Teknis-luonnontieteellinen - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknis-luonnontieteellinen

Kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa

Teknis-luonnontieteellinen

Sisäänotto 2017:

DI-tutkinto-ohjelman pääaineet:

 • Kemia
 • Matematiikka
 • Teknillinen fysiikka
 • Ohjelmistotiede

Valmistuneiden työnimikkeitä:

 • tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri
 • matemaatikko
 • tutkija
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehityskemisti
 • ohjelmistosuunnittelija
 • opettaja
 • yrittäjä

Kilta: Hiukkanen

Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia. Luonnon mekanismien syvällinen ymmärtäminen antaa erinomaiset valmiudet toimia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat opiskelijalle vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja.

Valitse ura tieteen ja tekniikan parissa

Teknis-luonnontieteelliseltä alalta valmistuneet toimivat muun muassa teollisuudessa tuotekehitysinsinööreinä, matemaatikkoina vakuutusyhtiöissä, ohjelmistosuunnittelijoina ja tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yrittäjinä tekemässä tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa. Tutkinnon sisällä on myös mahdollista suorittaa opettajan pätevyys ja työllistyä opettajaksi peruskouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa.

Monet työskentelevät jo opintojensa aikana tutkimusryhmissä tekemässä aitoa tutkimustyötä. Kuvassa TTY:n optoelektroniikan tutkimuskeskuksen puolijohdereaktori.

Teknis-luonnontieteellinen tutkinto antaa hyvät edellytykset kehittyä vaikkapa nanotekniikan, biologisten solujen mallintamisen tai laserien asiantuntijaksi. Esimerkiksi biomateriaaleista aurinkokennoja kehittävät spesialistit sekä matemaattisten käänteisongelmien, esimerkiksi tomografian parissa työskentelevät tutkijat hyödyntävät teknis-luonnontieteellistä osaamistaan työssään.

Syvällistä osaamista työtä tekemällä

Teknis-luonnontieteellinen ala on erinomainen hakukohde juuri sinulle, jos olet erityisen kiinnostunut luonnontieteistä ja matematiikasta ja jos nautit erilaisten ilmiöiden selvittämisestä tai tekniikan alojen sovellusten ja teknologioiden taustalla olevien asioiden ymmärtämisestä. Teknis-luonnontieteellinen tutkinto tarjoaa tieteen sisällöstä lähtevän hyvän ja asiantuntevan opetuksen tunnettujen tutkijoiden johdolla. Oppimisen ja osaamisen kehittymisen kautta voit jopa keksiä ja luoda ihan uutta.

Yhteisöllistä opiskelua

Kandidaatintutkinto-ohjelman vuosittainen sopivan pieni sisäänotto mahdollistaa opiskelijoiden aidon ryhmäytymisen ja verkottumisen niin opintojen aikana kuin valmistumisenkin jälkeen. Yliopisto-opiskelussa yhdessä tekeminen, pohtiminen ja ratkaisumenetelmien vertailu avaavat uusia näkökulmia opittaviin asioihin. Lisäksi yhdessä opiskelu on hauskaa!

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen tukee opintoja monella tavalla. Kilta järjestää paljon opiskelun arkea tukevaa ja helpottavaa toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua jo opintojen aikana. Tule pelottomasti mukaan ja liity iloiseen violettiin joukkoomme!

Teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijat saavat heti ensimmäisenä päivänä oman opiskelijatutorin, jonka kanssa perehdytään opiskelun ja TTY:n arkeen. Lisäksi kullekin opiskelijalle nimetään ensimmäisenä opiskeluvuonna opettajatutor eli tiedeyhteisön vanhempi kollega, jonka kanssa keskustellaan ryhmä- ja yksilötapaamisissa opiskelusta ja oman osaamisen kehittämisestä.

– Mielenkiintointa tähän mennessä on ollut laajempien fysiikan harjoitustöiden eli oppilaslaboratorion töiden tekeminen ja tulosten analysointi sekä esittely yleisölle eli muille kurssilaisille seminaarimuotoisessa esityksessä.

Lue, mitä teknis-luonnontieteellisen opiskelijat kertovat opinnoistaan

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma tarjoaa teknis-luonnontieteellisen hakukohteen valinneille vahvan pohjan matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

Ohjelma tarjoaa vaativan ja kunnianhimoisen opintopolun ja tieteen sisällöstä lähtevän hyvän ja asiantuntevan opetuksen alojen tunnettujen tutkijoiden johdolla. Opiskelussa korostuu loogisuus ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä laaja-alaisuus.

Opiskelija voi valita pääaineensa seuraavista vaihtoehdoista: kemia, matematiikka ja teknillinen fysiikka.

Tutkintoon kuuluvan sivuaineen voi valita TTY:n laajasta tarjonnasta, johon kuuluu niin teoreettisia opintoja kuin insinööritieteitä. Insinööritieteiden opiskelu tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuiset mahdollisuudet tulevaisuuden työmarkkinoilla, teoreettiset opinnot taas tukevat erityisesti tutkijauralla.

TkK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan DI-vaiheeseen Teknis-luonnontieteellisessä DI-tutkinto-ohjelmassa. Tietyillä edellytyksillä on mahdollista hakeutua myös matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutukseen (linkki). Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Lisää teknis- luonnontieteellisen hakukohteen opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Kemia

Kemiaon perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten, fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Matematiikka

Matematiikan opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille laaja ja syvällinen matemaattisten menetelmien tuntemus ja kyky analyyttiseen ajattelutapaan. Tärkeää ovat myös perustavat edellytykset matematiikan soveltamiselle eri tieteenaloilla unohtamatta käytännön tutkimus- ja kehitystyötä.

Teknillinen fysiikka

Teknillisen fysiikan opinnot antavat vankan luonnontieteellisen pohjan tieteen ja tekniikan eri aloille. Teknillisen fysiikan opinnoissa käydään läpi lähes kaikki klassisen ja modernin fysiikan osa-alueet.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Teknis-luonnontieteellisen DI-ohjelman vahvuutena on erittäin vahvan luonnontieteellisen osaamisen yhdistyminen insinööritieteisiin. Suoritettuasi luonnontieteellisen kandidaatin tutkinnon teknis-luonnontieteellisessä hakukohteessa tai muussa yliopistossa, voit hakea opiskelemaan TTY:n kaksivuotiseen teknis-luonnontieteelliseen DI-tutkinto-ohjelmaan.

TTY:n Luonnontieteiden tiedekunnan opetus ja tutkimus on korkeatasoista ja tunnustettua. Mahdollisuus opiskella luonnontieteiden rinnalla teknisiä aineita takaa hyvät uravalmiudet niin tieteenteon kuin tekniikankin parissa, ja valmiudet jatkaa opintojaan tekniikan tohtoriksi ovat erinomaiset. Teknis-luonnontieteelliseltä taustalta on ponnistanut myös useita spin-off -yrityksiä - olisiko sinussa intoa kaupallistaa oma ideasi?

Teknis-luonnontieteellisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Kemia

Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan orgaanisten ja bio-orgaanisten systeemien ja materiaalien tuntemista sekä teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä. Kemia luo vankan pohjan myös biologisten systeemien muodostumisen, rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen. Kemian tutkimuksessa on kaksi painoaluetta: valokemia ja lääkeaineiden synteesimenetelmät.

Matematiikka

Matematiikan pääaine antaa opiskelijoille laajan ja syvällisen matemaattisten menetelmien tuntemuksen sekä kyvyn analyyttiseen ajattelutapaan. Tämä mahdollistaa matematiikan soveltamisen niin käytännön tutkimus- ja kehitystyössä kuin teoreettisemmillakin aloilla. Matematiikan pääaineopiskelijat sijoittuvat teollisuuden tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin, akateemisiksi tutkijoiksi sekä opettajiksi.

Teknillinen fysiikka

Teknillisen fysiikan syventävät opinnot voidaan suunnata teoreettiseen, laskennalliseen tai kokeelliseen tutkimukseen tai fysiikan sovelluksiin. Fysiikan laitoksen omia tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka, optiikka ja laskennallinen fysiikka. Lisäksi suuntautumiskohteena on lääketieteellinen fysiikka, joka toteutetaan yhteistyössä biolääketieteen tekniikan kanssa.

Ohjelmistotiede

Ohjelmistotiede soveltaa matemaattisia menetelmiä tietokoneohjelmien luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Sen avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi tekoälyä peleihin. Ohjelmistotiede on konkreettista matematiikan soveltamista käytäntöön.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki TTY:n opintojaksot.

Voit hakea teknis-luonnontieteellisen tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston pitkän väylän kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 04.11.2016 16:05.
Sisällöstä vastaa: Pitkänen Anna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä