Tietotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Tietotekniikka

Sisäänotto 2018:

Pääaineita:

 • Machine Learning
 • Ohjelmistotekniikka
 • Signaalinkäsittely
 • Tietokonetekniikka
 • Tietoliikennetekniikka

Valmistuneiden työnimikkeitä:

 • 3D koordinaattori
 • IT-konsultti
 • Tutkija
 • Käytettävyysasiantuntija
 • Integraatioarkkitehti
 • Järjestelmäasiantuntija
 • Sovellusinsinööri

Kilta: TiTe-kilta

Tietotekniikan osaajat muokkaavat maailmaa

Oletko kiinnostunut käyttäjäystävällisten tietojärjestelmien kehittämisestä tai tietoturvallisuuden parantamisesta? Siinä tapauksessa tietotekniikan hakukohde on sinua varten!

Tietotekniikka on avainasemassa lähes kaikilla tekniikan ja yhteiskunnan aloilla, jotka kehittyvät jatkuvasti. Samalla tietotekniikan vaikutus eri aloilla kasvaa; yhä suurempi osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan digitaalisesti tietotekniikan keinoin. Tietotekniikan merkityksen ymmärtää internetiä tai älypuhelinta käyttäessä, mutta tietotekniikkaa on myös piilotettuna arkipäiväisiin esineisiin: esimerkiksi autoa, tv-lähetyksiä ja vaikkapa pesukonetta hallitaan tietotekniikan avulla. Ilman tietotekniikkaa emme kommunikoisi helposti internetissä, käyttäisi älypuhelinta, emmekä lentäisi sujuvasti paikasta toiseen.

Tietotekniikan diplomi-insinöörin työ on uusiin ja luoviin käytännön sovelluksiin tähtäävää kehitystyötä. Lisäksi ala tarjoaa monipuolisen ja haastavan tutkimuskentän tutkijanurasta kiinnostuneille. TTY:n kansainvälinen oppimisympäristö antaa valmiudet työskennellä yritysten suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Tietotekniikan diplomi-insinöörin työnimikkeitä ovat muun muassa projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri, tuotekehitysinsinööri, ohjelmistosuunnittelija, tutkija ja järjestelmäsuunnittelija.

Monimuotoista opiskelua kansainvälisessä ympäristössä

Opiskelu TTY:llä on monimuotoista: luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja pienryhmäopetus tulevat tutuiksi jo kandidaatin tutkinnon aikana. Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma on erinomainen ponnahduslauta laaja-alaisiin diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmiin. Tietotekniikan DI-ohjelmassa voi valita opinnot laajasta tarjonnasta, joka ulottuu ohjelmistotuotannosta numeromurskaimen suunnitteluun, videokuvan käsittelystä terveydenhuollon tietotekniikkaan ja käyttäjäkokemuksesta tietoturvaan ja tietoliikenneverkkoihin.

Tampereen teknillinen yliopisto on tietotekniikan osaajana korkealla kansainvälisellä tasolla. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, johon tutkinto-ohjelmat kuuluvat, on erittäin kansainvälinen. Tämä näkyy kansainvälisten opiskelijoiden määrässä ja englanninkielisen opetuksen laajuudessa. Opiskelijoita eri puolilta maailmaa TTY:lle tuo kansainväliset maisteriohjelmat, esimerkiksi International Master's Degree Programme in Information Technology . Kaikkia opiskelijoita kannustetaankin kansainvälistymään kotikampuksen lisäksi myös ulkomaille suuntautuvien vaihto-ohjelmien avulla.

Aktiivista opiskelijaelämää

Opiskeluympäristönä TTY tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja aktiviteetteja. TietoTeekkarikillan eli TiTen toiminta tarjoaa hyvää vastapainoa ja verkostoitumista opintojen rinnalle. Kiltatoiminta ja kiltahuone ovat tärkeitä monen tutkinto-ohjelmassa opiskelevan arjessa. TTY tarjoaa lukuisia muitakin vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka tuovat vastapainoa opinnoille sekä hyvän mahdollisuuden luoda kontakteja myös tulevan työelämän näkökulmasta.

