Tutkimusryhmät - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY:n tutkimusryhmät Biolääketieteen tekniikassa

Computational Biophysics and Imaging Group (CBIG) -tutkimusryhmää johtaa professori Jari Hyttinen. Tämä noin 30 henkilön tutkimusryhmä kehittää metodeja ja työkaluja biologisten ja fysiologisten järjestelmien analysointiin. Tutkimuksessa yhdistyvät uudet kuvantamisen tavat ja biosensorit erilaisiin laskennallisiin malleihin kudosten ja elinten toiminnallisuuksista. Tutkimustuloksia sovelletaan kantasolupohjaisten kudosten ja biomateriaalien kehittämisessä.

Micro and Nanosystems Research Group (MST) koostuu kymmenestä tutkijasta, ja sitä johtaa professori Pasi Kallio. Tutkimusryhmä kehittää uusia ratkaisuja mikro- ja nanotason biologisten ja teollisten prosessien automaattiseen säätelyyn, ohjaukseen ja karakterisointiin. Ryhmän asiantuntemus perustuu laajaan osaamiseen automaatio- ja ohjaustekniikan sekä mikrojärjestelmien ja nanoteknologian alueilla.

Laboratory for Biomaterials and Tissue Engineering -ryhmä koostuu noin 15 tutkijasta, ja sitä johtaa professori Minna Kellomäki. Ryhmän tutkimuksella on pitkät perinteet biotekniikassa, ja se keskittyy erityisesti kudosteknologiaan ja biomateriaaleihin. Ryhmässä on erityisesti kehitetty implantteja biohajoavista lääketieteellisistä polymeereistä ja komposiiteista.

Personal Health Informatics (PHI) -ryhmää johtaa yliopistotutkija Hannu Nieminen. Tämä noin kymmenen henkilön ryhmä keskittyy tutkimuksessaan ratkaisuihin, joiden avulla ihmiset voivat paremmin seurata omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Tutkimusta tehdään monitieteellisessä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten, käyttäytymistieteilijöiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on erityisesti ehkäistä kroonisten sairauksien puhkeamista.

Sensor Technology and Biomeasurements (STB) koostuu 12 tutkijasta, ja ryhmää johtaa Assistant Professor Antti Vehkaoja. Ryhmän tutkimus keskittyy mikrosensoreihin, biosensoreihin, biomittaamiseen ja langattomaan havainnointiin.

Quantitative Analysis of Medical Images -tutkimusryhmä, jota johtaa professori Hannu Eskola, tuottaa ja analysoi korkealaatuisia potilaskuvia sairaalaympäristössä erityisesti hoitojen seurantaa varten. Yhdessä radiologien ja kliinikkojen kanssa tutkittavat potilasmateriaalit valikoidaan huolellisesti. Ryhmän 11 tutkijaa keskittyvät  magneettikuvaukseen (ml. diffuusiokuvaus), mutta tietyissä sovelluksissa analysoimme myös CT- ja PET-kuvia.

Laboratory of Biosystems Dynamics (LBD) tutkii Associate Professor Andre Ribeiron johdolla in vivo -dynamiikkaa bakteerin geenien ilmentymisessä ja geneettisiä piirejä yhden solun sekä yhden molekyylin tasolla käyttäen aikasarjamikroskopiaa, stokastista mallinnusta, signaalinkäsittelyn menetelmiä ja synteettistä geeniteknologiaa. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään, kuinka geenit ja geneettiset piirit ovat säänneltyjä ja kuinka ne toimivat mahdollistaakseen soluprosessien kokonaisvaltaisen hallinnan synteettisillä geneettisillä piireillä.

Nanoscale Phenomena and Measurements (NPM) -tutkimusryhmää johtaa Associate Professor (tenure track) Sampo Tuukkanen. Tutkimuksen tarkoituksena on mitata, ymmärtää ja hyödyntää liuosprosessoitavista nanomateriaaleista valmistetuissa rakenteissa ja komponenteissa tapahtuvia ilmiöitä lääketieteen ja elektroniikan sovelluksissa. Viime aikainen tutkimus on keskittynyt pietsosähköisiin antureihin, superkondensaattoreihin sekä nanoselluloosapohjaisiin solunkasvatusalustoihin.

Bioinspired Materials and Robotics (BMR) -tutkimusryhmää johtaa apulaisprofessori (tenure track), akatemiatutkija Veikko Sariola. Ryhmä tutkii uusia luonnon inspiroimia materiaaleja sekä näiden sovelluksia lääketieteellisessä robotiikassa. Ryhmän erikoisosaamista ovat pehmeät materiaalit, pehmorobotit, mikrovalmistustekniikat, mikromanipulointi ja –kokoonpano sekä pintailmiöt, kuten adheesio ja kostuminen.

Computational neuroscience group (CNS ) koostuu noin viidestä tutkijasta, ja sitä johtaa yliopistotutkija Marja-Leena Linne. Ryhmä edustaa kansainvälisestikin varsin nuorta tutkimusalaa. Ryhmä on kehittänyt uusia matemaattisia mallinnustapoja kuvaamaan aivojen toimintaa solu- ja molekyylitasoilla. Tavoitteena on soveltaa tutkimustietoa muistisairauksien hoitoon ja myös tulevaisuuden tietotekniikkaan. Tutkimusta tehdään monitieteisesti signaalinkäsittelyn,

Physiological Measurement Systems and Methods (PHYSYM) -ryhmää johtaa professori Jari Viik. Tämä kuusihenkinen ryhmä keskittyy tutkimuksessaan kardiopulmonaalisten eli sydämen ja keuhkojen sairauksien mittaus- ja analyysimenetelmien kehittämiseen.

Computational System Biology (CSB) -ryhmää johtaa professori Olli Yli-Harja. Ryhmä kehittää työkaluja biologisten ilmiöiden mallintamiseen ja simuloimiseen. Poikkitieteelliseen ryhmään kuuluu osaajia niin solu- ja molekyylibiologiasta, signaalin- ja kuvankäsittelystä, tilastotieteestä, matematiikasta kuin tietotekniikastakin.

Wireless Identification and Sensing Systems Research Group (WISE) -ryhmän tutkimusaiheita ovat langattomat biolääketieteelliset sensorit ja langattomat terveysteknologiat, kehon sisälle ja läheisyyteen tarkoitetut antennit, langaton tiedon- ja tehonsiirto biolääketieteellisissä sensorijärjestelmissä ja uudenlaiset antenni- ja sensorimateriaalit ja niiden valmistustekniikat. Ryhmää johtaa professori Leena Ukkonen.

Biophysics of the Eye -tutkimusryhmä selvittää näköaistin toimintaa ja siihen liittyviä sairauksia. Tätä noin seitsenhenkistä ryhmää vetää akatemiatutkija Soile Nymark. Ryhmä käyttää laaja-alaisesti uusinta teknologiaa sähköfysiologian, kuvantamisen ja solubiologian alalta silmän verkkokalvon ja pigmenttiepiteelin tutkimiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena ryhmällä on lisätä tietämystä näköjärjestelmän toiminnasta ja edistää uusien hoitomuotojen kehitystä silmäsairauksiin.

Predictive Medicine and Data Analytics (PMDA) -tutkimusryhmää johtaa Associate Professor Frank Emmert-Streib. Ryhmä kehittää ja soveltaa tilastollisia ja laskennallisia menetelmiä korkeaulotteisen datan analysointiin, esimerkiksi uuden sukupolven sekvensointimenetelmillä kerätyn datan tarkasteluun. Tavoitteena on ymmärtää paremmin erilaisten sairauksien syntymekanismeja.

Molecular Signaling Lab (MS Lab) -ryhmää johtaa yliopistolehtori Meenakshisundaram Kandhavelu. Ryhmän tavoitteena on tutkia ihmisen syöpätautien ja neurologisten häiriöiden molekyylisignaalipolkuja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ryhmä integroi sekä prekliinistä asiantuntemusta sekä systeemilääketiedettä.

Päivittäjä: Sanni Irjala, 16.10.2018 8:42.
Asiasanat: tiede ja tutkimus