Tuotantotalous - Tampereen teknillinen yliopisto

Tuotantotalous

Yritystoiminta talouden, tekniikan ja organisaatiokäyttäytymisen kokonaisuutena

Tuotantotalous

Sisäänotto 2017:

DI-ohjelman pääaineet:

  • Talouden ja liiketoiminnan hallinta
  • Teknologia- ja projektiliiketoiminta
  • International Sales and Sourcing
  • Tuotannonohjaus ja logistiikka

Valmistuneiden työnimikkeitä:

  • Tuotanto- ja logistiikkasuunnittelija
  • Projekti-insinööri ja -päällikkö
  • Analyytikko
  • Tuote- ja myyntipäällikkö
  • Talous- ja riskipäällikkö

Kilta: Indecs

Menestyvät yritykset ovat toimivan yhteiskunnan perusta, ja niiden kehitys- ja johtotehtävissä tarvitaan analyyttistä otetta sekä kykyä kehittää liiketoimintaa tehokkaaksi ja kannattavaksi. Tuotantotalouden ammattilaiset hallitsevat talouden, teknologian, teollisen toiminnan ja organisaatiokäyttäytymisen muodostaman kokonaisuuden ja osaavat ratkoa yritystoiminnan ongelmia käytännössä.

Tuotantotalouden hakukohde tarjoaa sinulle tavoitteellisen, poikkitieteellisen reitin kansainvälisen liike-elämän haasteellisiin tehtäviin! Opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta sekä luovat perustan, jonka kautta voit kehittyä yritysten vaativiin kehitys- ja johtotehtäviin. Opiskelijana saat laaja-alaista tietoa yrityksen eri toiminnoista, opit hyödyntämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan ongelmanratkaisussa sekä ymmärrät yrityksen roolin yhteiskunnassa ja globaaleilla markkinoilla.

Innostava opiskeluympäristö

Asenne, tahto, sitoutuminen, tavoitteellisuus, innostuneisuus, oma-aloitteisuus, hauskuus! Tässä vain muutama sana kuvaamaan tuotantotalouden opiskelua TTY:lla. Tuotantotalouden opiskelijat muodostavat tiiviin opiskelijaporukan ja verkostoja luodaan myös oman opintoalan ulkopuolelle sekä alumneihin. Kilta Indecs on aktiivinen tapahtumien järjestäjä, ja se vastaanottaakin jokaisen tuta-fuksin ikimuistoisella fuksiviikolla. Pitkin opintoja kilta tulee tutuksi niin erilaisista saunailloista kuin excursioiltakin. Kiltahuoneelta puolestaan löytyy aina seuraa kahvikupilliselle luentojen välissä. Kilta pitää yllä myös hyviä suhteita yrityksiin.

Kansainvälisyys on luonteva osa jokaisen tulevan tuotantotalouden ammattilaisen työuraa. Kaikkia tuotantotalouden opiskelijoita kannustetaankin yliopiston puolesta viettämään vähintään yksi lukukausi yhdessä TTY:n lukuisista partneriyliopistoista. Vaihto-opiskelun tueksi on tarjolla myös hyvät stipendit kaikille lähtijöille. Eurooppalaisen tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö ESTIEMin kautta on mahdollista luoda kansainvälisiä verkostoja ympäri Eurooppaa jo opintojen aikana. Lisäksi tuotantotalouden DI-ohjelman englanninkieliseen tutkintoon johtavalla linjalla on opiskelijoita yli 20 eri maasta ympäri maailman, joten ilmapiiri on kansainvälinen myös osalla luennoista sekä kiltahuoneella.

Aktiivisuus ei rajoitu pelkästään yliopiston seinien sisälle. Killan joukkue on muun muassa moninkertainen jäynämestari ja TTY:n joukkue on sijoittunut usein erinomaisesti ESTIEMin järjestämässä vuosittaisessa TIMES case-kilpailussa. Osa opiskelijoista on myös perustanut menestyviä yrityksiä jo opintojen aikana.

Analyysi- ja ongelmanratkaisutaidot elinkeinoelämän hyödyksi

Tuotantotalouden DI-ohjelmasta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat sijoittuneet monenlaisiin asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin kansainvälisessä teollisuudessa, teknologiakeskeisissä kasvuyrityksissä, liikkeenjohdon konsultointi- ja koulutusyrityksissä sekä muualla yhteiskunnassa. Tuotantotalouden osaajat työllistyvät hyvin myös talouden vaikeina aikoina ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa myös suunnan vaihdokset pitkin uraa. 

Esimerkiksi eräällä kurssilla loimme oikealle automaatioalan yritykselle palvelukonseptin, jonka avulla he voisivat hyödyntää big dataa uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Pääsääntöisesti opintojen edetessä harjoitustöistä tulee aina vain kiinnostavampia.

Lue, mitä tuotantotalouden opiskelijat kertovat opinnoistaan

Tuotantotalouden diplomi-insinööri voi työskennellä vaikkapa tuotannon- tai logistiikkasuunnittelijana, projekti-insinöörinä tai -päällikkönä, markkinointi-, tuote- tai asiakaspalvelupäällikkönä, talous- tai riskipäällikkönä, analyytikkona, controllerina tai konsulttina. DI-ohjelman opinnot antavat myös hyvät eväät teknologiayrittäjyyteen. Tekniikan sivuaineopintojen kautta opiskelijat voivat suuntautua valitsemalleen toimialalle kuten konepaja-, energia-, IT- tai rakennusalalle. Lue lisää uratarinoista.

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Liike-elämä arvostaa moniosaajia, joilla on laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen menestystekijöistä. Teknis-taloudellisen kandidaatin tutkinto-ohjelman ydin pohjautuukin yritystoiminnan teknisen, taloudellisen ja inhimillisen kokonaisuuden hahmottamiseen.

Opintojen alkuvaiheessa sinulle rakentuu ymmärrys yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista ja tätä tukeva tekninen osaamisperusta. Myöhemmin voit valita mielekkään suuntautumisen sekä talouden että tekniikan osa-alueilta. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa panostetaan työelämän vaatimien kieli-, esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen.

Teknis-taloudellinen kandidaatin tutkinto-ohjelma kokoaa opiskelijat tietojohtamisen ja tuotantotalouden hakukohteista.  Tuotantotalouden hakukohteeseen valituilla opiskelijoilla on automaattinen oikeus jatkaa opintojaan kandidaatin tutkinnon jälkeen tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmassa.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

DI-tutkinnon pääainevaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden syventyä esimerkiksi talouden ja liiketoiminnan hallintaan, teknologia- ja projektiliiketoimintaan, myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä tuotannonohjaukseen ja logistiikkaan.

Tuotantotalouden DI-ohjelmaan voit hakeutua myös maisterivaiheen haussa, mikäli sinulla on alempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta (esim. tekniikan kandidaatti, AMK-insinööri) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tekniikan alan korkeakoulututkinto voi olla hyvin monelta eri alalta (esim. konetekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous, rakennustekniikka). Lisätietoa maisterivaiheen hausta.

DI-tutkinnon suorittamisesta täysin englanniksi kiinnostuneet hakijat, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, voivat hakea myös tuotantotalouden englanninkieliseen linjaan Industrial Engineering and Management.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Talouden ja liiketoiminnan hallinta

Dynaamisessa toimintaympäristössä yrityksen on jatkuvasti seurattava toimintakykyään ja uudistuttava, jotta se voi menestyä. Oikeiden päätösten tekeminen edellyttää, että markkinoista, taloudesta ja organisaatiosta kootaan laadukasta tietoa, jota myös osataan analysoida.

Talouden ja liiketoiminnan hallinnan pääaineessa opiskelijat syventyvät yritysten selviytymisen, kannattavuuden ja kasvun edellyttämiin analyyttisiin menetelmiin ja käytäntöihin, joita tarvitaan liiketoiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Opinnot yhdistävät laskentatoimen, rahoituksen ja markkinoinnin opetusta. Pääaineen kautta opiskelijat voivat suuntautua erilaisiin liiketoiminnan analysointi- ja kehittämistehtäviin.

Teknologia- ja projektiliiketoiminta

Modernit teknologiayritykset toimivat epävarmassa toimintaympäristössä, jossa niiltä odotetaan ainutkertaisten ratkaisujen kehittämistä asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin sekä teknologian koko elinkaaren huomioon ottamista. Teknologia- ja projektiliiketoiminnan ammattilaiset kehittävät sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja, joilla yritys menestyy toimintaympäristön riskeistä huolimatta.

Teknologia- ja projektiliiketoiminnan pääaineessa opiskelijat syventyvät teknologiakeskeisen, projektimaisen liiketoiminnan toteutukseen, strategioihin ja innovaatioihin. Pääaineen kautta opiskelijat suuntautuvat erilaisiin teknologia- ja projektiliiketoiminnan hallinnan ja kehittämisen tehtäväprofiileihin sekä voivat halutessaan syventyä myös teknologiayrittäjyyteen.

International Sales and Sourcing

Monet yritykset hakevat kasvua ja kannattavuutta laajentamalla toimintaansa kansainväliseksi. Tämä edellyttää sekä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaamista että taitoa hankkia raaka-aineita, komponentteja ja ulkopuolista osaamista globaalissa toimintakentässä. Kansainvälisen myynnin ja hankinnan ammattilaiset tarvitsevat monipuolista näkemystä liiketoiminnan kokonaisuudesta, globaaleista toimitusketjuista, niiden hallinnasta ja kehittämisestä.

International Sales and Sourcing -pääaineen kautta opiskelijat voivat suuntautua erilaisiin myynnin ja toimitusketjujen tehtäväprofiileihin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Pääaine toteutetaan kokonaan englannin kielellä ja samanlaisena tuotantotalouden englanninkielisen DI-ohjelman Industrial Engineering and Management opiskelijoille. Pääaine tarjoaa luontevan ympäristön monikulttuurisen yhteistyön harjoitteluun.

Tuotannonohjaus ja logistiikka

Teollisen toiminnan ytimessä on tuotanto, joka edellyttää useamman yrityksen välistä verkostomaista yhteistyötä. Tuotannonohjauksen ja logistiikan ammattilaiset tarvitsevatkin osaamista sekä yritysten sisäisten arvoa luovien prosessien ohjaukseen että koko liiketoimintaverkoston tehokkaaseen hallintaan.

Tuotannonohjauksen ja logistiikan pääaineessa opiskelijat perehtyvät yrityksen toimitusverkoston arvoa tuottaviin prosesseihin, tuotantotoiminnan ohjaukseen ja strategioihin sekä niiden edellyttämiin logistiikan ratkaisuihin.

Diplomi-insinööristä tai maisterista tohtoriksi

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys.

TTY:n teknis-taloudellisessa tohtoriohjelmassa voi suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintoon tähtääviä opintoja. Lisätietoa teknis-taloudellisesta tohtori-ohjelmasta ja siihen hakemisesta.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia tuotantotalouden opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki tuotantotalouden opintojaksot.

Voit hakea tuotantotalouden tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä tuotantotalouden opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 04.11.2016 16:17.
Sisällöstä vastaa: Kolari Soila
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä, tuotantotalous, teknis-taloudellinen, di