– Mielestäni kiinnostava harjoitustyö on sellainen, missä pääsee luomaan jotain mielenkiintoista hyvässä ryhmähengessä. Tulee mieleen ainakin ohjelmistojen suunnittelu -kurssin harjoitustyö, jossa tehtiin ryhmässä vuoropohjainen taistelupeli.

Lue, mitä tietotekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan

Näkökulmia ohjelmistoalan opintoihin Teekkarilähettiläät-blogissa

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa opiskelu tähtää alan matemaattis-luonnontieteellisen perustan ymmärtämiseen ja soveltamiseen, nykyisten ratkaisujen hallitsemiseen sekä tulevaisuuden tekniikoiden kehittämiseen. Tietotekniikan perusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan myös sähkötekniikan kannalta tärkeitä aiheita. Tutkinto-ohjelmaan hakeudutaan joko sähkötekniikan tai tietotekniikan hakukohteesta.

TTY:llä tietotekniikan opiskelija voi suuntautua ohjelmistotekniikkaan, tietokonetekniikkaan, signaalinkäsittelyyn tai tietoliikennetekniikkaan. Vapaasti valittava sivuaine mahdollistaa opintojen suuntaamisen oman kiinnostuksesi mukaan. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa.

Kandidaatin tutkinnon pääaineet tietotekniikan hakukohteessa:

Machine Learning

Koneoppinen tarkastelee algoritmeja, joiden avulla koneet voivat esimerkeistä oppia suorittamaan itsenäisesti mm. ennustus- ja luokittelutehtäviä. Viime vuosina koneoppiminen on kehittynyt rajusti, ja saavuttanut useassa ongelmakentässä ihmiselle ominaisen tarkkuuden. Suurilla yrityksillä on ennennäkemätöntä kiinnostusta aiheeseen, ja tämän seurauksena keskeisimmät menetelmät ovat tuotteistuneet ja niistä on tullut laajoja ohjelmistoprojekteja. Opintokokonaisuus tarkastelee sekä menetelmien matemaattista taustaa että käytännön ohjelmistototeutuksia.

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikka kuuluu kiinteänä osana tekniikan eri alojen sovelluksiin. Ohjelmistotekniikka ei ole pelkkää ohjelmointia, vaan opintojen aikana paneudutaan myös ohjelmistotuotannon muihin osa-alueisiin, kuten käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen. Aineopintojen jälkeen opiskelija pystyy määrittelemään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan pienimuotoisia ohjelmistoja.

Signaalinkäsittely

Nykyään lähes kaikki tieto välitetään, käsitellään ja tallennetaan digitaalisessa muodossa. Opintokokonaisuudessa tutustutaan digitaalisessa muodossa olevien signaalien automaattisen muokkauksen ja analyysin perusmenetelmiin ja sovelletaan niitä mm. kuvan, äänen ja videon käsittelyyn sekä multimediaan liittyvissä sovelluksissa.

Tietokonetekniikka

Tietokoneet ovat nopeasti siirtyneet konesaleista ja pöydiltä taskuun, kodinkoneisiin, viihde-elektroniikkaan, mobiililaitteisiin, kulkuneuvoihin sekä lukemattomiin yhteiskunnassa välttämättömiin laitteisiin, joita ei tule ajatelleeksi tietokoneina. Ohjelmoitavien prosessoreiden määrän kasvamisen lisäksi myös laitteisto on muuttunut ohjelmoitavaksi, mikä mahdollistaa toimintojen päivittämisen valmistuksen jälkeenkin. Tietokonetekniikan aineopinnot tarjoavat perustiedot tällaisten laitteiden suunnittelulle ja toteutukselle, ja osaamista voi syventää DI-tutkinnossa.

Tietoliikennetekniikka

Tietoliikennetekniikalla on hyvin merkittävä rooli nykyisessä tietoyhteiskunnassa ja sen kehittymisessä, sillä yhä useammat laitteet ovat verkottuneita ja kommunikoivat sekä keskenään että perinteisten tietojärjestelmien kanssa. Toisaalta myös ihmisten välinen viestintä perustuu yhä useammin sähköisiin tietoverkkoihin. Arkielämästä tuttuja esimerkkejä ovat matkapuhelinverkot ja tietysti Internet. Aineopintokokonaisuus antaa laaja-alaiset perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien verkkotekniikoiden alueilta.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tietotekniikka sulautuu kaikkialle. Tietotekniikan DI-ohjelmassa voit syventää osaamistasi esimerkiksi ohjelmistotuotantoon tai signaalinkäsittelyyn. Tutkintoasi voit täydentää valitsemalla vapaasti sivuaineen TTY:n tarjonnasta tai halutessasi vaikka toisesta suomalaisesta tai ulkomaalaisesta yliopistosta.

Tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan voi hakea suoritettuaan tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon tietotekniikan alalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.

Tietotekniikan Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääaineet:
 

Audio-Visual Signal Processing

Digitaalinen signaalinkäsittely on nykyaikana keskeisessä roolissa kaikessa digitaalisessa tiedon prosessoinnissa. Signaalinkäsittelyn avulla voidaan esimerkiksi lukea automaattisesti autojen rekisterikilpiä, parantaa digitaalisen äänen laatua, valvoa koneiden kuntoa tai jopa havaita sairauksia lääketieteellisistä mittauksista. Moderni signaalinkäsittely on keskeisessä roolissa erilaisissa koneoppimis- ja hahmontunnistusjärjestelmissä ja esimerkiksi itseohjautuvan auton kehittäminen olisi mahdotonta ilman auton kameroiden ja tutkien kehittynyttä kuva- ja signaalianalyysiä. Signaalinkäsittelyn laitoksen tutkimustyön tuloksena on syntynyt esimerkiksi Yousician-sovellutus, jolla matkapuhelin auttaa kitaransoiton oppimisessa.
Signaalinkäsittelyn perusteorioiden ja ­menetelmien oppimisen jälkeen opiskelija voi soveltaa osaamistaan eri alueille sijoittuvissa opintoihin kuuluvissa projektitöissä. Opintoja voi halutessaan suunnata kuvan- ja videonkäsittelyyn, audiosignaalien käsittelyyn, hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen sekä lääketieteelliseen että biologiseen signaalinkäsittelyyn.

Communications Systems and Networks

Yhteiskunta rakentuu yhä enemmän erilaisten tietoteknisten järjestelmien ja näiden sujuvan yhteistoiminnan varaan. Siksi tarvitaan jatkossa yhä kehittyneempiä tietoliikenne- ja tietoverkkoratkaisuja, joissa ymmärretään itse verkkotekniikoiden lisäksi myös palvelun laatuun ja tietoturvaan liittyvät näkökulmat. Konkreettinen sovellusesimerkki on tulevaisuuden Internet-teknologiat ja ja teollinen Internet (Industrial Internet), jossa langallisten ja langattomien tietoverkkojen soveltaminen laajenee teollisuusprosessien ja tuotantolaitosten älykkään ohjaamisen, valvonnan ja automatisoinnin suuntaan.

Tietoliikenneverkkojen pääaine pyrkii vastaamaan tulevaisuuden verkottuneen tietoyhteiskunnan haasteisiin luomalla syvällistä ymmärrystä ja osaamista muun muassa runko- ja pääsyverkkojen ydintekniikoista sekä tietoliikenneprotokollista ja -ohjelmistoista. Lisäksi tietoturva on vahvasti läsnä. Pääaineen opintoja voi joustavasti painottaa esimerkiksi mobiiliradioverkkojen tai tietoliikenneprotokollien ja -ohjelmistojen suuntaan.

Pääaine valmistaa opiskelijat mm. tietoliikenteen verkkotoimittajien, operaattoreiden, erilaisten tietoverkkoihin pohjautuvien palveluyritysten ja tietoliikennealan konsultointiyritysten tarjoamiin haastaviin työtehtäviin. Alan tutkimus ja tuotekehitys on aktiivista, ja alan tutkimuslaitokset ja yliopistot tarjoavatkin tutkimukseensuuntautuville henkilöille haastavia työtehtäviä. Muun muassa Internet-of-Things (IoT) ratkaisuiden ja seuraavan sukupolven (5G) mobiiliverkkoteknologioiden kehittäminen avaa laajan joukon uramahdollisuuksia sekä ICT teollisuudessa että muussa teollisuudessa.

