Julkaisut - Tampereen teknillinen yliopisto

Julkaisut

Etusivu  |  Tutkimusalueet ja palvelut  |  Tutkimukset   |   Tutkimusryhmä   |   Blogi   |   Julkaisut  |  In English


     TTY - Rakenteiden elinkaaritekniikka, sähköposti: elinkaari"at"tut.fi, Twitter: @REN_TUT   


Suunnitteluohjeita ja muita kansallisia julkaisuja

BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2011. Eristerappausjärjestelmät ja niissä käytettävät tuotteet ja menetelmät ovat kehittyneet voimakkaasti aivan viime vuosina. Erilaiset ohutrappaukset ovat kasvattaneet merkittävästi osuuttaan julkisivuissa sekä uudis- että korjaustuotannossa. Myös erilaiset levyjen päälle tehtävät tuulettuvat ohutrappausjärjestelmät tekevät tuloaan Suomen markkinoille.

BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2011 on kokonaisuudessaan täysin uusi julkaisu, johon on koottu ohjeet erityyppisten eristerappausjärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista varten. Ohje kattaa ensikädessä erilaisten lämmöneristeiden päälle tehtävät rappausjärjestelmät, mutta tämän lisäksi käsitellään kattavasti myös rapattavaksi tarkoitettujen levyjen päälle tehtäviä ns. tuulettuvia rappauksia. Ohjeet on laadittu TTY:n Elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä, josta työhön ovat osallistuneet Jukka Lahdensivu, Jommi Suonketo ja Mikko Vaarala sekä Matti Pentti.

BY 41 Betonirakenteiden korjausohjeet 2007. Tässä julkaisussa annetaan ohjeet tyypillisten säärasitetuissa ulkobetonirakenteissa esiintyvien vaurioiden korjaamisen suunnittelua ja toteuttamista varten. Ohje kattaa lähinnä sementtipohjaisilla tuotteilla tehdyt paikkaukset, valukorjaukset ja ruiskubetonoinnin sekä korjaustöihin liittyen elastisten saumojen uusimisen ja erilaiset pintakäsittelytyöt.

Ohjeet on laadittu Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä, josta työryhmän muodostivat Jussi Mattila, Matti Pentti ja Jukka Lahdensivu.

BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013. Rakenteen kunnon selvittäminen on tärkeä vaihe julkisivujen ja parvekkeiden huolto-ohjelmassa. Erityisen tärkeä perusteellinen kuntotutkimus on ennen korjaustöiden suunnitteluun ryhtymistä, sillä kuntotutkimus toimii erilaisten korjausmenetelmän valintaa ja korjausten laajuutta koskevien päätösten pohjatietona. Riittävän hyvän kuntotutkimuksen tekemistä varten ja kirjavan käytännön yhtenäistämiseksi Suomen Betoniyhdistys julkaisi 1990 luvun puolivälissä ensimmäiset kuntotutkimuksia koskevat ohjeet, joita runsaan viiden vuoden käyttökokemusten tarkennettiin kuntotutkimusmenetelmien tarkkuuden osalta ja laajennettiin mm. terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden huomioon ottamiseen.

Tähän uudistettuun kolmanteen painokseen on tuotu viimeisimpien tutkimustulosten keskeiset asiat rakenteiden vaurioitumiseen ja peittävien korjausten vaikutuksesta ilmaääneneristävyyteen. Keskeinen uudistus ohjeessa on kuntotutkijan ohjeistaminen näytteenoton ja muiden tutkimusten määrästä sekä sijoittumisesta eri rakenteisiin ja julkisivuille havainnollisten esimerkkien muodossa. Uusitut ohjeet on laadittu Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä, jossa työhön ovat osallistuneet Jukka Lahdensivu, Arto Köliö, Toni Pakkala ja Jaakko Koskinen.

BY 46 Rappauskirja 2005. Rapattuja julkisivuja pidetään yleisesti arvokkaina ja kestävinä. Arkkitehtisuunnittelussa tällaisille rakennuksille ja julkisivuille on yleensä asetettu korkeat ulkonäkövaatimukset. Rappauksella on mahdollista antaa julkisivuille erilaisia muotoja ja värejä sekä saada aikaan nykyarkkitehtuurissa suosittuja yhtenäisiä laajoja saumattomia pintoja. Myös rappauspinnan struktuurin valinta vaikuttaa oleellisesti julkisivun ilmeeseen.

Tässä julkaisussa on tekniset ohjeet rappausten sekä uudis- että korjaussuunnitteluun sekä esitetty teknisiä vaatimuksia rappauslaastien kelpoisuuden toteamiseen. Ohjeet on laadittu Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä, jossa työryhmä ovat muodostaneet Jukka Lahdensivu, Matti Pentti, Jussi Mattila ja Matti Haukijärvi

JUKO - Julkisivujen korjausopas 2009. Julkisivukorjausten laadun parantamiseksi toteutettiin Julkisivuyhdistyksen ja alan yritysten yhteistyönä kehityshanke JUKO – Julkisivukorjausten tuotteistus. Hankkeen tavoitteena oli parantaa korjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä tarjoamalla korjaushankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita sekä toimintamalleja hyödynnettäviksi korjaushankkeen eri vaiheissa. Syntynyt noin 1000 sivun tietoaineisto on saatavissa kokonaisuudessa Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta. JUKO - Ohjeistokansioon

Tähän JUKO – Julkisivujen korjausoppaaseen on koottu em. aineiston oleellisimmat osat. Kirja on laadittu asunto-osakeyhtiön näkökulmasta, eli siinä on kuvattu julkisivun korjaushankkeen läpivienti asunto-osakeyhtiössä.  Oppaassa on esitelty myös erilaiset julkisivu- ja parvekerakenteet sekä niiden korjauksiin käytettävät menetelmät valintaedellytyksineen. Julkaisu ei sisällä suunnittelutietoa, vaan korjaushanke ja korjausmenetelmät käydään läpi sellaisella tarkkuudella, että ohje soveltuu asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden ja hallitusten jäsenten käyttöön. Kirjoittajina toimivat Matti Haukijärvi, Martti Hekkanen, Jukka Lahdensivu ja Jussi Mattila.

SY 17 2010 Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa. Ilmastonmuutoksen torjumista on eri medioissa tuotu esiin sekä poliitikkojen että ilmastotutkijoiden toimesta jo pitkään. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi valtiot ovat sopineet varsin haasteellisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Eri ilmastoennusteiden mukaan Suomen ilmasto tulee joka tapauksessa muuttumaan lämpimämpään ja sateisempaan suuntaan seuraavien vuosikymmenten aikana riippumatta uudisrakentamisen energianvähennystoimista. Nykyisen useiden vuosikymmenten aikana rakennetun rakennuskannan julkisivuissa on käytetty monia erilaisia materiaaleja, joiden kestävyyttä muuttuvassa ilmastossa ei tarkkaan tunneta. Tämän lisäksi monien käytössä olevien rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta on jo nykyisessä ilmastossa varsin vaurioherkkää. Tässä Jukka Lahdensivun kirjoittamassa julkaisussa arvioidaan kiviainespohjaisten julkisivujen ja parvekkeiden kestävyyttä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa nykytietojen pohjalta. Julkaisu on saatavilla täältä.

”Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua?” – yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta -raportti kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia sopeutua muutokseen eri toimialoilla. Julkaisuun.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa moneen toimialaan luonnonvarojen käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta rakennettuun ympäristöön sekä ihmisten terveyteen. Juuri valmistuneessa raportissa ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkastellaan myös taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä alueellisen haavoittuvuuden näkökulmasta. Ilmatieteen laitoksen kokoamassa yhteenvetoraportissa rakentamisen ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimus on tehty TTY:n Rakenteiden elinkaaritekniikan (Jukka Lahdensivu) ja Rakennusfysiikan (Juha Vinha) tutkimusryhmissä.

Energiatehokas lähiökorjaaminen  -projektista on Arkkitehtuurin laitoksen ja Elinkaaritekniikan tutkimusryhmän loppuraporttien lisäksi kirjoitettu seitsemän artikkelin sarja Kiinteistöposti-lehdessä (7/2012-3/2013). Näissä artikkeleissa on tarkasteltu energiankulutusta asuinkerrostalossa sekä erialaisten korjausten vaikutuksia energiankulutukseen kerrostaloasukkaan näkökulmasta.

 

 

Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimuksesta on loppuraportin lisäksi kirjoitettu seitsemän artikkelin sarja Kiinteistöposti-lehdessä (2-10/2010). Artikkelisarjassa tarkasteltiin julkisivujen ja parvekkeiden korjaustarpeita sekä kuntotutkimustoimintaa asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.

 

 

Äijälä, M. & Lahdensivu, J. 2006. Siltojen verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittäminen. Siltojen ikäkäyttäytymisen mallintaminen on vaativa tehtävä. Mallit muodostavat siltojen hallintajärjestelmän keskeisen osan ja elinkaarianalyysien perustan.  Siltojen rappeutumis- ja toimenpidemalleja on kehitetty Tiehallinnossa vaiheittain vastaamaan siltojen hallintajärjestelmän tarpeita. Ne ovat eläneet hallintajärjestelmien kehityksen myötä.

Tässä julkaisussa eitetyt siltamallit perustuvat sillantarkastajien antamiin siltojen rakenneosien kuntoarvioihin ja sillan yleiskuntoon (painotettu keskiarvo rakenneosien kuntoarvioista) sekä uuteen kuntoluokkaan.

paluu sivun alkuun


Tutkimusraportteja

Marttila, T., Annila, P., Kero, P., Suonketo, J., Heino, S., Pentti, M. 2015. HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. TTY Tutkimusraportti 163. 68 s.

Lahdensivu, J., Huuhka, S., Annila, P., Pikkuvirta, J., Köliö, A., Pakkala, T. 2015. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet. TTY Tutkimusraportti 162. 78 s.

Lahdensivu, J., Suonketo, J., Vinha, J., Lindberg, R., Manelius, E., Kuhno, V., Saastamoinen, K., Salminen, K. & Lähdesmäki, K. 2012. Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. TTY  Tutkimusraportti 160. 122 s. + 1 liites.

Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo, M., Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, M., Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O. & Koskenvesa, A. 2013. Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. TTY Tutkimusraportti 159. 354 s. + 43 liites.

Boström, S., Uotila, U., Linne, S., Hilliaho, K. & Lahdensivu, J. 2012. Erilaisten korjaustoimien vaikutuksia lähiökerrostalojen todelliseen energiankulutukseen. TTY Tutkimusraportti 158. 77 s.

Boström, S., Uotila, U., Saastamoinen, K., Hilliaho, K., Lahdensivu, J. 2012. Yhteensä viisi korjausrakentamisen aihekokonaisuutta In Alatalo, E. (toim.). Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen –hankkeen loppuraportti. TTY Arkkitehtuurin laitos. 150 s.

Lahdensivu, J., Varjonen, S., Köliö, A. 2010. Betonijulkisivujen korjausstrategiat. TTY Tutkimusraportti 148. 79 s.

Varjonen, S., Mattila, J., Lahdensivu, J. & Pentti, M. 2006. Conservation and Maintenance of Concrete Facades Technical Possibilities and Restrictions. TUT Research report 136. 29 p.

Haukijärvi, M., Varjonen, S., Pentti, M. 2006. Julkisivukorjausten turvallisuus. TTY Tutkimusraportti 133. 25 s. + 111 liites.

Lahdensivu, J. 2003. Luonnonkiviverhottujen massiivitiiliseinien vaurioituminen ja korjausperiaatteet. TTY Tutkimusraportti 127. 156 s. + 9 liites.

Mattila, J., Pentti, M. 2004. Suojaustoimien tehokkuus suomalaisissa betonijulkisivuissa ja parvekkeissa. TTY Tutkimusraportti 123. 69 s.

Pessi, A-M., Suonketo, J., Pentti, M., Raunio-Lehtimäki, A. 1999. Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus. TTKK Tutkimusraportti 101. 88 s. + 6 liites.

Pentti, M., Haukijärvi, M. 2000. Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus. TTKK Tutkimusraportti 100, 2. täydennetty painos.  78 s. + 3 liites.

Torikka, K., Hyypöläinen, T., Mattila, J., Lindberg, R. 1999 Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. TTKK Tutkimusraportti 99.  106 s. + 37 liites.

Mattila, J., Peuhkurinen, T. 1999. Lähiökerrostalon lisärakentamishankkeen tekninen esiselvitysmenettely. Korjaus- ja LVIS-tekninen osuus. TTKK Tutkimusraportti 98. 48 s.

Kylliäinen, M., Keronen, A. 1999. Lisärakentamisen rakennetekniset mahdollisuudet lähiöiden asuinkerrostaloissa. TTKK Tutkimusraportti 97. 59 s. + 37 liites.

Pentti, M., Hyypöläinen, T. 1999. Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu. TTKK Tutkimusraportti 94.  150 s. + 40 liites.

Pentti, M., Huttunen, I., Vepsäläinen, K., Olenius, K. 1998 Betonijulkisivujen ja parvekkeiden korjaus. Osa III Korjaushanke. TTKK Tutkimusraportti 89.  124 s. + 23 liites.

Pentti, M., Mattila, J., Wahlman, J. 1998. Betonijulkisivujen ja parvekkeiden korjaus Osa 1: Rakenteet, vauriot ja kunnon tutkiminen. TTKK Tutkimusraportti 87. 156 s.

paluu sivun alkuun


Diplomitöitä

Tero Marttila. 2014. Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi.

Kari Saastamoinen. 2013. Lähiökerrostalon osittaisen purkamisen rakennetekniset haasteet.

Petri Annila. 2012. Mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien säänkestävyyden tutkiminen laboratoriossa.

Sanna Boström. 2012. Lähiökerrostalon energiatehokkuusluvun laskenta ja lämmönkulutuksen jakautuminen.

Ulrika Uotila. 2012. Korjaustoimien vaikutukset lähiökerrostalon todelliseen energiankulutukseen.

Stina Linne. 2012. Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä.

Paavo Kero. 2011. Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä.

Jaakko Koskinen. 2011. Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtikerrostalon ilmaääneneristykseen.

Arto Köliö. 2011. Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve.

Kimmo Hilliaho. 2010. Parvekelasituksen energiataloudelliset vaikutukset.

Eveliina Mattila. 2010. Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus, ohje yritykselle.

Toni Pakkala. 2010. Pientalon polyuretaanieristeinen ohutrapattu ulkoseinä.

Mikko Vaarala. 2010. Pientalon kevyt kattoelementtijärjestelmä.

Anne-Mari Jokela. 2008. Pesubetonijulkisivun vaurioitumiseen vaikuttavat tekijät.

Inari Weijo. 2008. Betoniparvekkeiden pakkasenkestävyys olemassa olevissa rakenteissa.

paluu sivun alkuun


Lisensiaatintutkimus

Lahdensivu, J. 2003. Luonnonkiviverhottujen massiivitiiliseinien vaurioituminen ja korjausperiaatteet.

paluu sivun alkuun


Väitöskirjat

Hilliaho, K. 2017. Energy Saving Potential and Interior Temperatures of Glazed Spaces: Evaluation through Measurements and Simulations

Huuhka, S. 2016. Building 'Post-Growth': Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock

Köliö, A. 2016. Propagation of Carbonation Induced Reinforcement Corrosion in Existing Concrete Facades Exposed to the Finnish Climate

Lahdensivu, J. 2012. Durability properties and actual deterioration of Finnish concrete facades and balconies

Mattila, J. 2003. On the durability of cement-based patch repairs on Finnish concrete facades and balconies.

paluu sivun alkuun


Referoidut tieteelliset artikkelit

Annila, P.J., Hellemaa, M., Pakkala, T. A., Lahdensivu, J., Suonketo, J., Pentti, M. 2016. Extent of moisture and mould damage in structures of public buildings. Case Studies in Construction Materials, Volume 6, June 2017, Pp. 103–108.

Köliö, A., Pakkala, T. A., Hohti, H., Laukkarinen, A., Lahdensivu, J., Mattila, J., Pentti, M. 2016. The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Materials and Structures 50(1). Pp. 1–16.

Hilliaho, K., Köliö, A., Pakkala, T. A., Lahdensivu, J., Vinha, J. 2016. Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements. Energy and Buildings, 128 (2016). Pp. 458–472.

Pakkala, T. A., Lemberg, A.-M., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2016. Climate change effect on wind-driven rain on facades. Nordic Concrete Research 1/16, Publication NO. 54. Pp. 31–49.

Hilliaho, K., Kovalainen, V., Huuhka, S., Lahdensivu, J. 2016. Glazed spaces: A simplified calculation method for the evaluation of energy savings and interior temperatures. Energy and Buildings, 125 (2016). Pp. 27–44.

Köliö, A., Niemelä, P.J., Lahdensivu, J. 2016. Evaluation of a carbonation model for existing concrete facades and balconies by consecutive field measurements. Cement and Concrete Composites, 65(2016). Pp. 29–40.

Köliö, A., Honkanen, M., Lahdensivu, J., Vippola, M., Pentti, M. 2015. Corrosion products of carbonation induced corrosion in existing reinforced concrete facades. Cement and Concrete Research, 78(2015). Pp. 200–207.

Huuhka, S., Kaasalainen, T., Hakanen, J.H., Lahdensivu J. 2015. Reusing concrete panels from buildings for building: Potential in Finnish 1970s mass housing. Resources, Conservation and Recycling, Volume 101, August 2015, Pp. 105–121.

Hilliaho, K., Mäkitalo, E., Lahdensivu J. 2015. Energy saving potential of glazed space: Sensitivity analysis. Energy and Buildings, Volume 99, 15 July 2015, Pp. 87–97.

Lahdensivu J., Aromaa, J. 2015. Renovation of an alkali–aggregate reaction damaged swimming pool. Case Studies in Construction Materials, Volume 3, December 2015, Pp. 1–8.

Hilliaho, K., Lahdensivu J., Vinha, J. 2015. Glazed space thermal simulation with IDA-ICE 4.61 software—Suitability analysis with case study. Energy and Buildings, Volume 89, 15 February 2015, Pp. 132–141.

Huuhka, S., Lahdensivu J. 2014. Statistical and geographical study on demolished buildings. Building Research & Information. Published online: 06 December 2014, Pp. 1–24.

Lahdensivu, J. 2014. Betonijulkisivujen ja parvekkeiden säilyvyys suomalaisissa suunnitteluohjeissa. Tekniikan Waiheita 03/2014. s. 5-21.

Pakkala, T.A., Köliö, A. Lahdensivu, J., Kiviste, M. 2014. Durability demands related to frost attack for Finnish concrete buildings in changing climate. Building and Environment, Volume 82, December 2014, Pp. 27-41.

Köliö, A., Pakkala, T.A., Annila, P.J., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2014. Possibilities to validate design models for corrosion in carbonated concrete using condition assessment data. Engineering Structures, Volume 75, 15 September 2014, Pp. 539-549.

Pakkala, T.A., Lahdensivu, J. 2014. Long term water absorption tests for frost insulation materials taking into account frost attack. Case Studies in Construction Materials. Volume 1, 2014, Pp 40–45.

Köliö, A., Pakkala, T.A., Lahdensivu, J., Kiviste M. 2014. Durability demands related to carbonation induced corrosion for Finnish concrete buildings in Changing climate. Engineering Structures, Volume 62-63, 15 March 2014. Pp. 42-52.

Lahdensivu, J., Varjonen, S., Pakkala, T., Köliö, A. 2013. Systematic condition assessment of concrete facades and balconies exposed to outdoor climate. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 4:3(2013). Pp. 199-209.

Annila, P., Suonketo, J., Lahdensivu, J. 2013. Concrete sandwich panel structure without traditional diagonal trusses. Nordic Concrete Research 1/13, Publication no. 47. Pp. 25-38.

Lahdensivu, J. 2013. Luonnonkiviverhotut massiivitiilirakennukset Suomessa. Tekniikan Waiheita 01/2013. s. 24-44.

Lahdensivu, J., Mäkelä, H., Pirinen, P. 2013. Durability properties and deterioration of concrete balconies of inadequate frost resistance. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 4:2(2013). Pp. 160-169.

Lahdensivu, J., Tietäväinen, H., Pirinen, P. 2011. Durability properties and deterioration of concrete facades made of insufficient frost resistant concrete. Nordic Concrete Research. 2/11, Publication no. 44, Pp. 175-188.

Lahdensivu, J., Hietala, J., Saastamoinen, K. 2009. Practical experiences on cracking of concrete slabs on ground. Nordic Concrete Research. 2/09, Publication no. 40, Pp. 11-20.

Lahdensivu, J. 2005. Erfarenheter av finska naturstensfasader. Bygg & teknik 8/05. Pp. 38-42.

Lahdensivu, J. 2004. Pull-Out Tests for Reinforced Autoclave Aerated Concrete. Nordic Concrete Research. 2/04, Pp. 104-113.

paluu sivun alkuun


Referoituja tieteellisiä konferenssiartikkeleita

Pakkala, T.A., Lemberg, A., Lahdensivu, J. 2016. The Effect Of Climate Change On The Amount Of Wind Driven Rain On Concrete Facades. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016, Vol. 2, Tampere, Finland.

Köliö, A., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2016. Reinforcement Corrosion Modelling in Renovation Strategy for Concrete Facades. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016, Vol. 3, Tampere, Finland.

Köliö, A., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2015. Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. Proceedings of Eurocorr 2015, European corrosion congress, Graz, Austria. USB-memory.

Annila, P.J., Lahdensivu, J., Suonketo, J., Pentti, M. 2015. Practical experiences from several moisture performance assessments. 1st International Symposium on Building Pathology ISBP 2015, Porto, Portugal. P. 43 + 8 pages in digital form.

Köliö, A., Honkanen, M., Lahdensivu, J. 2015. Corrosion propagation phase studies on Finnish reinforced concrete facades. 1st International Symposium on Building Pathology ISBP 2015, Porto, Portugal. P. 67 + 8 pages in digital form.

Marttila, T., Suonketo, J., Kero, P., Annila, P.J. 2015. Assessment of state-supported mould renovations in Finland. 1st International Symposium on Building Pathology ISBP 2015, Porto, Portugal. P. 118 + 8 pages in digital form.

Köliö, A., Lahdensivu, J. 2014. Active corrosion time affecting visual corrosion damage in carbonated concrete facades. Eurocorr 2014. European corrosion congress. Pisa. Italy. P. 289 + 8 pages in CD.

Köliö, A., Rantala, T., Lahdensivu, J., Nurmikolu, A. 2014. Freeze-thaw resistance testing of concrete railway sleepers. Proc. of Concrete Solutions 5th Int. conf. on concr. repair in Belfast, Northern Ireland, 1.-3. Sep 2014. Pp. 533-539.

Köliö, A., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2014. Time to Visual Damage Occurrence on Building Facades due to Reinforcement Corrosion. RILEM Int. ws. on performance-based specification and control of conc. durability, Zagreb, Croatia, 11-13 June 2014

Annila, P.J., Pakkala, T.A., Suonketo, J. 2014. Examining of weather resistance of ETICS with stresses which correspond to weather conditions in Finland. van Breugel, K.; Koenders, E.A.B. (editors) Proceedings of the International Conference on Ageing of Materials & Structures. Delft 26-28 May 2014, The Netherlands.

Pikkuvirta, J., Annila, P.J., Suonketo, J. 2014. New test method for wind-driven rain penetration of ETICS. van Breugel, K.; Koenders, E.A.B. (editors) Proceedings of the International Conference on Ageing of Materials & Structures. Delft 26-28 May 2014, The Netherlands.

Hilliaho, K., Lahdensivu, J. 2013. Carbon footprint impact of balcony glazing in Nordic climate. In Braganca, L., Pinheiro, M., Mateus, R. (editors) SB 13 Portugal. Sustainable building contribution of sustainable building for EU 20-20-20 targets. Guimaraes, Portugal. Pp. 809-816.

Pakkala, T., Lahdensivu, J., Köliö, A. 2013. Climate change effect on freeze-thaw cycles in Nordic climate. In Braganca, L., Pinheiro, M., Mateus, R. (editors) SB 13 Portugal. Sustainable building contribution of sustainable building for EU 20-20-20 targets. Guimaraes, Portugal. Pp. 83-90.

Köliö, A., Pakkala, T., Lahdensivu, J., Kiviste, M. 2013. Durability of concrete facades in regard of reinforcement corrosion in future climate. In Fernandes, J., Montemor, F. (editors) Eurocorr 2013. European corrosion congress. Estoril. Portugal. P. 375 + 5 pages in CD.

Lahdensivu, J., Mäkelä, H., Pirinen, P. 2013. Corrosion of Reinforcement in Existing Concrete Balconies. In Fernandes, J., Montemor, F. (editors) Eurocorr 2013. European corrosion congress. Estoril. Portugal. P. 375 + 5 pages in CD.

Lahdensivu, J., Boström, S., Uotila, U. 2013. The effects of different renovation measures on the energy consumption of suburban concrete block of flats. In Hajek, P., Tywoniak, J., Lupisek, A. (editors) CESB 13 Prague. Conference on Sustainable building and refurbishment for next generation. Pp. 99-102.

Lahdensivu, J. 2012. Durability properties of existing concrete facades and balconies. In Bager, D., Silfwerbrand, J. (editors) Concrete structures for sustainability community. Fib symposium proceedings. Stockholm, Sweden. Pp. 255-258.

Lahdensivu, J. 2012. Technical aspects related to repair of deteriorated concrete facades. In Di Giulio, R. (editor). COST TU0701-Improving the Quality of Suburban Building Stock. Vol 2. Pp. 367-374.

Köliö, A., Lahdensivu, J. 2011. Calculating the need for repair of concrete facades in the Finnish climate. Fourth International Conference on Concrete Repair in Dresden, Germany. Pp. 541-546.

Lahdensivu, J., Varjonen, S. 2011. Extent of condition assessment of concrete building – Practical experiences. Fourth International Conference on Concrete Repair in Dresden, Germany. Pp. 85-90.

Lahdensivu, J. & Tietäväinen, H. 2011. Influence of climate change to concrete buildings – preliminary study. 9th Nordic Symposium on Building Physics in Tampere, Finland. Pp. 901-908.

Köliö, A. & Lahdensivu, J. 2011. The calculated repair need of Finnish concrete facade and balcony structures. XXI Symposium on Nordic Concrete research and Development in Hämeenlinna, Finland. Pp. 463-466.

Lahdensivu, J. 2011. Repair possibilities of concrete facades made of insufficient frost resistant concrete. XXI Symposium on Nordic Concrete research and Development in Hämeenlinna, Finland. Pp. 453-456.

Saastamoinen, K. The nail plate method to determine the partially restrained shrinkage of cement-based mortars and concrete. 12th International conference on durability of building materials and components. Porto, Portugal. Pp. 1823-1830.

Köliö, A. & Lahdensivu, J. 2011. Calculation example for anticipating the repair need of concrete façade and balcony structures. 12th International conference on durability of building materials and components. Porto, Portugal. Pp. 1275-1282.

Lahdensivu, J., Tietäväinen, H. & Pirinen, P. 2011. Corrosion of reinforcement in existing concrete facades. 12th International conference on durability of building materials and components. Porto, Portugal. Pp. 1155-1162.

Pakkala, T., Suonketo, J. 2011. Hygrothermal behaviour testing of external thermal insulation composite systems with rendering in Nordic climate. 12th International conference on durability of building materials and components. Porto, Portugal. Pp. 359-366.

Bozinovski, Z., Lahdensivu, J., Vesikari, E. 2011. Degradation modes and models for masonry structures. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Summary report of the cooperative activities. Pp. 69-80.

Pakkala, T., Suonketo, J., & Lahdensivu, J. 2011. The requirements and testing of frost durability of ETICS. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Innsbrug final conference, Austria. Pp. 439-446.

Lahdensivu, J. & Tietäväinen, H. 2011. Adaptation to climate change in Finnish concrete buildings – preliminary study. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Innsbrug final conference, Austria. Pp. 387-394.

Köliö, A., Lahdensivu, J. 2010. Anticipation of degradation in concrete buildings' facade and balcony structures. Second International Symposium on Service Life Design for Infrastructure in Delft, the Netherlands. Pp. 1111-1120.

Lahdensivu, J., Varjonen, S., Mattila, J. 2010. Conservation of Suburban Concrete Buildings. First International Conference on Structures and Architecture in Guimaraes, Portugal. Pp. 451-452 and Pp. 1587-1595 in CD.

Bozinovski, Z., Lahdensivu, J., Vesikari, E. 2009. Degradation modes and models for masonry structures. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Timisoara seminar, Romania. Pp. 52-63.

Lahdensivu, J.M., Mattila, J.S. 2009. Conservation of suburban concrete buildings. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Timisoara seminar, Romania. Pp. 88-96.

Lahdensivu, J.M., Mattila, J.S. 2009. Systematic condition investigation of concrete buildings. COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Timisoara seminar, Romania. Pp. 183-190.

Lahdensivu, J., Weijo, I., Mattila, J. 2009. Existence of deterioration in concrete balconies. Third International Conference on Concrete Repair in Padova, Italy. Pp. 287-290.

Lahdensivu, J. 2009. Deterioration and repair possibilities of natural stone facades. First International Conference on Protection of Historical Buildings in Rome, Italy. Pp. 1239-1244.

Lahdensivu, J. 2009. Extending residual service life of existing concrete balconies. Third CIB International Conference on Smart and Sustainable Built Environments in Delft, The Netherlans. 6 pages.

Lahdensivu, J.M, Mattila, J.S. 2008. Deterioration and systematic condition investigation of rendered facades.  COST C25-Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. Midterm seminar in Dresden, Germany. Pp. 4.132-4.139.

Lahdensivu, J., Varjonen, S. 2008. Reasons for Repair Need in Finnish Concrete Facades in Practice. IALCCE´08, First International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering in Varenna, Italy. Pp. 183-188 and 6 p. in CD.

Varjonen, S., Lahdensivu, J. 2008. Selection of Repair Method for Concrete Facades. IALCCE´08, First International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering in Varenna, Italy. Pp. 667-670 and 4 p. in CD.

Lahdensivu, J., Haukijärvi, M. 2008. Practical Experiences on Cracking of Concrete Slab on Ground. XX Symposium on Nordic Concrete research and Development in Bålsta, Sweden. Pp. 34-35.

Lahdensivu, J., Varjonen, S., Pentti, M. 2008. Systematic Condition Investigation of Concrete Structures. International FIB Symposium 2008, Taylor Made Concrete Structures in Amsterdam, the Netherlands. Pp. 227 and 2 p. in CD.

Äijälä, M., Lahdensivu, J., Mattila, J. 2007. Repair Need in Finnish Bridges. 8th International Symposium on Cold Region Development in Tampere, Finland. Pp. 189-190 in proceedings and 11 p. in CD.

Lahdensivu, J. 2007. Deterioration and Repair Principles of Natural Stone Facades. 8th International Symposium on Cold Region Development in Tampere, Finland. Pp. 55-56 in proceedings and 9 p. in CD.

Weijo, I., Lahdensivu, J. 2007. Anticipation of Repair Need in Concrete Facades and Balconies. 8th International Symposium on Cold Region Development in Tampere, Finland. Pp. 51-52 in proceeding and 11 p. in CD.

Äijälä, M., Lahdensivu, J. 2007. Anticipation of Repair Need in Bridges Based on Visual Inspections on Finnish Bridges. IABSE Symposium Improving Infrastructure in Weimar, Germany. Pp.504-505 and 7 p. in CD.

