Tietojohtaminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Tietojohtaminen

 

Tietojohtaminen

Sisäänotto 2017:

DI-ohjelman pääaineet ja suuntautumisvaihtoehdot:

  • Tiedon ja osaamisen hallinta
  • Tietohallinto ja -järjestelmät
  • Liikenne, logistiikka ja informaatio
  • Tuote- ja prosessitiedon hallinta
  • Informaatioanalytiikka

Valmistuneiden työnimikkeitä:

  • Analyytikko
  • Logistiikkasuunnittelija
  • Liikkeenjohdon konsultti
  • Tietohallintopäällikkö
  • Projekti- ja suunnitteluinsinööri

Kilta: Man@ger

Tietojohtaja vie tulevaisuuteen

Oletko kiinnostunut liiketaloustieteistä ja johtamisesta? Haluatko samalla perehtyä monipuolisesti modernin tietotekniikan liiketoimintamahdollisuuksiin? Haluatko ymmärtää digitalisaation, big datan, data-ja informaatioanalytiikan, sosiaalisen median, teollisen internetin tai vaikkapa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisen mahdollisuudet liiketoiminnassa ja organisaatioiden kehittämisessä? Tietojohtaminen voi olla juuri sinun valintasi!

Tietojohtamisen opinnoissa syvennytään tietoon liittyviin ajankohtaisiin johtamiskysymyksiin. Tietojohtaja on monialainen osaaja, joka toimii linkkinä ratkaistavien liiketoiminnallisten asioiden ja tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien välissä. Tietojohtajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, sillä yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatio lisää tarvetta esimerkiksi teollisen internetin, tietojärjestelmien, älyliikenteen, tietotyön johtamisen ja tietointensiivisten palveluiden kehittämisen ammattilaisille.

Opinnot koostuvat liiketalouden perusteista, tietotekniikan opeista ja tietojohtamisesta. Opiskeluun kuuluu monipuolisesti ryhmätöitä, luentoja ja harjoituksia. Pää- ja sivuaineista saa itse muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Tietojohtamisessa on monta suuntaa, joista voit valita omasi, kuten johtamispainotus, tietojärjestelmät, informaatioanalytiikka tai liikenne ja logistiikka. Valmistuneet työllistyvät siten laajasti eri toimialoille ja tehtäviin.

Tietojohtamisen vanhemmat opiskelijat kertovat opinnoistaan haastatteluvideolla.

 

Tietojohtamisen DI-tutkinto antaa erinomaiset eväät tulevaisuuden työmarkkinoille digitalisoituvassa maailmassa. Useat digitalisoitumisen luomista uusista ja kiinnostavimmista ammateista liittyvät tietojohtamiseen, esimerkkinä data-analyytikko on nimetty vuosisadan seksikkäimmäksi ammatiksi. (Helsingin Sanomat 13.3.2016, alkuperäinen artikkeli Harvard Business Review).

 

Mielenkiintoisimpia harjoitustöitä ovat olleet työt, joissa on päässyt analysoimaan jonkun oikean yrityksen toimintaa tai luomaan jotain uutta. Esimerkiksi eräällä hypermedian kurssilla meidän tuli luoda kokonaan uusi verkkopalvelu alkaen liikeidean konseptoinnista ihan verkkosivun esimerkkikuviin asti.

Lue, mitä tietojohtamisen opiskelijat kertovat opinnoistaan

Yritysyhteistyö  ja kansainvälisyys varmistavat opintojen ajankohtaisuuden

Tietojohtajat saavat näköalapaikan yritysmaailmaan jo ensimmäisen vuoden aikana, sillä moni tietojohtamisen kursseista järjestetään integroidusti yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa myös harjoitus- ja opinnäytetöiden tekemistä oikeille yrityksille oikeisiin tarpeisiin. Lisäksi merkittävä osa tietojohtamisen opiskelijoista työllistyy jo opiskeluaikana ajankohtaisten opintojen ja saatujen yrityskontaktien avulla.

Yritysmaailma arvostaa yhä enemmän kansainvälisiä valmiuksia. Opintoja on mahdollista valita englanninkielisestä kurssitarjonnasta, jolloin kansainvälisten opiskelijoiden kanssa pääsee kehittämään omia viestintätaitojaan sekä verkostoitumaan eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa. Vaihto-opiskelu on erittäin suositeltavaa ja hyviä kohteita ja apurahoja on tarjolla kaikille.

Monipuolista ja aktiivista vapaa-aikaa

Tietojohtajakilta Man@ger kokoaa yhteen tietojohtamisen opiskelijat ja varmistaa, että tekemistä riittää luentosalien ulkopuolellakin. Man@ger ottaa syksyllä uudet opiskelijat vastaan järjestämällä ikimuistoisen fuksiviikon eikä tapahtumista ole pulaa tämän jälkeenkään. Yhteisten saunailtojen, yritysvierailujen ja urheilutapahtumien ohessa tutustuu mukavasti myös vanhempiin opiskelijoihin. Tutustu kiltaan ja opiskelijaelämään tarkemmin Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa ja Instagramissa.

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Liike-elämä arvostaa osaajia, joilla on laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen menestystekijöistä. Teknis-taloudellisen kandidaatin tutkinto-ohjelman ydin pohjautuukin yritystoiminnan teknisen, taloudellisen ja inhimillisen kokonaisuuden hahmottamiseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle rakentuu ymmärrys yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista ja tätä tukeva tekninen osaamisperusta. Myöhemmin opiskelija voi valita mielekkään suuntautumisen sekä talouden että tekniikan osa-alueilta. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa keskitytään työelämän vaatimien kieli-, esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen.

Teknis-taloudellinen kandidaatin tutkinto-ohjelma kokoaa opiskelijat tietojohtamisen ja tuotantotalouden hakukohteista. Tietojohtamisen hakukohteesta tulleet opiskelijat jatkavat kandidaatin tutkinnon jälkeen tietojohtamisen DI-tutkinto-ohjelmaan.

TTY on Suomen johtava toimija tietojohtamisen alueella. Se tunnetaan kansainvälisen tason tutkimusosaamisestaan, ja myös opetuksen kehittämiseen on panostettu systemaattisesti. TTY:llä onkin tarjolla monipuolinen kattaus alan erikoisosaamista.

 

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

Tietojohtamisen diplomi-insinöörit tuntevat liiketaloustieteen keskeisimmät opit ja työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedon hallinnassa ja yritysten kehittämisessä.

Tietojohtamisen DI-ohjelmaan voit hakeutua myös suoraan maisterivaiheen haussa, jos sinulla on alempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta (esim. tekniikan kandidaatti, AMK-insinööri) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tekniikan alan korkeakoulututkinto voi olla hyvin monelta eri alalta (esim. tietotekniikka, tuotantotalous). Lisätietoa maisterivaiheen hausta.

Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman  suuntautumis- ja pääainevaihtoehdot:

Tiedon ja osaamisen hallinta

Nykyisessä toimintaympäristössä tieto ja osaaminen ovat monien yritysten keskeisimpiä menestystekijöitä. Tämän vuoksi niiden rooli on noussut tärkeäksi myös johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Tiedon ja osaamisen hallinnan pääaineen opiskelijat kykenevät tuottamaan erilaista tietoa yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksenteon tueksi. He osaavat kehittää organisaatioita ja organisaatioiden prosesseja tietojohtamisen keinoin. Opiskelijat hallitsevat tietojohtamisen tärkeimmät menetelmät, lähestymistavat ja johtamismallit ja osaavat hyödyntää niitä yritysten organisaatioiden kehitystarpeiden ja -toimenpiteiden jäsentelyyn ja suunnitteluun.

Pääaine valmistaa opiskelijoita hyvin erilaisiin tehtäviin. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi kehitysinsinööri, bisnesanalyytikko, business intelligence -asiantuntija, projektipäällikkö, erilaiset HR-tehtävät, ja liikkeenjohdon konsultti.

Tietohallinto- ja järjestelmät

Tietojärjestelmät näyttelevät keskeistä roolia sekä liiketoimintaprosesseissa että johtamisessa – toimialasta riippumatta. Tietohallinnon ja -järjestelmien pääaineessa painotetaan opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää laajalti erilaista tieto- ja viestintäteknologiaa organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä ja tietojohtamisessa.

Pääaineen lukija ymmärtää ja hallitsee tietohallinnon keskeiset toiminnot ja tehtävät organisaatioissa, ymmärtää erilaisten tietojärjestelmien rooleja, toimintoja, kehittämistä ja hankkimista yritysten liiketoiminnassa ja prosesseissa. Opiskelijat ymmärtävät tietojärjestelmiä suurina kokonaisuuksina ja osana erilaisia yritysarkkitehtuureja.

Pääaineesta valmistuvien tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, ohjelmistokehittäjä, prosessikehitysasiantuntija, tietohallinnon asiantuntija, tietoturva-asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti.

Liikenne, logistiikka ja informaatio

Liikenne ja logistiikka ovat keskeisiä tekijöitä yritysten kilpailukyvylle ja yhteiskunnan toimivuudelle. Liikenne ja logistiikka muodostavat myös kiinnostavan ja haasteellisen alueen informaation hallinnalle ja hyödyntämiselle. Digitalisaatio tarjoaa suuria mahdollisuuksia liikenteen ja logistiikan kehittämiselle.

Liikenteen, logistiikan ja informaation opintojen kautta opiskelija ymmärtää erilaisen tiedon sekä informaatio- ja materiaalivirtojen merkityksen osana liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä. Laajan pääaineen lukijat hallitsevat liikenne- ja logistiikkajärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä käytettävät keskeiset menetelmät. Teollisuuden ja kaupan toimitusketjun hallinnan osaaminen antaa työkaluja laajassa yrityskentässä toimimiseen. Pääaineen opiskelijat tuntevat liikenne- ja kuljetusmuotojen keskeiset piirteet ja osaavat arvioida näiden muodostamia järjestelmiä eri organisaatioiden tehtävien ja liiketoiminnan näkökulmista. Arvioitavat seikat liittyvät esimerkiksi palvelutasoon, kustannuksiin, toiminnan tehokkuuteen ja kestävyyteen.

Pääaineesta valmistuvat opiskelijat tyypillisesti esimerkiksi logistiikan ja toimitusketjujen suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatehtäviin sekä liikenteen asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Informaatioanalytiikka

Informaatioanalytiikan opiskelijat keskittyvät opinnoissaan data- ja informaatioanalytiikan menetelmiin, sovelluksiin ja ohjelmistoihin sekä näiden mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä.

Opiskelijat pääsevät tutustumaan eri sovellusalueisiin, miten informaatioanalytiikkaa voidaan siellä hyödyntää, ja mitä lisäarvoa perinteisempiin menetelmiin informaatioanalyysi tuo. Lisäksi opiskelija oppii toteuttamaan erilaisia analyysejä eri menetelmiä hyödyntäen sekä miten analyysituloksia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.

Informaatioanalytiikan opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan organisaatioiden kehittämistehtäviin esimerkiksi liikkeen johdon konsulteiksi, kehittämispäälliköiksi ja analyytikoiksi.

Tuote- ja prosessitiedon hallinta

Yritysten tuotannollisiin prosesseihin sisältyy valtavasti informaatiota, jonka hallintaan liittyy monia haasteita. Erityisenä haasteena on tarve ymmärtää syvällisesti sekä tuotannollinen prosessi että hallita tiedonhallinnan tekniikat. Tuote- ja prosessitiedon hallinnan laaja pääaine tähtää yrityksen keskeisten prosessien hyvään tuntemukseen.

Pääaineen lukijat osaavat hallita esimerkiksi tuoteprosessiin sekä myynti- ja markkinointiprosesseihin liittyvää erilaista tietoa ja tietämystä. He osaavat hyödyntää tässä sekä perinteisiä tietojärjestelmiä (PDM, ERP, CRM) että tietotekniikkaan perustuvia erilaisia moderneja lähestymistapoja, kuten sosiaalista mediaa.

Pääaineen lukijat pystyvät siten kehittämään yrityksen prosesseja ja niiden lopputuloksena syntyviä tuotteita ja palveluita. He sijoittuvat tyypillisesti esimerkiksi erilaisiin asiantuntijatehtävin tuotekehityksessä ja asiakasrajapinnassa, liiketoiminnan tukitehtäviin ja liikkeenjohdon konsultoinnin ammattilaisiksi.

Diplomi-insinööristä tai maisterista tohtoriksi

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys.

TTY:n teknis-taloudellisessa tohtoriohjelmassa voi suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintoon tähtääviä opintoja. Lisätietoa teknis-taloudellisesta tohtori-ohjelmasta ja siihen hakemisesta.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia tietojohtamisen opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki tietojohtamisen opintojaksot.

Voit hakea tietojohtamisen tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

 

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä tietojohtamisen opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 04.11.2016 15:51.
Sisällöstä vastaa: Ojanen Sonja
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä