Rakennustekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennustekniikka

Rakennusala työllistää neljänneksen Suomen työvoimasta

Rakennustekniikka

Sisäänotto 2017:

Pääaineet:

  • Rakennesuunnittelu
  • Rakennustuotanto
  • Infrarakenteet
  • Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät

Valmistuneiden työnimikkeitä:

  • Rakennesuunnittelija
  • Liikennesuunnittelija
  • Geotekninen suunnittelija
  • Työmaainsinööri
  • Tutkija
  • Projektipäällikkö

Kilta: TARAKI

Rakennusalan diplomi-insinööreillä on erinomainen työllisyystilanne. Rakennustekniikka kehittyy muun teknologian tavoin nopealla vauhdilla. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat rakennusalalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta työllistävät alaa ja tarjoavat diplomi-insinööreille monipuolisia tehtäviä.

Opinnoissa käsitellään uusin tutkimustieto

Rakennustekniikan opinnoissa keskitytään rakentamisen eri osa-alueiden perusteisiin. Syventävissä pääaineopinnoissa käsitellään erikoisalueen uusin tutkimustieto sekä rakennusalan ajankohtaiset erityisongelmat. Pääset mukaan myös todellisiin, poikkiteknisiin tutkimushankkeisiin. Hankkeet käsittelevät esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamista sekä energiatehokasta rakentamista.

Osan tutkinnosta voit suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös arkkitehtuuriin liittyviä opintojaksoja.

Diplomi-insinöörin on hallittava useita osa-alueita

Rakennusalan moniulotteisuuden, sen eri osa-alueiden välisten sidosten ja kansainvälistyvän toimintaympäristön vuoksi rakennusalalla toimivan diplomi-insinöörin työ on haastavaa.

Rakennusinsinöörin ammattikuvaan sisältyy rakennetun ympäristön rakennuskohteiden, rakenteiden ja rakennusmateriaalien tekninen ja taloudellinen suunnittelu. Rakentamisprosessien suunnittelu, ohjaus ja tutkimus sekä rakennusalan käyttö- ja kunnossapito kuuluvat myös työnkuvaan. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia.

Lue millaista on opiskella maa- ja pohjarakennustekniikkaa.

Kiltatoiminta

TARAKI eli Tampereen Rakentajakilta on rakennustekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö. Se tukee rakennustekniikan opiskelijoita sekä opinnoissa että vapaa-ajan tapahtumissa ja harrastuksissa.

– Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -harjoitustyöhön osallistui sekä rakennuspuolen että arkkitehtuurin opiskelijoita. Harjoitustyöryhmäläisille jaettiin oma rooli hankkeen suunnittelussa ja tällä ryhmällä ikään kuin suunnittelimme alusta alkaen yhden rakennusprojektin toteutukseen saakka.

Lue, mitä rakennustekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Rakennustekniikan kandidaatin tutkinto antaa sinulle käsityksen rakentamisen eri osa-alueiden perusteista ja valmiudet käyttää hankkimaasi tietoa rakennusalan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on edellytykset jatkaa opintoja rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa.

Rakentaminen on yhteiskunnalle tärkeää

Kaikille yhteisten noin kaksi vuotta kestävien perusopintojen jälkeen aineopinnoissa suuntaudut joko talonrakentamiseen tai yhdyskuntatekniikkaan. Diplomi-insinöörin tutkinnossa jatkat valitsemallasi opintosuunnalla.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Talonrakentaminen

Pääaine antaa sinulle pohjatiedot rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon syventäville opinnoille.

Yhdyskuntatekniikka

Pääaine antaa sinulle pohjatiedot infrarakenteiden sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventäville opinnoille.

Kandidaatin tutkintoon ei sisälly varsinaista sivuainetta, mutta molemmissa pääaineissa osan opinnoista valitset diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineen mukaan.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa sinulle mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin sekä Suomessa että ulkomailla. Suoritettuasi tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon rakennustekniikasta tai rakennustekniikkaan liittyvältä alalta, voit hakea opiskelemaan kaksivuotiseen rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan.

Rakentaminen ei lopu koskaan

Muiden kuin TTY:n rakennustekniikan kandidaattien tutkinnon sisältö räätälöidään pohjatutkinnon perusteella. Diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi voidaan määrittää täydentävät opinnot, joiden laajuus on enimmillään 60 opintopistettä. Täydentävien opintojen tarkoituksena on saada pohjatiedot riittävälle tasolle diplomi-insinöörintutkintoa varten. Rakennusalan ammattikorkeakouluinsinöörien täydentävät opintonnot sisällytetään diplomi-insinöörin tutkinnontoon (120 op).

Pääaineesi valitset rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta. Talonrakentamiseen suuntautuvien pääainevaihtoehdot ovat rakennesuunnittelu ja rakennustuotanto. Yhdyskuntatekniikkaan suuntautuvien pääainevaihtoehdot ovat infrarakenteet sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Sivuaineen voit valita omasta tutkinto-ohjelmasta, TTY:n muiden tutkinto-ohjelmien laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista.

Talonrakentamisen suunnan pääaineet:

Rakennesuunnittelu

Pääaine antaa opiskelijalle syventävät tiedot rakennesuunnittelijan tehtäviin. Rakennetekniikan vahvaa tuntemusta tarvitaan myös rakennustuotannon, rakennuttamisen ja kiinteistönpidon tehtävissä.

Pääaineen suoritettuaan opiskelija osaa monipuolisesti analysoida, mitoittaa ja suunnitella erilaisia kantavia ja muita rakenteita. Osaamista voi syventää kantavien rakenteiden suunnitteluosaamisen lisäksi esimerkiksi rakenteiden paloturvallisuuden, rakennusfysikaalisen analyysin ja suunnittelun ja mallintamistaitojen hallinnassa, riippuen omasta opintojaksovalinnasta. Sopivilla opintojaksovalinnoilla voi suorittaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 edellyttämien rakennesuunnittelijan pätevyysvaatimusten teoriaopinnot.

Rakennustuotanto

Pääaine perehdyttää rakennushankkeen toteutuksen suunnitteluun, tuotantoon ja talouteen. Opinnot ohjaavat erityisesti rakennusyritysten johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä rakennustuoteteollisuuden ja rakennuttajan tehtäviin.

Pääaineen suoritettuaan opiskelija hahmottaa rakennushankkeen kokonaisuutena. Hän osaa arvioida ja soveltaa tietoja rakennusalan eriasteisissa tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa kehittää rakennushankkeen ohjauksen toimintamalleja siirtämällä tieteellisen tutkimuksen tuloksia alan sovellutuksiin sekä ymmärtää tieteellisen ja kriittisen ajattelun merkityksen alan kehitystyössä. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja raportoida tekemiään ratkaisuja sekä toimia työryhmän jäsenenä.

Yhdyskuntatekniikan suunnan pääaineet:

Infrarakenteet

Pääaine antaa yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin keskeisten osa-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjaamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tyypillisiä työnantajia ovat infra-alan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Pääaineen suoritettuaan opiskelija osaa selittää tavanomaisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden toteutuksessa käytettävät rakenneratkaisut, tuntee niiden geoteknisen mitoituksen periaatteet ja osaa käyttää rakenteiden mitoituksessa ajanmukaisia laskentatyökaluja. Hän osaa osaa suunnitella kalliotiloja ja tuntee kalliotilojen tiivistyksen ja vahvistuksen perusteet. Opiskelija tuntee rautatieinfrastruktuurin osat ja niiden suunnittelun perusteet, osaa valita maaperäolosuhteisiin soveltuvia pilaantuneen maan kunnostusmenetelmiä ja suunnitella rakenteita ympäristövaikutuksien rajoittamiseksi. Opiskelija voi syventää osaamistaan joko pohjarakenteiden suunnittelussa tai infrarakenteiden korjaamisessa.

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät

Pääaine antaa käsityksen siitä, miten liikennejärjestelmän suunnittelun ja kehittämisen avulla voidaan varmistaa liikenne- ja kuljetuspalvelujen toimivuus sekä tukea järjestelmälle ja sen palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia tavoitteta ovat mm. kestävyys - turvallisuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen -, tehokkuus ja taloudellisuus. Opinnot mahdollistavat monipuolisen sijoittumisen työelämään. Tyypillisiä työnantajia ovat liikenne- ja väylähallinto, kaupunkien liikennesuunnitteluyksiköt, liikenne-, kuljetus- ja logistiikka-alan konsulttiyritykset ja tutkimusyksiköt sekä logistiikka- ja kuljetusyritykset.

Pääaineen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, analysoida ja kehittää liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä. Opinnoissa käsitellään sekä henkilö- että tavaraliikennettä. näkökulmia ovat mm. liikenne- ja kuljetusjärjestelmien taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vuorovaikutukset sekä yritysten logistiset toiminnot ja tavoitteet. Liikennejärjestelmän kehittämisessä pääpaino on kokonaisuuden ymmärtämisessä sekä erityisesti kaupunki- ja joukkoliikenteen suunnittelussa.

Diplomityö

Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Diplomityön aihealue voi kuitenkin olla myös pääainetta täydentävän kokonaisuuden tai sivuaineen alueelta, esimerkiksi talonrakentamisen suunnalla akustiikan, kiinteistönhallinnan, korjausrakentamisen, pohjarakentamisen tai rakentamisen tietotekniikan alueelta.

Diplomi-insinööristä tai maisterista tohtoriksi

TTY:llä voi Rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa suorittaa rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia rakennustekniikan opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki rakennustekniikan opintojaksot.

Voit hakea rakennustekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä rakennustekniikan opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Maria Penttilä, 17.01.2017 19:45.
Sisällöstä vastaa: Javanainen Päivi
Asiasanat: opiskelu ja opetus