Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot - Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot

INNOVATIIVISET TIETOTYÖN JA OPPIMISEN YMPÄRISTÖT

Tutkimuslinjan pääteemoina ja erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat innovatiiviset tila- ja toimintaympäristöjen ratkaisut, käyttäjälähtöisyys ja osallistavan suunnittelun problematiikka rakennussuunnittelun mittakaavassa. Tutkimuksen keskiössä on olemassa olevien rakennuksien mukautuminen nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin, tavoitteena arvon luominen rakennuksen käyttäjälle samalla mm. tehostaen tilankäyttöä. Tutkimuslinjalla on syvällinen kokemus erilaisista monitilaratkaisuista kampusympäristössä, kuten laboratorio- ja toimistotilojen yhteiskäytöstä sekä Pop Up interventioiden toteuttamisesta oppimisympäristöissä.

Sekä laadulliset että määrälliset tutkimusmenetelmät, kuten havainnointi, haastattelut sekä suunnittelututkimus (Research by Design), ovat tutkimuslinjan tutkijoiden vahvaa osaamisaluetta. Aiemmassa tutkimuksessa tutkijat ovat mm. tapaustutkimuksessa käyttäneet havainnointia suunnitteluratkaisujen ja tilainterventioiden ”onnistumisen” todentamiseen (post-occupancy evaluation). Lisäksi tutkijoilla on haastattelututkimuksen kautta erikoisosaamista hyvinvointiin vaikuttavista tilaratkaisuista akateemisella työpaikalla. Ryhmä on ollut näkyvänä osana RYM Sisäympäristö –ohjelman Oppimisen tilat–työpakettia.

Tarkempi kuvaus tutkimuslinjan tämän hetkisestä tutkimuksesta löytyy POP-UP – Tietotyön tuottavuus hankekuvauksesta.

TUTKIMUSLINJAN HANKKEET

2011-2015 RYM-SHOK Sisäympäristö: Oppimisen tilat

(RYM-SHOK Indoor Environment: Spaces for Learning and Creation of New Knowledge)

Nelivuotisessa hankkeessa tutkittiin oppimisen muutoksen vaikutuksia yliopistokampuksien tilarakenteeseen ja –typologiaan. Tieteellisten tulosten lisäksi hankkeen aikana synnytettiin mm. uutta tietoa suunnittelun tueksi.

http://aedesign.fi/rym/en/programs/indoorenvironmentprogram/workpackage4/index.html

2015-2016 POP UP –tietotyön tuottavuus (POP UP knowledge work productivity)

Arkkitehti Jenni Poutanen ja projektitutkija Sanna Peltoniemi ovat mukana kaksivuotisessa ‘Pop up’ Tietotyön tuottavuus –hankkeessa, joka sai rahoituksen Tekesin Liideri-ohjelmasta.

Pop up –hanke tuottaa uutta tutkimustietoa, käytännön ratkaisumalleja sekä mittausvälineitä tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tietotyötä tarkastellaan fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja emotionaalisen työympäristön luomassa systeemissä. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan Pop up –metodia työympäristöjen ja työtapojen suunnittelussa ja testaamisessa yhdessä käyttäjien kanssa. Metodin ydin on tehtävän intervention nopeus, edullisuus ja väliaikaisuus. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työympäristöön ja ihmisen toimintamalleihin tehtävien muutosten läpiviemiseksi, sekä niiden tuloksellisuuden mittaamiseksi. Muutosten vaikutusten osoittamiseksi hankkeessa kehitetään ja testataan mittareita ja mittausvälineitä. Tietotyön sujuvuuteen ja koettuun hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan analysoimalla tietotyöntekijöiden fyysisiä, tietoteknisiä ja sosiaalisia toimintaedellytyksiä hyödyntäen tiedonkeruussa muun muassa mobiililaitteita, -sensoreita ja -sovelluksia.

’Pop up’ -hanke hyödyntää TTY:n ja Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvan monitieteisen tutkimusryhmän osaamista, mukaan lukien tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, arkkitehtuurin laitos sekä ihmiskeskeisen teknologian yksikkö TTY:ltä sekä Virtuaali- ja mobiilityön tutkimusyksikkö Aalto-yliopistolta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

TUTKIJAT

Jenni Poutasen tutkimus käsittelee uusia oppimisen tiloja korkea-asteella. Keskiössä ovat muuttuvat tietotyö- ja oppimisympäristöt, joita tarkastellaan monimetodisesti mm. tilainterventioiden, sekä suunnittelututkimuksen kautta. Tutkimusta kehystää tilojen tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi käyttö, intresseinä ovat lisäksi käyttäjälähtöisyys, sekä nopeat, väliaikaiset tilainterventiot osallistavan suunnittelun apuna, sekä suunnitteluratkaisujen käytön todentaminen. Tutkimus- ja suunnittelutyön lisäksi Poutanen opettaa julkisen rakentamisen oppituolissa. Hän on työskennellyt TTY:llä vuodesta 2007. Poutanen sai RYM Award 2013 kunniamaininnan kehittämistään Pop Up -demoista ja työstään tutkimushankkeessa.

Sanna Peltoniemen tutkimus tarkastelee käyttäjälähtöistä ja osallistavaa suunnittelua viestinnän näkökulmasta. Visuaalinen viestintä sekä vuorovaikutus suunnitteluprosessin eri osapuolten välillä ovat avaintekijöitä käyttäjälähtöisessä suunnittelussa. Nykypäivän uudet ja monimuotoiset teknologiat mahdollistavat laajan kirjon erilaisia visuaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmiä. Näiden teknologioiden tutkiminen ja soveltaminen arkkitehtisuunnittelun eri vaiheisiin tuottaa lisäarvoa niin rakennusalan ammattilaisille kuin tilojen käyttäjille. Tutkimustyön ohella Peltoniemi toimii tuntiopettajana rakennussuunnittelun kursseilla. Peltoniemi on työskennellyt TTY:llä vuodesta 2012.

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 17.05.2017 15:44.
Asiasanat: tiede ja tutkimus