Ympäristö- ja energiatekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Ympäristö- ja energiatekniikka

Ympäristömme parhaaksi

Ympäristö- ja energiatekniikka

Sisäänotto 2017:

DI-tutkinto-ohjelman pääaineet:

 • bioengineering
 • energia- ja biojalostustekniikka
 • kemia
 • turvallisuustekniikka
 • ympäristötekniikka

Työnimikkeitä:

 • tuotekehitysinsinööri
 • tutkija
 • analyytikko
 • vesihuollon suunnittelija
 • myynti- ja tarjousinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • riskipäällikkö

Kilta: Yki

Ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon. Tieteen ja tekniikan avulla ympäristön kuormitusta voidaan vähentää ja pilaantuneita kohteita puhdistaa. Tekniikan avulla voidaan ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Tule tekemään tulevaisuutta ympäristömme parhaaksi!

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla ympäristö- ja energiatekniikan osa-alueet laajaksi kokonaisuudeksi. Opintojen vahvana perustana ovat luonnontieteet ja tekniikka. Koulutuksen päämääränä on jatkuvasti uudistuva opetus, joka yhdistää eri tekniikoita ja eri tieteenaloja. Ympäristö- ja energiatekniikka antaa vastauksia ja toimivia ratkaisumalleja aikamme ympäristöhaasteisiin.

Monipuoliset työmahdollisuudet odottavat osaajaa

Ympäristö- ja energiatekniikasta valmistuvat diplomi-insinöörit ovat korkean tason ammattilaisia. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnissa sekä hallinnossa.

Tehokkaampia energiaratkaisuja ympäristömme parhaaksi

Energian tuotantomenetelmien merkitys kasvaa maailmassa. Energiatekniikan opetuksessa ja tutkimuksessa luodaan uusia energian tuotantomenetelmiä ja käyttötapoja sekä kehitetään perinteisiä menetelmiä. Uusilla menetelmillä estetään ympäristövahinkojen synty ja säästetään ympäristöä ja
luonnonvaroja. Suomessa hallitaan hyvin tehokas energian käyttö ja uusiutuvan energian tuotanto. Täällä on monipuolista tehokkaan energian käytön ja uusiutuvan energian tuotannon osaamista, mikä luo alalle huomattavaa kaupallista toimintaa ja työpaikkoja.

Puhtaampi luonto uusilla tieteen sovelluksilla

Ympäristötekniikka kehittää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön laatua ja ihmisten hyvinvointia. Ympäristötekniikan opetuksessa ja tutkimuksessa keskitytään teolliseen biotekniikkaan, bioteknisiin ja fysikaalis-kemiallisiin prosessiteknologioihin sekä niiden käyttöön erityisesti jätteiden ja jätevesien resurssitehokkaassa hyödyntämisessä sekä likaantuneen ympäristön kunnostuksessa. Biotekniikan ja kemian osaaminen ja soveltaminen on keskeisessä osassa ympäristötekniikan opintoja.

Tiivistä vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien kanssa

Ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat muodostavat ryhmän, joka mahdollistaa intensiivisen ryhmätyön ja -opiskelun sekä kaverisuhteiden muodostumisen. Yhdessä opiskelu on luonteva osa arkea myös siksi, että olennaisena osana opiskelua ovat
harjoitus- ja laboratoriotöinä tehtävät suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Ympäristöteekkarikilta YKI, jonka tunnuksena toimivat vihreät haalarit, tarjoaa jäsenilleen runsaasti erilaisia opintoihin tai leppoisaan yhdessäoloon keskittyviä tapahtumia. Killan valtteja ovat hyvä yhteishenki ja tasapuolinen sukupuolijakauma. Tervetuloa iloiseen vihreään joukkoomme!

– Vesikemian kurssilla harjoitustyönä tehtiin kaivovesianalyysi. Hain kesämökiltäni kaivosta näytteen, josta määritettiin TTY:n laboratoriossa sen soveltuvuutta talousvedeksi. Mitattuja ominaisuuksia oli muiden muassa rautapitoisuus, alkaliniteetti, kovuus ja koliformisten bakteerien määrä.

Lue, mitä ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma antaa opiskelijoille ainutlaatuisen vahvan ja syvällisen teknis-luonnontieteellisen pohjan opinnoilleen. Ympäristö- ja energiatekniikan hakukohteen opinnossa luonnontieteet yhdistyvät insinööritieteisiin ainutlaatuisella tavalla. Näin opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää, tulkita ja ratkaista ympäristön kuormittumiseen ja kasvavaan energiantarpeeseen liittyviä ongelmia.

Pääainevaihtoehdot ovat bio- ja ympäristötekniikka, energia- ja prosessitekniikka sekä kemia.

Sivuaineen opiskelijat voivat valita TTY:n laajasta tarjonnasta, joka mahdollistaa tutkinnon räätälöimisen omien toiveiden mukaisesti.

TkK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan DI-vaiheeseen Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Lisää ympäristö- ja energiatekniikan hakukohteen kandidaatin opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Kandidaatin tutkinnon pääainevaihtoehdot:

Bio- ja ympäristötekniikka

Bio- ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin ja antaa siten valmiuksia erityisesti bioprosesseihin perustuvien ympäristö- ja energiatekniikoiden ja teollisen biotekniikan tulevaisuuden osaajille.

Energia- ja prosessitekniikka

Energia- ja prosessitekniikka antaa opiskelijalle vankat perustiedot termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä näihin liittyvistä mittauksista. Se valmistaa syventämään osaamistaan tulevaisuuden energiakysymysten asiantuntijaksi.

Kemia

Kemia on perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten, fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Ympäristö- ja energiatekniikan vahvuus on poikkeuksellisen vankan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan lisäksi kansallisesti ainutlaatuinen tapa nivoa ympäristötekniikka yhteen energian tuotannon ja kulutuksen haasteisiin.

Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon ympäristö- ja energiatekniikan hakukohteessa tai soveltuvan alan TkK-, LuK- tai AMK-insinööritutkinnon, voit hakea opiskelemaan TTY:n kaksivuotiseen ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan.

Ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Bioengineering

Englannin kielellä tarjottava pääainevaihtoehto valmistaa kehittämään uusia bioprosessitekniikoita energian tuotantoon ja ympäristön kunnossapitoon. Pääaineessa erikoistutaan bioteknisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen jätevesien ja jätteiden käsittelyssä, saastuneen  maaperän ja pohjaveden kunnostuksessa sekä ympäristöystävällisessä tuotannossa.

Energia- ja biojalostustekniikka

Energia- ja biojalostustekniikan opetus koostuu energian tuotantojärjestelmien teoreettisista perusteista sekä niiden nykyisistä ja tulevista käytännön voimalaitossovelluksista. Pääainetta voidaan painottaa erilaisin kurssivalinnoin esimerkiksi perinteisen voimalaitostekniikan, biojalostuksen tai polttotekniikan alueille. Koulutus antaa vahvan osaamispohjan energialaitteiden kuten höyrykattiloden, polttimien ja voimalaitosprosessien suunnitteluun ja hallintaan sekä energiajärjestelmien ja -talouden tuntemukseen. Biopolttoaineiden termiset jatkojalostusprosessit kuten torrefiointi, pyrolyysiöljyn valmistus sekä kaasutus ja poltto ovat esimerkkejä tulevaisuuden kestävän kehityksen energiapohjan vahvistamisesta. Kestävät energiatuotannon muodot tulevat olemaan keskeistä opetuksessa ja tutkimuksessa. Pääaineesta valmistuneet ovat erittäin kysyttyjä työmarkkinoilla.

Kemia

Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan orgaanisten ja bio-orgaanisten systeemien ja materiaalien tuntemista sekä teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä. Näin valmiit diplomi-insinöörit saavat vahvan osaamisen edistää puhdasta tuotantoa sekä ehkäistä erilaisia terveys- ja ympäristöriskejä.

Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan  diplomi-insinöörit ovat turvallisuusjohtamisen, riskienhallinnan sekä turvallisuuden teknisten ratkaisujen ammattilaisia.Heitä työskentelee monien organisaatioiden vaihtelevissa turvallisuustehtävissä.

Turvallisuustekniikan avulla hallitaan  järjestelmien  turvallisuutta  ja  niihin liittyviä riskejä.     Ihmisten,     ympäristön ja omaisuuden turvallisuutta parantamalla kehitetään työn ja toiminnan laatua   sekä   yritysten   kilpailukykyä. Turvallisuuden ammattilaisilla on erinomaiset valmiudet vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan pääaine antaa valmiudet teollisuuden ja yhdyskuntien vedenhankintaan, jätevesien käsittelyyn ja vesi- ja jätehuollon suunnittelu-, käyttö- ja tutkimustehtäviin. Pääaine tarjoaa myös hyvät tiedot ja taidot pilaantuneen ympäristön kunnostamiseen. Lisäksi opiskelija tutustuu laajasti kemikaalien riskinarvioinnin ja -hallinnan käyttöön ympäristöongelmien ratkaisussa.

 

 

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki TTY:n opintojaksot.

Voit hakea ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston pitkän väylän kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

 

 

 

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 04.11.2016 16:10.
Sisällöstä vastaa: Pitkänen Anna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä