksiin. Ohjelman puitteissa TTY:n materiaaliopin laitoksella on käynnissä seuraavat osaprojektit: ”Optimization, prediction and design guidelines for improved wear life of novel steels and metallic multimaterials”, ”Applications of high strength galvanized steel structures”, ”Surface fatigue and extreme load carrying capacity of gears” ja ”Fundamentals and modelling”. Kyseessä on Metalli- ja koneenrakennusalan SHOKin, FIMECCin, koordinoima ohjelma, jonka rahoittavat Tekes ja osallistuvat yritykset. Yhteyshenkilöt TTY:llä prof. Veli-Tapani Kuokkala, prof. Arto Lehtovaara ja projektipäällikkö Kati Valtonen. Kesto 1.1.2014 - 31.12.2018.

Hybrid Materials - HYBRIDS

FIMECC HYBRIDS -ohjelmassa kehitetään innovatiivisia tapoja käyttää ja yhdistää materiaaleja. Uusien, ominaisuuksiltaan parempien hybridimateriaalien elinikäkustannuksia halutaan alentaa ja saada niitä yhä nopeammin markkinoille. Ohjelman puitteissa TTY:llä on käynnissä seuraavat projektit: ”Multifunctional thin coatings”, ” Multifunctional thick coatings and composites”, ”Light multifunctional hybrid structures”, ”Polymeric multifunctional sliding materials” ja ”Fundamentals and modelling”.  Kyseessä on Metalli- ja koneenrakennusalan SHOKin, FIMECCin, koordinoima ohjelma, jonka rahoittavat Tekes ja osallistuvat yritykset. Yhteyshenkilö TTY:llä prof. Jyrki Vuorinen. Vastuullisia professoreita TTY:ltä lisäksi prof. Erkki Levänen, prof. Petri Vuoristo, prof. Arto Lehtovaara, prof. Pertti Nousiainen ja prof. assoc. Minnamari Vippola (materiaalioppi), prof. Jyrki Mäkelä (fysiikka), sekä prof. Mika Valden (ORC). Kesto 1.1.2014 - 31.12.2018.

Fundamentals and modelling - FunMode

FunMode –projekti linkittää yhteen FIMECC BSA ja HYBRIDS –ohjelmat luomalla alustan tieteelliselle tutkimukselle ja mallinnukselle. FunMode keskittyy kriittisten perusilmiöiden ymmärtämiseen sekä materiaaliominaisuuden mallinnukseen ja simulointiin. FunMode muodostaa myös FIMECCin. Läpimurtomateriaalit-teeman tohtorikoulun (FIMECC Breakthrough Materials Doctoral School) ja olennaisen osan ohjelman kansainvälisestä ulottuvuudesta. Tohtorikoulun puitteissa yli 30 tohtorikoulutettavaa työskentelee teollisuuslähtöisten mutta tieteellisesti erittäin haastavien tutkimusongelmien parissa. Rahoittaja Tekes ja osallistuvat yritykset. Yhteyshenkilöt TTY:llä prof. Veli-Tapani Kuokkala ja yliopistonlehtori Mikko Hokka. Kesto 1.1.2014 - 31.12.2018.

Nopeutettu elinkaaren määritys - NEM

NEM –projektin yleisenä tavoitteena on muodostaa TTY:lle tuotteen koko elinkaareen perustuva elinikäasiantuntemuksen ja –testauksen osaamiskeskittymä. Tavoitteena on luoda uutta osaamista elinikämäärityksen ja -testauksen alueelle. Tutkimuksessa yhdistetään yliopistotutkimus sekä teollisuuden nykyosaaminen elinikäsuunnittelussa. Tavoitteena on saada tuotteen koko elinkaaren tarkastelu yhdistäväksi tekijäksi opetuksessa ja tutkimuksessa. TTY toimii menetelmien kehittäjänä ja menetelmiä testataan yritysten kohteissa. Projekti on yhteisprojekti Materiaaliopin, Kone- ja tuotantotekniikan, Hydrauliikan ja automatiikan sekä Sähkötekniikan laitosten kesken ja vastaavat yhteyshenkilöt näillä laitoksilla ovat: Yliopistonlehtori Juha Miettinen, Prof. Pentti Saarenrinne, Prof. assoc. Petteri Multanen, DI Janne Kiilunen. Rahoittaja TEKES ja mukana olevat yritykset. Kesto 1.8.2014 – 31.7.2017.

 

Materiaaliopin laboratorion tutkimus


Optoelektroniikan tutkimuskeskus

Monifunktionaaliset ohut pinnoitteet (Hybrid Materials Programme, HYBRIDS FIMECC)

Hybridimateriaalit -ohjelman tavoitteena on materiaaliominaisuuksia hallitusti yhdistämällä suunnitella ja valmistaa uudenlaisia komposiittimateriaaleja tai toiminnallisia pinnoitteita ja kerrosrakenteita suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi. Monifunktionaaliset ohut pinnoitteet -projekti hyödyntää poikkitieteellistä pintatieteen tutkimuslähestymistapaa valmistaakseen värjättyjä pinnoitteita sekä hygieenisiä, antibakteerisia että jäätymättömiä pintarakenteita, joiden ominaisuudet mahdollistavat helpon muokattavuuden ja pitkäaikaiskestävyyden. Projektin FunMode-väitöstutkimusta koordinoi prof. Mika Valden Optoelektroniikan tutkimuskeskuksesta (ORC). Väitöstutkimuksen aiheena on suunnitella ja valmistaa yhtenäisfaasisia, nanomolekulaarisia silaanipintarakenteita hybridimateriaalien korroosio- ja adheesio-ominaisuuksien parantamiseksi. Kontaktihenkilö: Prof. Mika Valden. Rahoittaja: TEKES. Kesto: 2014 – 2018.

 

Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen tutkimus


Pori

D21 - Data-to-Intelligence

D2I-projekti on kansalliseen SHOK-ohjelmaan kuuluva laajan yritys- ja tutkimuslaitoskonsortion toteuttama nelivuotinen hanke, johon TTY:ltä osallistuu 4 laitosta. Porin laitos (hankekoordinaattori) tutkii multimedia-analyysimenetelmien (mm. Kansei/Keion yliopisto, PicSOM/Aalto, MUVIS/TTY) luotettavuutta ja soveltuvuutta kaupallisiin tuotteisiin. Tutkimuksen osana määritellään integraatiorajapinta analyysijärjestelmien välille, sekä luodaan prototyyppitoteutus multimedia-analyysijärjestelmästä. Ensimmäisessä vaiheessa pääpaino on kuvien analyysissä, josta myöhemmin jatketaan äänen ja videon käsittelyyn. Vastuullinen johtaja/projektipäällikkö professori Hannu Jaakkola. Signaalinkäsittelyn laitos kehittää uuden sukupolven mobiilisisältöihin soveltuvaa multimediahakukonetta, joka on alusta- ja laiteriippumaton, skaalautuva ja tehokas suurten tietomäärien käsittelyssä. Lisätietoja professori Mocef Gabbouj. Tietotekniikan laitos rakentaa pilvipohjaista arkkitehtuuria, jonka avulla mobiili-laitteet kykenevät aiempaa kätevämmin hyödyntämään massiivisia tietovarantoja. Lisätietoja professori Tommi Mikkonen. Systeemitekniikan laitoksen tutkimusaiheena on työkoneista kerättävän tiedon hyödyntäminen työvaiheiden tunnistamisessa ja analysoinnissa. Tutkimuksessa selvitetään kuinka tunnistettujen työvaiheiden ja työsuorituksen aikana kerätyn GPS-datan avulla voidaan tehostaa koneen ja koneenkäyttäjän suorituskykyä. Tutkimuksessa käytetään mm. datan klusterointimenetelmiä ja sääntöpohjaisia analyysi- ja päätöksentekomenetelmiä. Lisätietoja professori Matti Vilkko
 

Porin tutkimus


Rakennustekniikka

KORTY – Korjaustarpeen huomioonottava laskuri rakennusten energiansäästökorjauksiin internet-ympäristöön

Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan yksinkertainen Internetissä toimiva olemassa olevan asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen liittyvä laskuri, joka ottaa huomioon myös rakennusten todellisia korjaustarpeita. Laskuri toteutetaan ensisijaisesti aiemmissa tutkimuksissa tuotettuun tietoon perustuen. Laskuri määrittää myös rakennuksen lämmitysenergiankäytön kasvihuonekaasupäästöt ja säästötoimenpiteiden vaikutuksen päästöihin. Myös muut mahdolliset ympäristövaikutukset mainitaan, mutta niistä ei tehdä laskelmia. Oleellisena tavoitteena on, että laskurin käyttäjä kokee, että laskelmat ja ohjeet koskevat hänen omaa taloa. Keskeisenä tarkoituksena on myös saada asuntojen omistajat kiinnostumaan energiansäästöstä ja kertoa keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Projektipäällikkö Juhani Heljo. Rahoittajat Ympäristöministeriö ja TTY.

Rakennustekniikan laboratorion tutkimus


Signaalinkäsittely

LOTOFCLASSES - Learning 10,000 Visual Categories and Some Stuff

LOTOFCLASSES -hankkeessa tutkitaan visuaalisten luokkien (auto, kasvot, sohva jne.) automaattista oppimista Internetistä löytyvien kuvien avulla. Hankkeessa lähestytään ongelmaa ns. "Big Visual Data" lähestymistavan mukaisesti eli järjestelmän pitäisi oppia tuhansia luokkia ja pystyä käsittelemään miljoonia kuvia. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2013-2017) ja sen vastuullisena johtajana toimii associate professor (tenure-track) Joni-Kristian Kämäräinen.

Robusti akustinen hahmontunnistus luonnollisissa ympäristöissä

Akustinen hahmontunnistus on tärkeä osa monia ääniin liittyviä sovelluksia, kuten puheohjatut laitteet sekä sisältöpohjainen haku multimedia- ja musiikkitietokannoista. Olemassaolevien hahmontunnistusmenetelmien tarkkuus huononee huomattavasti realistisissa ympäristöissä joissa on usein esim. taustamelua. Tämä projekti kehittää akustisia hahmontunnistusmenetelmiä realistisiin ympäristöihin joissa voi olla useita äänilähteitä. Projekti keskittyy ääniin jokapäiväisissä ympäristöissä kun koti, toimisto, kauppa, tai auto. Vastuulinen johtaja: akatemiatutkija Tuomas Virtanen, rahoittaja Suomen akatemia ja kesto 2012-2017.

 

Signaalinkäsittelyn laboratorion tutkimus


Systeemitekniikka

Arrowhead

Arrowhead on Euroopan suurin automaatioon liittyvä tutkimus- ja kehitysprojekti ja se on osa EU:n ARTEMIS Joint Undertaking -kokonaisuutta. Yhteistoiminnallisen automaation suurimmat haasteet ovat verkottuneiden järjestelmien ja laitteiden yhteensopivuudessa sekä palveluiden integroinnissa. Projektissa keskitytään energiantuottajien ja -kuluttajien, koneiden ja laitteiden, järjestelmien sekä ihmisten ja järjestelmien väliseen dynaamiseen vuorovaikutukseen. Yhteistoiminnallisen automaation mahdollistajina ovat kehitettävät teknologiat Internet of Things -ajattelun ja palveluarkkitehtuurien ympärillä. Systeemitekniikan laitos osallistuu yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa teknologian kehitykseen ja pilotointiin koskien kaivosympäristöjen tietojärjestelmiä. Tavoitteena on edistää laitetason tietojen välitystä ja hyödynnettävyyttä (OPC UA tietomallinnusta hyväksikäyttäen) sekä tietojärjestelmien integrointiedellytyksiä kunnossapidon tarpeita ajatellen. Projektin johtajana toimii David Hästbacka. Rahoitus: EU, ARTEMIS12-ARROWHEAD (AIPP4/6). Kesto: 1.3.2013-28.2.2017.

Ihmisen varaosat

Ihmisen varaosat -hankkeessa kehitetään teknologioita ja menetelmiä, joiden avulla ihmisen omista soluista voidaan rakentaa varaosia vaurioituneiden kehon osien tilalle. Projektin toteuttaa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisyksikkö, BioMediTech ja se on ensimmäinen Tekesin suurten strategisten tutkimusavausten projekteista. Projektissa yhdistyvät eri tieteenalat biologiasta ja lääketieteestä teknisiin tieteisiin. TTY kehittää hankkeessa biomateriaalien, biokuvantamisen, biomittausten sekä mikrofluidistiikan menetelmiä. Projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja mm. luuvaurioiden hoitoon sekä solu- ja kudosmalleja. Hankkeessa kehitettävien solu- ja kudosmallien avulla pyritään ymmärtämään erityisesti perinnöllisten sairauksien mekanismeja sekä löytämään eläinvapaita ratkaisuja lääkekehitykseen ja -testaukseen. Vastuulliset johtajat TTY:llä: prof. Jari Hyttinen, prof. Minna Kellomäki, prof. Pasi Kallio, Prof. Jukka Lekkala sekä ohjelmapäällikkö Juho Väisänen, BioMediTech. Rahoittaja: Tekes ja kesto: 1.7.2011-31.12.2018.

Mimetic Interfaces -hankke

Mimetic Interfaces -hankkeen tavoitteena on tehdä kasvoproteesi, jota voidaan käyttää toispuoleisesta kasvohermohalvauksesta kärsivien potilaiden apuvälineenä. Halvaus aiheuttaa ongelmia päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, ja haittaa sosiaalista vuorovaikutusta, koska kasvojen ilmeiden avulla kommunikointi on puutteellista. Projektin nimi, Mimetic Interfaces (suom. matkivat liitännät/käyttöliittymät) viittaa proteesiteknologiaan, joka mittaa kasvojen toimintoja terveeltä puolelta ja stimuloi, eli matkii, niitä kasvohalvauksen rajoittamalla puolella. Liitäntä terveen ja sairaan kasvojen puolen välillä tehdään mittaus- ja stimulointilaitteistolla, jota systeemitekniikan laitoksen tutkijat kehittävät. Hankkeen muut osapuolet ovat Tampereen yliopistolta, ja hankkeeseen kuuluu kokeellista tutkimusta ja kliinisiä kokeita, joissa käytetään kehitettyä teknologiaa. Tampereen teknillisen yliopiston osalta hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Jukka Lekkala, ja tutkijoina Ville Rantanen sekä Antti Vehkaoja. Tampereen yliopistolla tehtävää tutkimusta johtavat professorit Veikko Surakka ja Markus Rautiainen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama aikavälillä 9/2014–8/2018.

Murskausprosessit ja -koneet - S-STEP

Murskausprosessit ja -koneet toimivat haastavissa olosuhteissa, joissa datan kerääminen ja prosessin ohjaaminen täytyy perustaa sekä suoriin että epäsuoriin mittauksiin. Projektin tavoitteena on kivenmurskauslaitteiden sulautettujen toiminnallisuuksien kehittäminen. Hankkeessa luodaan tulevan sukupolven kyvykkyyksiä koneiden itsenäiseen toimintaan. Itsenäisyydellä tarkoitetaan riippumattomuutta ulkopuolisesta energiasta, langattomuutta tiedonsiirrossa ja analyysiä ja ohjauspäätöksiä suoraan koneympäristössä. Nämä koneen sisäiset kyvykkyydet ovat merkittäviä mahdollistajia uusille palvelukonsepteilla ja samalla ovat teollisen internetin ydinteknologioita. Vastuullinen johtaja Matti Vilkko. Rahoittaja: Tekes (Finecc/S-STEP). 01.06.2014 - 31.08.2018.

SIMP - Systems Integrated Metal Processes

Projektin painopisteenä on saada kestävät järjestelmät toimimaan teollisessa ympäristössä siten, että niillä voidaan ennustaa tuotantoa systeemi-integroidulla ja reaaliaikaisella tavalla. On suuri haaste saada muuttaa tiedemaailmassa esitetyt mallit robusteiksi säätöjärjestelmiksi siten, että ne toimivat osana laajempaa prosessinohjausjärjestelmää, joka kattaa koko valmistusprosessin resursseista metallituotteiksi. TTY/ASE osallistuu aliprojektiin, jossa kohteena on joustava kuparisulaton toiminta erilaisilla raaka-aineilla. Tämän projektin haasteena on yhdistää raaka-aineista vaikeasti mitattavissa oleva tieto valmiiseen jalostettuun kupariin eri prosessivaiheiden läpi. Vastuullinen johtaja on prof. Matti Vilkko. Rahoittaja Tekes ja useita yrityksiä. Projektin kesto 1.1.2014 – 31.12.2018.

Tiedon jakamisen ratkaisuja kenttähuoltotehtävissä - KNOWS

Globaalissa teollisuuden palvelutoiminnassa tiedon saatavuus on tärkeässä roolissa palvelun laadun ja tuottavuuden näkökulmasta. Projektin tavoitteena on parantaa kenttähenkilöstön edellytyksiä suoritua käsillä olevasta tehtävästä parantamalla monipuolista ja tilanteeseen liittyvän informaation saantia. Projektissa kehitetään työkaluja ja menetelmiä hiljaisen tiedon keräämiseen, tulkintaan ja hyödyntämiseen. Tätä tietämystä voidaan siten yhdistää reaaliaikaiseen tietoon yritysten tieto- ja tuotantojärjestelmissä. Tiedon tehokas hyödyntäminen teollisissa palveluissa edistää kokonaisvaltaisten, ajantasaisten, luotettavien ja hyödyllisten palveluiden tuottamista ja kehittämistä. Projektissa TTY/ASE:n tutkimuksen kohteena ovat aihepiirin tietomallinnus, tiedonhallinta ja järjestelmäintegraatiot teollisen internetin ja palveluiden mahdollistajana. Vastuullinen johtaja on David Hästbacka. Rahoittaja: Tekes (Fimecc/S-STEP). Projektin kesto  01.06.2014 - 31.08.2018.

C2NET - Cloud Collaborative Manufacturing Networks

C2NET-projektin tavoitteena on luoda pilvipalveluihin soveltuvia työkaluja tukemaan valmistuksen ja logistiikan toimitusketjun optimointia yhteisen kysynnän, tuotannon ja jakelun suunnitelmiin perustuen. C2NET-projekti tarjoaa skaalautuvan reaaliaikaisen arkkitehtuurin, alustan ja ohjelmiston toimitusverkoston partnereille. C2NET-projekti suunnitellaan kattamaan kokonaisvaltaisesti koko toimitusketju ottaen huomioon valmistuksen, jakelun ja myynnin kaikki vaiheet. Toimitusketjun erilaiset toimijat, kuten tehtaiden johtajat, suunnittelijat, kuljetusliikkeet, tehtaiden työntekijät, myyntiapulaiset tai asiakkaat, ovat mahdollisia C2NET-palvelun käyttäjiä. Näiden palveluiden muista erottuva ominaisuus on että täydellinen näkyvyys ja reaaliaikainen tilannetieto on saatavilla koko toimitusketjulla, kokoajan etsien optimaalista vastetta tavoitteena maksimoida hyöty sekä paikallisesti että globaalisti. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Jose L. Martinez Lastra. Rahoitus: H2020-Factories of Future-2014. Projektin kesto: 1.1.2015 - 31.12.2017.

MUlti-cloud Secure Applications - MUSA

MUSA-projektin päätavoitteena on tukea hajautettujen sovellusten turvallisuus orientoitunutta älykästä elinkaaren hallintaa heterogeenisten pilviresurssien ja turvallisuusrakenteiden avulla. Nämä turvallisuussuunnittelun mekanismit mahdollistavat sovelluksen suorituksen aikaisen turvallisuusuhilta suojautumisen, sekä menetelmiä ja välineitä integroituun tietoturvanvarmistukseen monipilvisovellusten suunnittelussa ja toiminnassa. Projekti havainnollistaa ja arvioi MUSA ympäristön taloudellisen kannattavuuden ja käytettävyyden, erittäin merkittävien teollisten sovellusten edustajien monipilvisovellusten kehitysmahdollisuuksista Euroopassa. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Jose L. Martinez Lastra. Rahoitus: H2020-ICT-2014. Projektin kesto: 1.1.2015 - 31.12.2017.

 

Automaatio ja hydrauliikan laboratorion tutkimus


Sähkötekniikka

Nopeutettu elinkaaren määritys - NEM

NEM-projektissa tutkitaan koneenosien ja osakokonaisuuksien kestoiän määritystä testauksen ja simuloinnin avulla. Projektissa on mukana TTY:n neljä laitosta (Materiaalioppi MOL, Hydrauliikka ja automatiikka IHA, Kone ja tuotantotekniikka MEI ja Sähkötekniikka DEE). Projektiin osallistuu myös kuusi yritystä. Projektin tavoitteena on: a) luoda tietotaitoa ja tuottaa testausosaamista tuotteen koko elinkaaren ajalle. b) tehdä elinkaaritutkimuksesta TTY:n eri laitosten opetusta ja tutkimusta yhdistävä tekijä, c) mahdollistaa uutta liiketoimintaa tuotteen elinkaaritestauksen, simuloinnin ja jäljellä olevan eliniän arvioinnin alueille. Projekti on jaettu neljään osaprojektiin ja teollisuuden osoittamaan testitapaukseen. Osaprojektit ovat: (1) Häiriötoimintojen ennakointi testaamalla, (2) Komponenttien nopeutettu testaus, (3) Adaptiivinen kestoiän määritys ja (4) Vikaantumismekanismit ja -mallit. Vastuullinen johtaja: prof. Pentti Saarenrinne, Projektipäällikkö: dos. Juha Miettinen. Yhteystiedot: juha.s.miettinen@tut.fi /MOL (2), pentti.saarenrinne@tut.fi /MEI (3), petteri.multanen@tut.fi /IHA (1), janne.kiilunen@tut.fi /DEE (4). Rahoittaja: Tekes, yritykset. Kesto: 8/2014-7/2017.

Solar Energy Systems -SESPRO

SESPRO on monivuotinen teollisuuden rahoittama tutkimusprojekti, jossa kehitetään aurinkokennovoimaloiden sähköverkkoon liittämistekniikkaa ja -periaatteita sekä voimaloiden toimintaan vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa. Tutkimusprojektin vastuullisena johtajana toimii professori Teuvo Suntio. Tutkimushankkeen toteutukseen osallistuu kolmen professorin tutkimusryhmät Sähköenergiatekniikan sekä Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksilta.

Sähköenergiatekniikan laboratorion tutkimus


Teollisuustalous

ARVI - Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyksiä niiden hyödyntämiseen.  Ohjelmakonsortioon osallistuu 19 yritystä ja 11 tutkimus-/julkisorganisaatiota. Yritykset edustavat viittä eri teollisuudenalaa ja suunniteltu tutkimus 13 eri tieteenalaa. Teollisuustalouden päätutkimusalueena on liiketoimintamallien ja toimintaympäristöjen kehityksen systeeminen analyysi neljällä kohdealueella (Brasilia, Kiina, Filippiinit, ja Saksa). Projektin vastuullinen johtaja on prof. Saku Mäkinen. Lisätietoja CITER tutkimusryhmään kuuluvalta Tero Peltolalta. TEKESin osin rahoittaman tutkimusprojektin kesto on 2014-2017.

Managing service impact – engaging facts and feelings - MASI

“Me haluamme tehdä laskentatoimelle saman kuin Fiskars puutarhanhoidolle.”

Projektin päätavoite on vastata kysymykseen: Mitä faktojen ja tunteiden vuoropuhelu tarkoittaa kannattavuuden ja asiakasarvon johtamisessa ja miten tätä vuoropuhelua voidaan edistää? Projektissa luodaan uudenlaisen johdon laskentatoimen lähtökohta: laajasti ja syvällisesti haluttu, tehokas ja käyttäjäystävällinen, sekä kestävä ja joustava. Cost Management Center (CMC)  tutkimusryhmän osaaminen laskentatoimesta, kannattavuuden johtamisesta, asiakasarvosta, verkostoista ja reflektiivisistä menetelmistä johtamisessa vastaa projektissa esitettävään haasteeseen. Projektissa tehdään yhteistyötä alan johtavien tutkijoiden kanssa: Prof. Norreklit (actor-reality construction, Aarhus, DK), Prof. Holmström (logistiikka, digitaaliset operaatiot, Aalto) ja Prof. Schiuma (johtamisen taidelähtöiset menetelmät, University of the Arts, London, UK). Projektissa on mahdollisuus tehdä interventionistista työtä viidessä innovatiivisessa verkostossa.  Vastuullinen johtaja: Petri Suomala, projektipäällikkö: Teemu Laine Teollisuustalouden laitos / CMC Tekes, 5 yritystä, TTY 1.1.2015-30.6.2017.

Tiedonhallinta ja logistiikka

PYKÄLÄ II - kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla

Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa - hankkeen tavoitteena on edistää pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamista suomalaisissa kaupungeissa sekä esittää konkreettisia tavoitteita potentiaalin hyödyntämiseksi. PYKÄLÄ II -projektissa on neljä eri osa-aluetta: kävelyalueiden kehittäminen osana kaupunkielämää, pyöräilyn potentiaalin kartoittaminen, kävelyn ja pyöräilyn seurannan parantaminen sekä parhaiden käytäntöjen selvittäminen talvihoidon ja pyöräilyn kustannusanalyysien suhteen. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Jorma Mäntynen. Lisätietoja projektipäällikkö Kalle Vaismaalta.

Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion tutkimus


Tietotekniikka

ALMARVI

ALMARVI-projektin tavoitteena on adaptoida signaalinkäsittelyn algoritmeja ja laitteistoa hyödyntäen kuva-/videodatan ominaisuuksia virrankulutuksen säästöjen aikaansaamiseksi ja laskentakyvyn kasvattamiseksi. Moniydinlaskenta-alustojen laskentaresursseja räätälöidään erilisten kuvan/videonkäsittelyn sovellusten vaatimusten mukaan ja toistaalta algoritmeja sovitetaan laskenta-arkkitehtuuriin allokoimalla laskentaresursseja adaptiivisesti samanaikaisesti suoritettaviin erilaisiin sovelluksiin ottaen huomioon erityisesti energiatehokkuuden. Vastuullinen johtaja/projektipäällikkö: Prof. Jarmo Takala  ja  Dr Pekka Jääskeläinen. Rahoittaja: TEKES, ARTEMIS JU ja projektin kesto: 1.4.2014 - 31.3.2017.

Biointegrated Software Development for Adaptive Sensor Networks

Tutkimuksen tavoitteena on luoda tietotekninen infrastruktuuri, jossa sovellukset integroidaan biologisten kulttuurien kanssa. Lyhyen aikavälin tavoitteena on kehittää radikaalisti uutta lähestymistapaa adaptoituvuuteen, jota voidaan hyödyntää muunmuassa sensoriverkoissa, joissa itsemukautuminen on keskeistä. Lähestymistapa perustuu arkkitehtuurimalliin, jossa biologinen kulttuuri ylläpitää infrastruktuuria. Vastuullinen johtaja Prof Tommi Mikkonen. Rahoittaja: Suomen Akatemia. Kesto: 1.9.2014-31.8.2017.

Globaalien ohjelmistokehitysprojektien arkkitehtuurikeskeinen optimointi

Ohjelmistokehitystä tehdään yhä enenevässä määrin globaalisti hajautuneissa tiimeissä. Hajautettu kehitysympäristö asettaa kommunikointihaasteita, jotka realisoituvat ohjelmiston toteutuksessa, mikäli arkkitehtuurissa ei ole huomioitu tiimien sisäisiä ja välisiä etäisyyksiä. Tutkimusprojektissa selvitetään, miten arkkitehtuurisuunnittelussa voitaisiin huomioida organisaatiorakenne ja päinvastoin. Tämän sekä muiden projektinhallintaan liittyvien tekijöiden pohjalta kehitetään työkalu, jonka avulla voidaan automaattisesti tuottaa tarkasteltaviksi erilaisia (optimoituja) projektiskenaarioita, joiden keskiössä on arkkitehtuuriperustainen tehtävienjako. Vastuullinen johtaja Tutkijatohtori (Suomen Akatemia) Outi Sievi-Korte Rahoittaja: Suomen Akatemia ja kesto: 1.9.2014-31.8.2017.

Need for Speed

Webin myötä ohjelmistokehitys on muuttanut muotoaan tuotteista, jotka toimitetaan loppukäyttäjille asennettaviksi, palveluihin, jotka ovat jatkuvasti käytettävissä verkossa. Osana tätä muutosta ohjelmistotyö on muuttunut siten, että suurten tuotekehitysprojektien sijaan ohjelmistoja parannetaan jatkuvasti ominaisuus kerrallaan. Tässä projektissa tutkitaan, millaisin menetelmin, työkaluin, ja käytännöin voidaan nopeuttaa uusien ominaisuuksien käytöönottoa, parantaa asiakkaan oikeiden tarpeiden ymmärtämistä sen myötä miten palveluita käytetään, sekä mahdollisten uusien palveluiden käyttöönottoa. Projektin vastuullinen johtaja on Prof. Tommi Mikkonen. Kesto 2014-17. Lisätietoa http://www.n4s.fi/en/.

Tietotekniikan laboratorion tutkimus

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 30.01.2017 11:00.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tutkimusprojekti, tutkimushanke