Lahdensivu, J., Weijo, I., Varjonen, S. 2007. Assessment of Corrosion of the Reinforcement by Systematic Condition Investigation. International Conference on Sustainability in the Cement and Concrete Industry in Lillehammer, Norway. Pp. 537-546.

Weijo, I., Lahdensivu, J., Varjonen, S. 2007. Anticipation of Repair Need in Concrete Facades Based on Extensive Field Data Collected Thorough Condition Investigation. International Conference on Sustainability in the Cement and Concrete Industry in Lillehammer, Norway. Pp. 568-578.

Lahdensivu, J., Weijo, I., Marttila, U. 2007. Existence and Progress of Deterioration of Concrete Facades. Portugal SB07. Sustainable Construction, Materials and Practices in Lisbon, Portugal. Pp. 194-201.

Weijo, I., Lahdensivu, J., Varjonen, S. 2007. Prediction of Repair Needs in Weathered Concrete Facades and Balconies. 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures in Catania, Italy. Pp. 1037-1042.

Lahdensivu, J. 2007. Selection of Repair Methods for Rendered Facades. 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures in Catania, Italy. Pp. 1661-1666.

Lahdensivu, J., Varjonen, S. 2007. Assessment of Reinforcement Corrosion in Concrete Facades. 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures in Catania, Italy. Pp. 1877-1881.

Lahdensivu, J., Haukijärvi, M., Pentti, M. 2006. Assessment of Service Life of Existing Concrete Structures. European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete in Espoo, Finland. Pp. 51-56.

Hietala, J., Lahdensivu, J., Haukijärvi, M. 2006. Cracking of Concrete Slabs on Ground. European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete in Espoo, Finland. Pp. 165-170.

Lahdensivu, J., Haukijärvi, M., Pentti, M. 2006. Assessment of the Extent of Frost Damage of Concrete in Condition Investigation of Concrete Facades. European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete in Espoo, Finland. Pp. 306-311.

Haukijärvi, M., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2006. Finnish Manual for the Facade Repair Systems. European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete in Espoo, Finland. Pp. 359-364.

Haukijärvi, M., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2006. Optimizing the Service Life of a Patch Repair. European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete in Espoo, Finland. Pp. 371-376.

Lahdensivu, J. 2005. Deterioration of Finnish Precast Concrete Facades Based on Extensive Field Data Collected Trough Condition Investigations. XIX Symposium on Nordic Concrete research and Development in Sandefjord, Norway. Pp. 235-237.

Lahdensivu, J. 2005. Anchor Capacity of Transversal Bar of Reinforced Autoclave Aerated Concrete Slab on Support Area. XIX Symposium on Nordic Concrete research and Development in Sandefjord, Norway. Pp. 325–327.

paluu sivun alkuun


Tieteellisten kirjojen osat

Annila, P. J., Lahdensivu, J., Suonketo, J., Pentti, M. 2016. Practical Experiences from Several Moisture Performance Assessments. Delgado, J.M.P.Q. (editor), Recent Developments in Building Diagnosis Techniques. Examines new developments in the field of building physics. Building Pathology and Rehabilitation, Volume 5. Springer. Pp. 1-20.

Köliö, A., Honkanen, M., Lahdensivu, J. 2016. Corrosion Propagation Phase Studies on Finnish Reinforced Concrete Facades. Delgado, J.M.P.Q. (editor), New Approaches to Building Pathology and Durability. Building Pathology and Rehabilitation, Volume 6. Springer. Pp. 75-98.

Marttila, T., Annila, P. J., Kero, P., Suonketo, J. 2016. Assessment of State-Supported Mould Renovations in Finland. Delgado, J.M.P.Q. (editor), Case Studies of Building Pathology in Cultural Heritage. Building Pathology and Rehabilitation, Volume 7. Springer. Pp. 115-131.

Pakkala, T. A., Köliö, A., Lahdensivu, J., Pentti, M. 2014. The effect of climate change on freeze-thaw cycles in Nordic climate. Andrade, C., Gullikers, J., Polder, R. (editors) Durability of Reinforced Concrete from Composition to Protection. Selected Papers of the 6th International RILEM PhD Workshop held in Delft, the Netherlands, July 4-5, 2013. Springer. Pp. 145-155.

Lahdensivu, J., Mäkelä, H., Pirinen, P. 2013. Corrosion of reinforcement in existing concrete facades. In de Freitas, V. P., Delgado, J. M. P. Q. (editors) Durability of building materials and components, Building pathology and rehabilitation 3. Berlin. Springer. Pp. 253-274.

paluu sivun alkuun

Päivittäjä: Toni Pakkala, 02.01.2018 10:27.
Sisällöstä vastaa: Köliö Arto
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä