Tutkimushankkeet - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutustu teollisuustalouden viimeaikaisiin tutkimushankkeisiin

S4Fleet – ELLIS: Ennakoivat liiketoimintaan lisäarvoa tuottavat palvelujen toimitusjärjestelmät

FIMECCin S4Fleet (Service Solutions for Fleet Management) -tutkimusohjelman ELLIS-osaprojektissa tarkoituksena on tutkia, kehittää ja kokeilla viitekehyksiä ja toimintamalleja ennakoivaan palvelujärjestelmän ohjaukseen, kun yrityksen oma tai asiakkaiden laitekanta (ts. laitteet, prosessit, välineet, muut resurssit) on hajautunut maantieteellisesti ja kun asiakkaille tarjotaan laitekantaan liittyviä palveluita sen elinkaaren eri vaiheisiin. Tavoitteena on luoda uutta tutkimustietoa ja tuottaa malleja siihen, miten hajautettua laitekantaa voidaan hallita ennakoivasti ja tuottavasti erityisesti uusia palveluita hyödyntäen.S4Fleet-konsortioon kuuluu noin 20 yritystä ja 10 tutkimusryhmää sekä niiden kansainväliset kumppanit. Tutkimusohjelma käynnistyi 2014 syksyllä ja jatkuu 2017 saakka. Tutkimusohjelman kokonaisvolyymi on noin 20 MEUR.Vastuullinen johtaja: prof. Miia Martinsuo, Teollisuustalouden laitos, Teollisten operaatioiden johtamisen yksikkö CROPS.

 

HPCFinance - High Performance Computing for Finance

Nelivuotinen HPCFinance-hanke tuottaa eurooppalaiselle rahoitussektorille suurteholaskennan avulla uusia, entistä realistisempia matemaattisia ja laskennallisia malleja ja menetelmiä rahoitusriskien hallintaan. Hankkeen johtajana ja koordinaattorina toimii prof. Juho Kanniainen. Euroopan unioni rahoittaa hanketta yli neljällä miljoonalla eurolla, hanke työllistää 14 tutkijaa ja hankkeeseen osallistuu 7 yliopistoa ja 8 yritystä. Lisätietoa: www.hpcfinance.eu

 

StraSus – Kestävien ratkaisujen strategiset liiketoimintamallit ja hallintatavat

StraSus-projektissa syvennetään toimitusketjupäätöksiin liittyvää tietämystä ja tutkitaan erityisesti tuote- ja palvelukehityksen aikaista päätöksentekoa sekä ekologisten arvojen huomioon ottamista yritysten välisessä liiketoiminnassa. Tutkimus edesauttaa ympäristöä palvelevien innovaatioiden kehittämistä yrityksissä ja ympäristötietoisten toimintamallien syntyä yritysten välisessä yhteistyössä. Tutkimukseen osallistuu viisi yritystä (Ekokem, Fortum, Vapo, Solita, Nokia), ja se toteutetaan neljän tutkimuslaitoksen yhteistyössä. Tutkimuksen päärahoittaja on Tekes, projekti kuuluu Tekesin Green Growth -tutkimusohjelmaan, ja projektin kesto on 2014-2015. Vastuullinen johtaja: prof. Miia Martinsuo, Teollisuustalouden laitos, Teollisten operaatioiden johtamisen yksikkö CROPS.

 

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat)

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyksiä niiden hyödyntämiseen.  Ohjelmakonsortioon osallistuu 19 yritystä ja 11 tutkimus-/julkisorganisaatiota. Yritykset edustavat viittä eri teollisuudenalaa ja suunniteltu tutkimus 13 eri tieteenalaa. Teollisuustalouden päätutkimusalueena on liiketoimintamallien ja toimintaympäristöjen kehityksen systeeminen analyysi neljällä kohdealueella (Brasilia, Kiina, Filippiinit, ja Saksa). Projektin vastuullinen johtaja on prof. Saku Mäkinen. Tämä on osittainTEKESin rahoittama tutkimusprojekti. Lisätietoa: http://www.cleen.fi/fi/arvi

 

Managing service impact – engaging facts and feelings (MASI):
“Me haluamme tehdä laskentatoimelle saman kuin Fiskars puutarhanhoidolle.”

Projektin päätavoite on vastata kysymykseen: Mitä faktojen ja tunteiden vuoropuhelu tarkoittaa kannattavuuden ja asiakasarvon johtamisessa ja miten tätä vuoropuhelua voidaan edistää? Projektissa luodaan uudenlaisen johdon laskentatoimen lähtökohta: laajasti ja syvällisesti haluttu, tehokas ja käyttäjäystävällinen, sekä kestävä ja joustava. Cost Management Center (CMC)  tutkimusryhmän osaaminen laskentatoimesta, kannattavuuden johtamisesta, asiakasarvosta, verkostoista ja reflektiivisistä menetelmistä johtamisessa vastaa projektissa esitettävään haasteeseen. Projektissa tehdään yhteistyötä alan johtavien tutkijoiden kanssa: Prof. Norreklit (actor-reality construction, Aarhus, DK), Prof. Holmström (logistiikka, digitaaliset operaatiot, Aalto) ja Prof. Schiuma (johtamisen taidelähtöiset menetelmät, University of the Arts, London, UK). Projektissa on mahdollisuus tehdä interventionistista työtä viidessä innovatiivisessa verkostossa.

Vastuullinen johtaja: Petri Suomala, projektipäällikkö: Teemu Laine Teollisuustalouden laitos / CMC Tekes, 5 yritystä, TTY. Hankkeen kesto on 1.1.2015-30.6.2017

 

Turvallisuuden johtajat (Tujo)
– Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen

Työsuojelurahaston ja yritysten rahoittama tutkimushanke lähtee siitä käsityksestä, että johtajien ja esimiesten johtajuustaitoja, osaamista ja sitoutumista tukemalla voidaan käytännössä muuttaa operatiivista turvallisuusjohtamista. Tavoitteena on tuottaa testattuja toimintatapoja esimiesten turvallisuusjohtajuuden, osaamisen ja sitoutumisen kehittämiseen. Projektin vastuuhenkilöt ovat Jouni Kivistö-Rahnasto, Sari Tappura, Noora Nenonen, Juha Vasara. Hankkeen kesto on 1.1.2014–31.12.2015,  Lisätietoja

Päivittäjä: Ulla Saari, 13.11.2016 13:00.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä