Rakennetekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennetekniikka

Rakennetekniikan tutkimusalue muodostaa merkittävän rakennustekniikan tutkimus- ja opetusyksikön, jonka tutkijat palvelevat rakennusalaa vaativissa ja monipuolisissa tutkimus-, kehitys-, testaus-, mittaus- ja tuotekehityshankkeissa sekä erityisasiantuntijoina vaativissa suunnittelutehtävissä. Rakennetekniikan opetuksen päätavoite on antaa riittävät valmiudet erityyppisten rakenteiden suunnitteluun. Opetuksessa otetaan huomioon rakenteille asetettavat vaatimukset monipuolisesti. Lisäksi opetus antaa hyvän pohjan lukuisiin muihin rakennusalan tehtäviin.

Rakennetekniikan tutkimusalueella työskentelee opetus- ja tutkimustehtävissä noin 50 henkilöä. Tutkimusalueen tutkijat ovat tehneet määrätietoista tutkimusyhteistyötä teollisuuden kanssa 1980-luvulta saakka. Yhteistyön tuloksena rakennusalalle on syntynyt runsaasti innovaatioita sekä uudenlaista liiketoimintaa. Teollisuuden toimeksiannosta on myös valmistunut lukuisia opinnäytetöitä talonrakennustekniikan ja rakennusstatiikan eri alueilta.

Rakennetekniikan tutkimusalueen tutkijat osallistuvat kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijajärjestöjen toimintaan. Yksiköllä on sekä opiskelija- että tutkijavaihtoa useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Rakennetekniikassa tehdään julkaisuja eri tutkimusryhmissä. Julkaisuluettelo RTEK 2018.pdf

Tutkimusryhmät:

Metallirakentamisen tutkimuskeskuksessa tutkitaan metallirakenteita ja rakentamisen prosesseja suunnittelusta loppukäyttöön. Tutkimus on sekä teoreettista että kokeellista tutkimusta. Kokeellista tutkimusta voidaan tehdä Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Rakennusakustiikan tutkimusryhmässä tarkastellaan rakennusten ja tilojen ääniolosuhteita kokonaisuutena, johon vaikuttavat äänen käyttäytyminen tilan sisällä (huoneakustiikka), äänen siirtyminen tilasta toiseen (ilma- ja askelääneneristys) sekä meluntorjunta (liikenne- ja ympäristömelu sekä rakennuksen teknisten järjestelmien tuottama melu).

Rakennusfysiikan tutkimusryhmässä tarkastellaan rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman laatuun vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä eri olosuhteissa. Tutkimusta tehdään mm. laboratoriokokeiden, kenttämittausten ja laskennallisen mallinnuksen avulla.

Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä tutkimuksen painopisteitä ovat rakenteiden ja rakennusmateriaalien kestävyysominaisuuksien ja vaurioitumisen tutkiminen sekä luonnonolosuhteissa että nopeutetuilla säärasituslaitteilla, oikean korjaustavan valinnan systematiikan kehitystyö sekä erilaisten korjaustapojen ja -menetelmien tutkimus ja kehitys.

Rakenteiden mekaniikan tutkimusryhmässä kehitetään laskennallisia analysointimalleja ja -menetelmiä, joilla voidaan selvittää kuormituksen alaisen rakenteen käyttäytymistä aiempaa tarkemmin tai yksityiskohtaisemmin. Tutkimusalueella tehdään myös olemassa olevien tai suunniteltujen rakenteiden analysointia tietokonemalleilla.

Rakenteiden palotekniikan tutkimusryhmän tutkimustoiminta sisältää rakennusten paloturvallisuuteen liittyvän suunnittelun, arvioinnin, laskennallisen tarkastelun sekä rakennusten kantavien ja osastoivien rakenteiden testauksen ja kunnon arvioinnin tulipalojen jälkeen. Lisäksi tehdään yleiseen paloturvallisuuteen liittyvää tutkimusta.

Vaativat rakenteet tutkimusryhmässä tarkastellaan rakenteiden lujuutta ja muodonmuutoksia sekä näihin liittyviä varmuuksia ja mitoituskysymyksiä kantavien rakenteiden osalta. Rakennuksen kokonaisvakavuuden tai yksittäisen rakenneosan stabiiliuden tarkastelut ovat myös tärkeä osa rakenteiden tutkimuskenttää.

Päivittäjä: Maria Ilomäki, 14.09.2018 11:23.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, rakennetekniikka, tutkimusalueet