Teknologia ja innovaatiot - CITER - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknologia ja innovaatiot CITER

Tutkimme teknologian, innovaatioiden sekä eri yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden välisiä vuorovaikutussuhteita, kehityskulkuja ja dynamiikkaa. Tuotamme tutkimustietoa julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä yksilöiden päätöksenteon tueksi. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä, miten yritykset voivat paremmin hyödyntää teknologista kehitystä liiketoiminnassaan.

Teemme perus- ja soveltavaa tutkimusta. Perustutkimus keskittyy tuottamaan tieteellistä tietoa teknologisesta kehityksestä ja innovaatioista. Soveltava tutkimus ratkaisee ongelmia käytännönläheisesti esimerkiksi kehittämällä uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi vastuullamme on Tampereen teknillisen yliopiston teknologiajohtamisen perus- ja jatko-opintotasoinen opetus.

CITERin tutkimus keskittyy kilpailukyvyn kehittämiseen kolmella painopistealueella

1. Liiketoiminta- ja innovaatio -ekosysteemit (Business & innovation ecosystems)

Tämä painopistealue muodostaa perustan koko teknologian tutkimukselle.  Teknologian, yritysten ja toimialarakenteiden yhteisevoluutio yhdistää toimintaympäristön analyysin toimijoiden ja toimialan yhteiskunnallisten systeemisten rakenteiden tutkimukseen. Teknologinen kehitys, eri toimijoiden teot ja rakenteelliset muutokset ovat keskinäisesti sidoksissa toisiinsa ja muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin (esim. yritysten toimiin ja kilpailuedun lähteisiin) sekä institutionaalisen toimintaympäristön kehittymiseen (esim. kansallisiin rahoitusmekanismeihin ja organisaatioihin).

2. Teknologisen kehityksen mallintaminen ja ennakointi

Tässä tutkimusalueessa tutkitaan erityisesti sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksia, käyttäjämäärien sekä suorituskykyparametrien muutoksia ja kehityssuuntia sekä teknologisen kehityksen matemaattista mallintamista. Samalla se mahdollistaa tulevien kehityskulkujen ennakointia, mikä toimii perustana esimerkiksi yritysten strategisille valinnoille.

3. Teknologiastrategia ja innovaatiojohtaminen

Lisäksi CITER tutkii organisatoristen toimijoiden - yritysten, julkishallinnon organisaatioiden tai tukiorganisaatioiden - prosessien, mekanismien ja strategiaprosessien muutoksia. Tässä tutkimme mm. uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa ja sitä, miten innovaatioekosysteemit kehittyvät liiketoimintakontekstissa.

 

Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 8, 33720 Tampere
Postiosoite: PL 541, 33101 Tampere
Puh. (03) 3115 2724
Fax: (03) 3115 2027

Päivittäjä: Maria Ilomäki, 21.09.2018 14:19.
Asiasanat: tiede ja tutkimus