Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu - Tampereen teknillinen yliopisto

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmässä tutkitaan kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehitystä sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua useasta eri näkökulmasta. Tutkimusryhmän mielenkiinnon kohteena ovat muun muassa suunnittelujärjestelmien ja -käytäntöjen tutkimus, tilan- ja vallankäytön ilmentymät kaupunkisuunnittelussa, kaupunkikokemukset, innovatiiviset yhteiskehittelyn menetelmät sekä yhdyskuntasuunnittelun historian tutkimus.

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus on luonteeltaan monitieteistä; tutkimuksissa tarvitaan näkökulmia varsinaisen kaupunkisuunnittelun lisäksi muun muassa arkkitehtuurista, maantieteestä, liikennesuunnittelusta, sosiologiasta, hallintotieteistä, taloustieteistä ja ympäristöpsykologiasta. Vertailevat tapaustutkimukset ja käytäntöjen kriittinen siirtäminen kontekstista toiseen ovat työlle tärkeitä.

Tutkimusryhmäämme kuuluvat yhdyskuntasuunnittelun teorian professori Panu Lehtovuori, yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemi, professori Ari Hynynen (Seinäjoen kaupunkilaboratorio), yliopistonlehtori Minna Chudoba, post doc tutkija Jenni Partanen, dosentit Markku Norvasuo ja Lieven Ameel, projektitutkijat Annuska Rantanen, Jaana Vanhatalo ja Damiano Cerrone sekä noin 10 jatko-opiskelijaa.

Tutkimusryhmän jäsenet

Kaupunkimaisuus ja julkinen kaupunkitila

Tiivistä kaupunkimaisuutta suosivat asumis- ja kulutuspreferenssien sekä työnteon muutokset vaikuttavat kaupunkikehittämisen ehtoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Kaupungit hakevat keinoja ydinkeskustojensa pitämiseksi vetovoimaisina ja keskeisten kaupunkialueiden laadun parantamiseksi. Julkinen kaupunkitila toisaalta kaupunkielämän jaettuna infrastruktuurina ja toisaalta kaupunkilaisten yhdessä tuottama urbaanina resurssina, ’kaupunginvarana’, on uudistuvan suunnittelun ytimessä. Muutos ei koske vain keskustoja. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän lähtökohta on se, että urbaani laatu on koko kaupunkisysteemin kysymys. Tästä on suoria kytkentöjä EDGE-ryhmän työhön.

Vastuuhenkilö: Professori Panu Lehtovuori, 050-525 0252, panu.lehtovuori@tut.fi

Tilapäiset käytöt

Vajaakäyttöisten kaupunkitilojen haltuunotto ja innovatiivinen kehittäminen on 1990-luvulta lähtien ollut kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tilapäiset käytöt ovat nousseet tärkeäksi kaupunkikehittämisen välineeksi. Saksassa ne esimerkiksi on kirjattu lakiin omana maankäytön kategorianaan. Parhaimmillaan kokeilevat tilapäiset käytöt voivat synnyttää haluttavaa erilaisuutta ja tilallisia innovaatioita. Seudullisesti tarkasteltuna vajaakäyttöiset tilat, kaupunkikesannot, ovat muuttuvan kaupunkirakenteen välttämättömiä henkireikiä ja uusien typologioiden syntypaikkoja.

Vastuuhenkilö: Professori Panu Lehtovuori, 050-525 0252, panu.lehtovuori@tut.fi

Suomalainen kaavoitusjärjestelmä

Suomalaisen kaavoitusjärjestelmän keskeiset piirteet on luotu 1920-luvun (yksi paikka – yksi käyttö) ja 1950-luvun (kaavahierarkia) lainsäädäntöprosesseissa. Monista syistä johtuen kaavoitusjärjestelmä ei enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Sille ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa, vaan käytännössä kaikki yhdyskuntia koskevat suunnitelmat on ennen niiden toteuttamista muutettava kaavoituksen kielelle. Tutkimusryhmämme on kiinnostunut suomalaisen kaavoitusjärjestelmän parantamisesta ja uudistamisesta etenkin kaupunkikehityksen, vallankäytön, osallisuuden ja urbaanin laadun näkökulmista.

Vastuuhenkilö: Professori Juho Rajaniemi, 044-524 7245, juho.rajaniemi@tut.fi

Yhdyskuntasuunnittelu ja valta

Valta yhdyskuntasuunnittelussa on monitieteinen tutkimusala, jossa paneudumme kaupunkisuunnittelussa ja -kehityksessä käytettyyn valtaan paitsi sosiaalisena myös fyysisenä konstruktiona. Vallan urbaaniin ulottuvuuteen liittyy myös julkisen tilan käyttö ja tiedotusvälineiden rooli kaupunkisuunnittelussa. Vallan ominaisuuksia tarkastellessamme käytämme tutkimusmenetelminä muun muassa vertailevaa kaupunkitutkimusta ja Bent Flyvbjergin kehittämä froneettista tapaustutkimusta.

Vastuuhenkilö: Professori Juho Rajaniemi, 044-524 7245, juho.rajaniemi@tut.fi

Yhdyskuntasuunnittelun historian tutkimus

Yhdyskuntasuunnittelun historian tutkimuksen osalta kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti suomalaisen suunnittelujärjestelmän historiaan sekä suomalaisten arkkitehtien ja yhdyskuntasuunnittelijoiden töihin niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Alan kansainvälisyys tuo tutkimusintresseihin myös yhteydet erityisesti eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin kaupunkisuunnittelukäsityksiin.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Chudoba, 040-528 6093, minna.chudoba@tut.fi

Kompleksisuus ja itseorganisoituminen

Tutkittaessa yhdyskuntia kompleksisina systeemeinä, päästään ymmärtämään kaupungin eri toimijoiden ja toiminnan tilallisten ehtojen puitteissa yhdessä tuottamia emergoituvia, eli uusia muotoja ja laatuja tuottavia, kehityskulkuja. Tällainen ymmärrys on välttämätön tausta yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelulle, jonka rakenteet, menetelmät ja välineet ovat usein epätyydyttäviä dynaamisen kaupunkiprosessin ohjaamisen kannalta".

Vastuuhenkilö: Assistentti Jenni Partanen, 040-518 4405, jenni.partanen@tut.fi

Kaupunki sosiaalisena ja ekologisena maisemana

Sekä kaupungin ja luonnon että kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu ovat vanhentuneita ajatustapoja. Vaikka menestyvien kaupunkiseutujen ydinkaupungit tiivistyvät, kaupungit ja kaupunkiseudut ovat aina laajalle ulottuvia erilaisten ympäristötyyppien amalgaameja. Kaupungit ovat yhtä aikaa ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä. Näiden järjestelmien integrointi ja kaikissa suhteissa paremmin toimivan kaupunkiseudun synnyttäminen ovat keskeisiä kysymyksiä.

Vastuuhenkilö: Professori Panu Lehtovuori, 050-525 0252, panu.lehtovuori@tut.fi

Kontaktit

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmällä on yhteistyötä Suomessa lukuisten yliopistojen, säätiöiden, kuntien ja valtion organisaatioiden kanssa. Tärkeimpiä kansainvälisiä kumppaneitamme ovat Urban Europe Research Alliance (UERA), Association of European Schools of Planning (AESOP), International Federation of Housing and Planning (IFHP), Scottish Cities Alliance ja Nordic Academy of Architecture (NAA).

Linkit

IFHP-kesäkoulu  

Päivittäjä: Jaana Vanhatalo, 06.07.2018 14:39.
Sisällöstä vastaa: Vanhatalo Jaana
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus