Tutkimuksen painopisteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tekniikka on avainasemassa globaalien haasteiden ratkaisemisessa. TTY tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi.

Tutkimuksessamme yhdistyvät luonnontieteet, tekniikka ja liiketoiminta. Vahvuuksiamme ovat perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen vuorovaikutus, laajenevat kansainväliset verkostot sekä poikkitekniset ja monitieteiset tutkimushankkeet.

Profiili

Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen tutkimuksemme luo pohjaa uusille teknologioille ja toimintamalleille. Koulutamme kansainvälisen tason osaajia, joilla on kyky luoda ja viedä uutta tietoa teollisuuden ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Osallistumme aktiivisesti uuden liiketoiminnan, yritysten ja työpaikkojen luomiseen tutkimuksemme ympärille. Vahvistamme Suomen teollista kilpailukykyä ja vientiä.

Digitaalinen toimintaympäristö

Digitalisaatio luo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia koneiden ja ihmisen vuorovaikutukselle. Me rakennamme tulevaisuutta jalostamalla jatkuvasti kasvavaa informaatiomassaa ja tuottamalla uusia radikaaleja avauksia. Tutkimme teknologioita, joilla tieto liikkuu koneiden välillä. Signaalinkäsittelyyn perustuvien teknologioiden tutkimus on kansainvälisesti tunnustettu kärkialamme. Tavoitteemme on olla älykkäiden koneiden ja verkottuneiden järjestelmien johtava tutkimusyksikkö maailmassa.

Energia- ja ekotehokkuus

Energian ja raaka-aineiden käytön tehostaminen vähentää kustannuksia sekä ympäristön kuormitusta. Me tutkimme ja kehitämme uusia teknologioita ja materiaaleja energian tuotantoon, älykkäisiin energiajärjestelmiin, elinkaaritehokkuuteen sekä ympäristöhaittojen hallintaan. Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimusinfrastruktuurimme tukee energiatehokkaan rakentamisen tutkimusta. Tavoitteemme on kansanvälisesti merkittävä asema kiertotalouden tutkimuksessa.

Terveysteknologia

Menestyksemme avain terveys- ja bioteknologian tutkimuksessa on biologien ja kliinikoiden kanssa tehtävä monitieteinen ja tiivis yhteistyö. Sairauksien ja vammojen hoitoon liittyvässä tutkimuksessa keskitymme diagnosoiviin ja kehoa korjaaviin teknologioihin. Lisäksi kehitämme uusia menetelmiä ihmisen terveyden seurantaan ja ylläpitoon. Biomallinnus on kansainvälisesti tunnustettu kärkialamme. Omaleimainen ja tieteellisesti korkeatasoinen tutkimuksemme tähtää sovelluksiin, jotka parantavat elämänlaatuamme.

Valoon perustuvat teknologiat

Valo on vallankumouksellinen tekijä nykyaikaisessa tieteessä, tekniikassa ja tiedonvälityksessä. Fotoniikan tutkimuksemme on maailman kärkeä.  Me kehitämme uusia laservalonlähteitä ja menetelmiä valon ominaisuuksien tarkkaan hallintaan ja hyödyntämiseen. Nämä yhdessä valoon reagoivien materiaalien kanssa johtavat mullistaviin sovelluksiin monilla aloilla. Tavoitteenamme on hakea tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja sekä fotoniikan materiaalien että ultranopeiden ja epälineaaristen ilmiöiden tutkimuksen kautta.

Päivittäjä: Satu Kantti, 20.06.2016 7:56.
Sisällöstä vastaa: Ayres Katja
Asiasanat: tiede ja tutkimus