Seinäjoen kaupunkilaboratorio - Tampereen teknillinen yliopisto

Seinäjoen kaupunkilaboratorio

Kaupunkilaboratoriossa rakennetun ympäristön kehittämistä tutkitaan kokonaisvaltaisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Arkkitehtisuunnittelun eri mittakaavat ja oppituolit kohtaavat, kun laboratoriossa haetaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä, joilla parannetaan rakennetun ympäristön käyttäjälähtöisyyttä ja resurssitehokkuutta. Projektit ovat usein monitieteisiä, ja niissä tehdään runsaasti yhteistyötä kaupunkien, kuntien, yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Laboratorion luonteeseen kuuluu kokeellinen toiminta, johon yksikön alueellinen konteksti tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Tämä luo myös hyviä edellytyksiä tutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutteisuudelle.

Kaupunkilaboratorion tutkimus jakautuu kolmeen linjaan: 

Uusien suunnittelumenetelmien kehittäminen

Linjan tavoitteena on analysoida rakennettua ympäristöä sen käyttäjän tai asukkaan näkökulmasta, ja kehittää tältä pohjalta suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, joilla on entistä parempi osumatarkkuus. Tähän mennessä aiheet ovat sivunneet kaupunkiympäristön vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin. Analyysivälineenä on hyödynnetty muun muassa digitaalista paikkatietoteknologiaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi ympäristöpsykologien, terveystieteilijöiden ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. Uusia teemallisia avauksia on koko ajan valmisteilla.  

Rakennettu ympäristö muutoksessa

Tämän linjan lähtökohtana on kaupunkien ja seutujen transformaatio, jota tarkastellaan pääasiassa urbaanin morfologian ja toiminnallisten verkostojen kautta. Transformaatioprosessit ovat jatkuvia johtuen teknologian, makrotalouden, tuotannon, demografian ja elämäntapojen muutoksesta. Tästä syystä muutos ilmenee aina uudenlaisena tilanteena ja ennakoimattomina haasteina, joihin on kehitettävä jatkuvasti uusia toiminta- ja prosessimalleja. Tarkastelua tehdään hyvinkin erilaisissa mittakaavoissa yksittäisistä kaupunkikortteleista aina seututason aluerakenteisiin saakka. Hankkeissa tehdään usein yhteistyötä esimerkiksi aluetieteilijöiden kanssa. 

Modernismin rakennusperinnön erityisongelmat

Tässä linjassa keskitytään sotien jälkeisen rakennusperinnön ja kaupunkiympäristöjen kysymyksiin arkkitehtuurihistorian, rakennustekniikan ja designteorian näkökulmista. Työlle on kysyntää, sillä vallitsevassa rakentamistavassa ja suunnitteluajattelussa painottuu vielä modernistinen uudisrakentamiskeskeinen ote. Resurssitehokkuuden näkökulmasta kertaalleen rakennettu ympäristö nähdään liian usein esteenä, kun sen voisi ymmärtää taloudellisena, ekologisena ja kulttuurisena resurssina. 

Yhteystiedot

Ari Hynynen, TkT, professori
Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos
Kaupunkilaboratorio

Osoite Seinäjoella:

Frami, Kampusranta 9 C
60320 Seinäjoki

Osoite Tampereella:
Korkeakoulunkatu 5, PL 600
33101 Tampere

+358 40 839 8643
ari.hynynen(at)tut.fi

www.tut.fi/fi/alvar-aalto-professuuri

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 17.05.2017 15:45.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus