Matemaattisten aineiden opettajankoulutus - Tampereen teknillinen yliopisto

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

Opettajaksi tai diplomi-insinöörin tehtäviin - ovet ovat avoinna!

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

Sisäänotto 2017:

DI-tutkinto-ohjelman pääaineet:

  • Kemia
  • Matematiikka
  • Teknillinen fysiikka
  • Ohjelmistotiede

Valmistuneiden työnimikkeitä:

  • lehtori, tuntiopettaja
  • tutkija
  • kouluttaja
  • tuotekehitysinsinööri
  • projektipäällikkö

Kilta: Hiukkanen

TTY:n matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää diplomi-insinöörin tutkinto ja matemaattisten aineiden opettajan pätevyys. Valmistuvalla on tarjolla harvinaisen paljon erilaisia työmahdollisuusvaihtoehtoja! Tutkinnon suorittaneita työskentelee sekä opetustehtävissä perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa että diplomi-insinöörin tehtävissä tutkijoina, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööreinä että kouluttajina teollisuusyrityksissä.

Miksi TTY:lle DI-opettajankoulutukseen?

DI-opettajan vahvuutena perinteiseen yliopistosta valmistuneeseen opettajaan verrattuna on tekniikkaan soveltavan näkökulman oppiminen osana tutkintoa. Myös työmahdollisuudet teollisuudessa ovat hyvät.

Vahva substanssiosaaminen ja teknologinen näkökulma opetettaviin aineisiin

DI-opettajankoulutuksen opiskelija suorittaa tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin ja teknis-luonnontieteellisen diplomi-insinöörin tutkinnot. Tulevat  opettajat opiskelevat pääaineinaan teknillistä fysiikkaa, matematiikkaa tai kemiaa, DI-vaiheessa valittavana on myös ohjelmistotiede ja älykkäät informaatiojärjestelmät. Sivuaineena suoritetaan vähintäänkin yksi edellä mainituista oppiaineista sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka suoritetaan Tampereen yliopistolla. Halutessasi voit laajentaa tutkintoasi kolmannella opetettavalla aineella tai jollakin teknisemmällä sivuaineella.

Opetustehtävistä kokemusta jo opiskeluaikana

Perusopintojaksoilla tarvitaan asian osaavia ja innostuneita assistentteja. Muutaman vuoden opintojen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista hakeutua laskuharjoitus- tai laboratorioassistenteiksi esimerkiksi matematiikan, fysiikan tai kemian opintojaksoille. Näin jo opiskeluaikana voi saada kokemuksen opettamisesta. Myös tutkimusryhmiin on mahdollista päästä tekemään aitoa tutkimustyötä jo opintojen aikana.

Yhteistyössä on voimaa!

Yliopisto-opiskelussa yhdessä tekeminen, pohtiminen ja ratkaisumenetelmien vertailu avaavat uusia näkökulmia opittaviin asioihin.  Lisäksi yhdessä opiskelu on hauskaa! Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen tukee opintoja monella tavalla. Kilta järjestää paljon opiskelun arkea tukevaa ja helpottavaa toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua jo opintojen aikana. Tule pelottomasti mukaan ja liity iloiseen violettiin joukkoomme!

– Opiskelen pääaineenani teknillistä fysiikkaa ja sivuaineena matematiikkaa. Aion käydä pedagogiset opinnot myöhemmin opintojeni aikana eli minusta valmistuu diplomi-insinöörin lisäksi opettaja!

Lue, mitä Riina Ulkuniemi kertoo opinnoistaan

"Kaksi ammattia yhden hinnalla" Oulan kirjoitus Teekkarilähettiläiden blogissa

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Opettajaopintoihin hakeudutaan teknis-luonnontieteellisen hakukohteen kautta. Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma tarjoaa teknis-luonnontieteellisen hakukohteen valinneille vahvan pohjan matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

Pääainevaihtoehdot ovat: kemia, matematiikka ja teknillinen fysiikka.

Sivuaineena suoritetaan kandidaattivaiheessa vähintään yksi edellä mainituista oppiaineista.

Opiskelija suorittaa opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuusarvion ensimmäisen läsnäololukuvuotensa kevätlukukaudella. Tämän läpäistyään opiskelija saa neljän vuoden opinto-oikeuden Tampereen yliopistoon. Näin opiskelija voi halutessaan hajauttaa kasvatustieteen opintonsa usean vuoden ajalle. Pedagogisiin opintoihin on mahdollista hakea myös myöhemmin.

TkK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan DI-vaiheeseen matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa. Edellytyksenä on opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Opiskelijalla on halutessaan oikeus suorittaa DI-tutkinto myös teknis-luonnontieteellisessä DI-tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Lisää teknis-luonnontieteellisen hakukohteen opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Kandidaatin tutkinnon pääainevaihtoehdot:

Kemia

Kemia on perusluonnontiede,   jonka  opetuksessa   ja  tutkimuksessa  perehdytään   aineen rakenteen   ja   siitä   johtuvien   kemiallisten,   fysikaalisten   ja   mekaanisten   ominaisuuksien syvälliseen  ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Matematiikka

Matematiikan aineopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille laaja ja syvällinen matemaattisten menetelmien tuntemus ja kyky analyyttiseen ajattelutapaan. Tärkeää ovat myös perustavat edellytykset matematiikan soveltamiselle eri tieteenaloilla unohtamatta  käytännön tutkimus- ja kehitystyötä.

Teknillinen fysiikka

Teknillisen fysiikan aineopinnot antavat vankan luonnontieteellisen pohjan tieteen ja tekniikan eri aloille. Teknillisen fysiikan opinnoissa käydään läpi lähes kaikki klassisen ja modernin fysiikan osa-alueet.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen vahvuutena on erittäin vahvan luonnontieteellisen osaamisen yhdistyminen insinööritieteisiin. Suoritettuasi luonnontieteellisen kandidaatin tutkinnon teknis-luonnontieteellisessä hakukohteessa tai muussa yliopistossa, voit hakea opiskelemaan TTY:n kaksivuotiseen matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutukseen.

TTY:n matemattisten aineiden DI-opettajankoulutus on maassamme ainoa yhdistetty diplomi-insinöörin ja opettajan tutkinto, jossa voi opiskella matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajan pätevyyden. Opinnot ovat samaa korkeaa tasoa kuin teknis-luonnontieteellisessä DI-ohjelmassa, joten työllistymismahdollisuudet myös teollisuuteen tai tutkimukseen ovat hyvät.

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

 

Kemia

Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan orgaanisten ja bio-orgaanisten systeemien ja materiaalien tuntemista sekä teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä.  Kemia luo vankan pohjan myös biologisten systeemien muodostumisen, rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen.  Kemian tutkimuksessa on kaksi painoaluetta: valokemia ja lääkeaineiden synteesimenetelmät.

Matematiikka

Matematiikan pääaine antaa opiskelijoille laajan ja syvällisen matemaattisten menetelmien tuntemuksen sekä kyvyn analyyttiseen ajattelutapaan. Tämä mahdollistaa matematiikan soveltamisen niin käytännön tutkimus- ja kehitystyössä kuin teoreettisemmillakin aloilla. Matematiikan pääaineopiskelijat sijoittuvat teollisuuden tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin, akateemisiksi tutkijoiksi sekä opettajiksi.

Teknillinen fysiikka

Teknillisen fysiikan syventävät opinnot voidaan suunnata teoreettiseen, laskennalliseen tai kokeelliseen tutkimukseen tai fysiikan sovelluksiin. Fysiikan laitoksen omia tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka, optiikka ja laskennallinen fysiikka. Lisäksi suuntautumiskohteena on lääketieteellinen fysiikka, joka toteutetaan yhteistyössä biolääketieteen tekniikan kanssa.

Ohjelmistotiede

Ohjelmistotiede soveltaa matemaattisia menetelmiä tietokoneohjelmien luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Sen avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi tekoälyä peleihin. Ohjelmistotiede on konkreettista matematiikan soveltamista käytäntöön.

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki TTY:n opintojaksot.

Voit hakea teknis-luonnontieteellisen tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston pitkän väylän kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Satu Kantti, 30.01.2017 14:43.
Sisällöstä vastaa: Pitkänen Anna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä