Ohjelmistotuotanto - Tampereen teknillinen yliopisto

Ohjelmistotuotannon tutkimus

Ohjelmistotuotannon tutkimuksen pääteemojamme ovat:

  • ohjelmistotuotannon menetelmät ja käytännöt
  • ohjelmistoarkkitehtuurit, myös hajautetuissa, liikkuvissa ja sulautetuissa järjestelmissä
  • www- ja pilviohjelmointityö
  • testausmenetelmät

 

Ohjelmistotuotannon menetelmät ja käytännöt

Ohjelmistoalan start-up yritysten tärkeys alalla kasvaa koko ajan. Myös perinteiset yritykset hyötyvät menetelmistä, joilla uusi ohjelmistotuote saadaan nopeasti käyttöön ja jonka kehittämistä osin ohjaa käyttäjiltä saatu palaute. Laitoksellamme on iso rooli kansallisessa Need-for-Speed tutkimusohjelmassa, jossa tutkimme mahdollisuuksia saada aikaiseksi tuottesta todellista käyttöarvoa paljon nopeammin kuin aiemmin.

Järjestimme taannoin myös Start-up ohjelmistotuotantoon liittyvät seminaarin ja koulutuksen. Koulutuksen keskeinen sisältö on koottu julkaisuumme, jossa kuvaillaan onnistuneiden start-up ohjelmsitokehitysprosessien yhteisiä tekijöitä.

Esimerkkinä pidempikestoisesta tutkimustyöstä on taannoinen Darwin projektimme, jossa tutkittiin ohjelmistoarkkitehtuurin johtamista geneettisistä algoritmeistä lähtien. Projektissa saatuja tuloksia on edelleen hyödynnetty itseadaptoituvien järjestelmien sovelluksissa, heurististen hakumenetelmien suunnittelussa työkuormien jako-ongelmien ratkaisussa ja globaalien ohjelmistoprojektien suunnittelussa ja hallinnassa.

Olemme myös tutkineet ketterien menetelmien soveltamista turvakriittisiin järjestelmiin ja arkkitehtuurityön sekä käytettävyystyön sovittamista Scrummiin ja muihin ketteriin menetelmiin. Tätä tutkimustyötä on tehty hyvin läheisessä kanssakäymisessä paikallisen teollisuuden kanssa.

Avoimen ohjelmistokehityksen puolella tutkimusaiheemme ovat liittyneet avoimen ohjelmistokehityksen parhaisiin käytänteihin, avointen yhteisöjen rakentamiseen ja niihin perehtymiseen, avoimiin ohjelma-arkistoihin perehtymiseen ja avoimen ohjelmakoodin käyttöönoton laajuuteen. Lisätietoa tästä tutkimuksesta löydät linkistä http://tutopen.cs.tut.fi/ .

Lisää ohjelmistotuotannon tutkimuksesta ja tutkimusprojekteista tutkimusryhmän kotisivulla .

Ohjelmistoarkkitehtuurit

Olemme kehittäneet ja käyttäneet ohjelmistoarkkitehtuurien arviointimenetelmiä ja auttaneet paikallista teollisuutta hyödyntämään näitä menetelmiä. Yhdessä Hollantilaisen Groningenin yliopiston kanssa olemme kehittäneet arkkitehtuurin arviointiin sopivan dcar metodologian. Lisäksi suunnittelumallien (pattern) tutkimuksemme keskittyy erityisesti koneohjattuihin järjestelmiin ja prosessiautomaatioon. Tähän liittyen ryhmämme on kirjoittanut opuksen Designing Distributed Control Systems: A Pattern Language Approach. Lisää tietoa suunnittelumallien tutkimuksestamme löydät www-osoitteesta http://patterns.cs.tut.fi .

Www- ja pilviohjelmointityö

Tämän alueen tutkimuksemme kattaa varsin laajan aihealueen, joka alkaa web-sovellusten (ei siis www-sivujen tai dokumenttien) perusteista, mobiileista websovelluksista ja käyttöliittymätekniikoista aina alueisiin kuten mashupsovellusten kehittäminen, web sovellusten client-server jakautuminen ja yhteistyö- ja sisältötietoiset www-palvelut. Lisätietoa löydät linkistä http://lively.cs.tut.fi/ .

Osallistumme myös ITEA2 EASI-CLOUDS projektiin (http://easi-clouds.eu/), joka tutkii tekniikoita ja teknologioita pilvialustojen yhteistoimintaan ja pilvitietoisten sovellusten kehittämiseen.

Testausmenetelmät

Testauksen tutkimuksemme on keskityynyt erityisesti mallipohjaiseen testaukseen. Lisätietoa testaustutkimuksestamme saat linkistä http://tema.cs.tut.fi ja ITEA2 ATAC-projektimmme kotisivulta http://itea2.org/ .Yksi näitä projekteista tällä alueella on RATA - Robot Assisted Test Automation. Tässä projektissa olemme käyttäneet fyysisiä robottilaitteita ohjelmistojen testaamiseen, lisätietoja https://wiki.tut.fi/RATA/WebHome .

Päivittäjä: Heikki Jokinen, 15.11.2017 15:02.
Sisällöstä vastaa: Salo Jari
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä