Tutkimusetiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimusetiikka

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa, kun tutkimus on tehty hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen. Jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen vastaa hyvästä tutkimusetiikasta itse. Vastuu kuuluu myös koko tiedeyhteisölle: tutkimusryhmille ja tutkijoille, tutkimusyksiköiden johtajille sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johdolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta on yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tuottanut HTK-ohjeen. Siinä ohjeistetaan hyvään tieteelliseen käytäntöön ja loukkausepäilyjen käsittelemiseen.

TTY on sitoutunut noudattamaan HTK-ohjetta ja edistämään tutkimusetiikan periaatteiden tunnetuksi tekemistä.

TTY on mukana Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa. Toimikunta huolehtii alansa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä ja ohjaa tutkimuksen eettisyyden kehittymistä alueella.

Lue lisää tutkimusetiikasta

Tutkimuseettinen lainsäädäntö ja ohjeistus Suomen Akatemian verkkosivuilla

Kansalliset eettiset asiantuntijaelimet:
TENK - Tutkimuseettinen neuvottelukunta
ETENE – Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta
BTNK - Biotekniikan neuvottelukunta
GTLK - Geenitekniikan lautakunta

Kansainvälisiä ohjeistoja:
Singapore Statement on Research Integrity
The European code of conduct for research integrity

Päivittäjä: Laura Himanen, 16.12.2015 10:31.
Sisällöstä vastaa: Himanen Laura
Asiasanat: tiede ja tutkimus, ohjeet ja päätökset, työssä tty:llä, tutkimusetiikka, hyvä tieteellinen käytäntö