Tohtorikoulutus - Tampereen teknillinen yliopisto

Tohtorikoulutus

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 Tampereen yliopistoksi. Uusi yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön.

Uuden Tampereen yliopiston koulutustarjontatiedot löydät tohtoriopintojen osalta jo uusilta Tuni.fi-verkkosivuilta

Nykyisiin TTY:n tohtoriohjelmiin haetaan tut.fi –sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti. Lisätietoja saa tohtoriohjelmien vastuuhenkilöiltä.

.............................................................................................................................................................................................................

TTY:n tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia tekniikan ja arkkitehtuurin asiantuntijoita, jotka työllistyvät niin kotimaahan kuin kansainvälisestikin. Tohtorikoulutuksella on tärkeä osa yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuudessa. TTY:llä toimii tutkijakoulu, johon kuuluu viisi tohtoriohjelmaa. Kaikki kirjoilla olevat TTY:n jatko-opiskelijat ovat jonkun tiedekunnan opiskelijoita ja kuuluvat joko oman tiedekunnan tohtoriohjelmaan tai avoimeen tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelmissa voidaan suorittaa jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma (DPBMSE) 

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman tehtävänä on korkeatasoisen tohtorikoulutuksen järjestäminen tiedekunnan vahvoilla tutkimusaloilla, joita ovat biomateriaalit, biomittaukset, -sensorit ja –robotiikka, biokuvantaminen, henkilökohtaiset terveystekniikat, kokeellinen ja laskennallinen biotiede sekä solu- ja kudosteknologia. Tohtoriohjelman kouluttaa monitieteisiä tekniikkaa ja biotieteitä laajasti ymmärtäviä huippuosaajia Tampereen teknillisen yliopiston yhdellä strategisella profiilialueella. Tohtoriohjelman tavoitteena on myös olla kansainvälisesti arvostettu tohtoriohjelma biolääketieteen tekniikan alalla ja hyödyntää poikkitieteistä tutkimusympäristöä. Koulutus tarjoaa erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijan tehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa tai akateemisen uran luomiseen tutkijana.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma (TLTO)

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma perustuu vahvasti luonnontieteisiin sekä matematiikkaan ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunnan laitokset tekevät korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta ja niiden rooli on keskeinen TTY:n strategisissa tutkimuksen kärkialoissa. Sekä kokeellisen, teoreettisen että laskennallisen tieteen tutkimus ja sitä tukeva tohtoriohjelma on mukana useassa Suomen Akatemian valitsemassa tutkimuksen huippuyksikössä. Tohtoriohjelma kannustaa poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.  Jatkokoulutus antaa erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelma (TTITO)

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman tutkimusalat ovat automaatio- ja systeemitekniikka, energiatekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, materiaalitiede ja -tekniikka. TTITO:n tehtävänä on kestoltaan nelivuotisen, järjestelmällisesti ohjatun ja korkeatasoisen tohtorikoulutuksen järjestäminen teknisten tieteiden aloilla. Tohtorikoulutettavat hankkivat valmiudet toimia tutkijoina tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tohtoriohjelman tutkimusaloilla esim. teollisuudessa.

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma (DPCEE)

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma toimii kansainvälisessä ja monitieteisessä tiedeyhteisössä, jossa tehdään korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta signaalinkäsittelyyn pohjautuvien menetelmien, älykkäiden ja uusiutuvien sähköenergiajärjestelmien, terveysteknologian, elektroniikan, sähkömagnetiikan, ohjelmistotuotannon, tietoturvan, käyttöliittymien, paikannuksen sekä langattoman tietoliikenteen tutkimusalueilla. Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmassa on mahdollisuus saada laadukasta jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa. Koulutus antaa nuorelle tutkijalle valmiudet rakentaa omaa tutkijanuraa ja monipuoliset taidot toimia myös muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma (RYTO)

Rakennetun ympäristön tutkimusala on arvioitu yhdeksi TTY:n kansainvälisesti korkeatasoisimmaksi tutkimusalaksi. Talouden ja rakentamisen tiedekunnassa toimivassa rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot kahdessa pääaineessa: Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu sekä Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.

Teknis- taloudellinen tohtoriohjelma (TOTO)

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla: Tuotantotaloudessa, Tietojohtamisessa, Turvallisuustekniikassa sekä Logistiikassa ja liikennejärjestelmissä. Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä teknis-taloudellisesta osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Jatkokoulutus keskittyy tutkimusalan fokusoidun sisältöaiheen, tieteellisten menetelmien, itsenäisen tutkimustyön ja kansainvälisen verkostoitumisen osaamisten kehittämiseen. Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisua.

Haku tohtorikoulutukseen

Haku tohtorikoulutukseen tapahtuu tohtoriohjelmien kautta. Ennen hakua koulutukseen kannattaa keskustella tutkimusalan professorin kanssa mahdollisesta väitöskirjan aiheesta ja muista opintosuunnitelmista. Jokainen hakija tarvitsee jatkotutkinnon valvojan, joka vastaa tutkinnon kokonaisuudesta. Esitietovaatimukset on kuvattu englanninkielisillä sivuilla.

Tarkempia tietoja tohtorikoulutukseen hakemisesta saa tiedekuntien tohtoriohjelmien suunnittelijoilta ja verkkosivuilta.

Opintojen rakenne ja sisältö

Jatkotutkinto koostuu tieteellisistä yleisopinnoista, pääaineopinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkintoihin sisältyy vähintään 40 opintopistettä opintoja sekä opinnäytetyö, joka on joko lisensiaatintutkimus tai väitöskirja.

Jatkotutkinnon opintojen rakenne on seuraava:

  • pääaine vähintään 25 op
  • tieteelliset yleisopinnot vähintään 5 op
  • väitöskirja

Jatkotutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi. Jatkotutkinto tulisi suorittaa kuitenkin enintään kahdeksan vuoden aikana.

Väitöskirja

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkotutkintokoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Jatko-opintojen rahoittaminen

Tohtorikoulutuksen voi rahoitta monella eri tavalla. Jatko-opinto-oikeus ei kuitenkaan automaattisesti takaa rahoitusta. Valvojan kanssa on hyvä käydä ennen opintojen aloittamista keskustelu jatko-opintojen rahoittamisesta. Jatko-opintojen rahoittamisvaihtoehtoja ovat ainakin:

TTY:llä on sisäinen rahoitusta tarjoava tohtoriohjelma, joka tukee TTY:n kaikkien alojen tohtorikoulutusta painottaen kuitenkin strategisia aloja ja monitieteisyyttä sekä kansainvälisyyttä. Tohtoriohjelma tarjoaa rahoituksen tohtorintutkinnon suorittamiseen pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Saadaksesi rahoitusta tästä ohjelmasta tulee sinun ensin hakeutua tohtorikoulutettavaksi TTY:n tiedekuntien tohtoriohjelmiin.

Päivittäjä: Stefanie Kohlhoff, 14.09.2018 13:53.
Sisällöstä vastaa: Juslin Anu
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, tekniikan lisensiaatti, tekniikan tohtori, filosofian tohtori, jatko-opiskelu