Data Engineering and Machine Learning

Tästä alueesta käytetään myös nimitystä Big Data, datatiede tai data science. Arvioiden mukaan se on alue, jossa osaajien kysyntä selvästi ylittää tarjonnan lähivuosina. Tunnetuimpia alan soveltajia ovat Google ja Facebook, joiden suurmenestyksen kannalta Big Data ­analytiikka on ollut keskeisessä roolissa.

Tässä pääaineessa yhdistyvät suurten datamassojen käsittelyssä tarvittavat ohjelmointitaidot, hahmontunnistus ja tilastotieteellinen osaaminen, jotka työelämässä yhdistetään sovellusalueen tietämykseen. Nykymaailmassa erilaisia tietovarantoja, dataa, muodostuu esimerkiksi internetin teksti-, musiikki- ja kuvapalveluissa, asiakastietokannoissa, potilastietojärjestelmissä, anturiverkoissa ja eri tieteenalojen, kuten biologian ja lääketieteen mittauksissa. Näiden eri tietovarantojen pohjalta voidaan louhia uutta tietoa esimerkiksi päätöksenteon tueksi. Data-analytiikan osaamista voi soveltaa myös sivuaineissa laskennallinen biologia ja terveydenhuollon tietojärjestelmät.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon ammattiaine antaa valmiudet suurten ja monimutkaisten ohjelmistojen rakentamiseen. Näitä taitoja voi soveltaa hyvin erilaisilla sovellusaloilla, esimerkiksi Internet-palveluissa, laitteiden sisäisissä ohjelmistoissa tai peleissä. Opiskelija tutustuu erilaisiin ohjelmointikieliin ja -tekniikoihin. Hän pystyy soveltamaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaa tekniikkaa ja omaksumaan uusia tekniikoita työtehtävien sitä vaatiessa.

Ohjelmistotuotanto ei ole pelkkää ohjelmointia, joten opintojen aikana paneudutaan myös ohjelmistotuotannon muihin osa-alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjien tarpeiden kartoittaminen, ohjelmiston arkkitehtuurin suunnittelu sekä laadunvarmistus.

Opintojen tuloksena on paitsi hyvä ohjelmointitaito, myös kyky toimia suurissa ohjelmistoprojekteissa, suunnitella projekteja sekä ohjata projektien kulkua. Kyky kommunikoida ja toimia ryhmässä ovat siis myös tärkeitä taitoja.

Pervasive Systems

Pervasive Systems tarkoittaa sananmukaisesti kokonaisvaltaista, laajalle levinnyttä, läpitunkevaa järjestelmää. Järjestelmät käsittelevät uusia hajautettujen järjestelmien toteutustapoja, jotka tuovat joustavuutta tietoteknisten laitteiden käyttöön missä tahansa. Ohjelmoitavat ympäristöt sisältävät esim. rakennuksiin ja koneisiin sulautettua älykkäitä laitteita ja ohjelmistoja, jotka toimivat ilman käyttäjien aktiivista ohjausta. Suuri osa Pervasive Systems -sovelluksista on vielä mahdollisuuden, ei toteutuksen asteella. Pääaine tähtääkin tulevaisuuteen ja antaa näin hyvän pohjan sekä innovaatioille, yrittäjyydelle että jatkotutkinnoille.

Pääaine käsittelee rinnakkaisuutta yhden laitteen sisältä aina hajautettuihin järjestelmiin ja pilvilaskentaan asti. Opetus sisältää ohjelmointia, laitteiden suunnittelua ja projektityöskentelyä. "Ohjelmoitavat ympäristöt" on suunniteltu alusta lähtien kansainväliseksi pääaineeksi, joten opiskelukieli on pääosin englanti.

Sulautetut järjestelmät

Sulautetuissa järjestelmissä laitteet on yleisimmin upotettu osaksi muita laitteita, joiden älykkyyttä, energiatehokkuutta tai luotettavuutta ne parantavat. Laitteet ovat tietokonepohjaisia, eli niissä on yksi tai useampia prosessoreita. Laitteet käsittelevät tiedon digitaalisesti, ne ovat itsessään ohjelmoitavia ja ne suorittavat tyypillisesti tosiaikaisia tehtäviä. Usein ne ovat myös verkottuneita ja kommunikoivat sekä keskenään että perinteisten tietojärjestelmien kanssa. Ne vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa mittaamalla pohjimmiltaan analogisia signaaleita ja ohjaamalla toimilaitteita. Itse ne vaativat energiaa, jota voidaan jopa kerätä ympäristöstä ja muokata laitteelle sopivaksi.

Sulautetut järjestelmät voivat myös suorittaa yhdessä jotakin isompaa tehtävää, johon yksi laite ei pysty. Iso ero muuhun tietotekniikkaan on se, että laitteiden laskentakapasiteetti, muistimäärä, käytettävissä oleva energiamäärä ja fyysinen koko voi olla huomattavasti pienempi kuin tietokoneessa. Myös tästä syystä niiden suunnittelu on haastavaa.

Pääaine yhdistää sulautettujen laitteiden elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelua sekä algoritmi-, protokolla- ja käyttöliittymäohjelmointia. Ohjelmisto-opetuksessa keskitytään laitteistonläheisen ohjelmoinnin ratkaisuihin (mikrokontrollerit) sekä ohjelmoitaviin alustoihin, kuten moniprosessorijärjestelmä ohjelmoitavalla logiikkapiirillä (FPGA).

Tietoturvallisuus

Tietoturva on paljon muutakin kuin virustorjuntaa, salasanoja tai varmuuskopioita. Se koskee tietojenkäsittelyn kaikkia tasoja laitteistoista ihmisiin ja yhteisöihin asti. Samoin kaikilla tietotekniikan osa-alueilla insinöörit työstävät tai käyttävät järjestelmiä, joiden tiedot ovat joillekin turvaamisen arvoisia, mutta toisille hyökkäyskohteita. Turvaamisen ammattilaisia tarvitaan entistä enemmän, koska yhä useampi toiminta riippuu tietotekniikasta. Toimintojen verkottuminen tuo niiden heikkoudet aiempaa laajemmin rikollisuuden ulottuville, eivätkä rikollistenkaan taidot ole heikkenemässä.

Tietoturvallisuuden pääaine kokoaa alan keskeiset teemat yhteen monilla eri tasoilla ja osa-alueilla. Se tarjoaa keinoja järjestelmien haavoittuvuuksien ennakoimiseen, tunnistamiseen ja ehkäisemiseen.

User Experience

Käyttäjäkokemuksen pääaine on vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjien tarpeiden huomioimista ja arviointia sekä menestystuotteiden suunnittelua. Alana käyttäjäkokemus on monipuolisten tuotteiden suunnittelua ja arviointia, osana esim. mobiililaitteiden, koneautomaatiosovellusten ja yritysten tietojärjestelmien kehittämistä. Käyttäjäkokemuksen pääaine soveltuu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisen ja tekniikan välisestä vuorovaikutuksesta sekä menestystuotteiden suunnittelusta.

Käyttäjäkokemuksen opinnot antavat opiskelijalle monialaisen kokonaiskuvan vuorovaikutteisten menestystuotteiden suunnittelusta, tutkimuksesta ja toteutuksesta. Opinnot antavat valmiudet yhdistää tekniikan toiminnallisuuden mahdollisuudet ja käyttäjäryhmien vaatimukset tuotekehitysprosessissa. Opinnot sisältävät opintojaksoja ohjelmistotekniikasta, käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta. Lisäksi opiskelija voi opiskella mm. psykologian soveltamista suunnitteluun sekä monikulttuurista suunnittelua.

Käyttäjäkokemuksen pääaineopiskelijat voivat myös osallistua Tampereen yliopiston vuorovaikutteisen teknologian kursseille. Käyttäjäkokemuksen pääaineesta valmistuva diplomi-insinööri on vahva osaaja sekä tekniikassa että ihmiskeskeisessä tuotesuunnittelussa.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia tietotekniikan opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki tietotekniikan opintojaksot.

Voit hakea tietotekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä tietotekniikan opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 24.10.2017 9:34.
Sisällöstä vastaa: Torikka Mari
Asiasanat: opiskelu ja opetus