Konetekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Konetekniikka

Konetekniikka

Sisäänotto 2017:

DI-tutkinnon pääaineet:

 • Koneensuunnittelu ja tuotekehitys
 • Tuotantotekniikka ja -automaatio
 • Life-Cycle Management and Engineering
 • Energia- ja biojalostustekniikka
 • Teollisuustalous B
 • Turvallisuustekniikka
 • Lujuusoppi
 • Robotics

 

Valmistuneiden työnimikkeitä:

 • Tuotantoinsinööri
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Suunnitteluinsinööri
 • Laatupäällikkö

Kilta: KoRK

Teekkarit haalareissa

Asiantuntijoita kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala, joka vastaa nykyajan haasteisiin. Konetekniikka on robotiikkaa, teollista internetiä ja 3D-tulostusta, unohtamatta mekaniikkaa, koneenrakennusta ja koneiden elinkaarenhallintaa. Konetekniikassa hyödynnetään ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita, kun kehitetään tulevaisuuden älykkäitä koneita. 

Sen avulla suomalainen teollisuus on saavuttanut useilla sektoreilla maailmanlaajuisesti johtavan aseman. Sovellusalueita on lukuisia aina tuulivoimaloista dieselmoottoreihin ja kulutuselektroniikkaan.

Luonnontieteitä ja 3D-mallinnusta

Konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten alan opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset perusopinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä.

Tutkinto-ohjelman perusopinnoissa opiskellaan mekaniikkaa sekä perehdytään koneenosien toimintaperiaatteisiin ja niiden mitoitukseen sekä harjoitellaan 3D-mallinnusta. Opinnoissa tutustutaan esimerkiksi erilaisiin valmistusmenetelmiin, materiaaleihin, hydraulisiin järjestelmiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan.Opiskelu on luento- ja pienryhmäopetusta, jonka lisäksi opintojaksoille kuuluu harjoitustöitä, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja ja ongelmakeskeistä oppimista.

Monipuoliset uramahdollisuudet

Konetekniikan diplomi-insinöörit sijoittuvat teollisuuden ja muun talouselämän eri sektoreille tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, tuotanto- ja valmistustehtäviin sekä myynti- ja ylläpitotehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

Valmistuneiden työnimikkeitä ovat muun muassa suunnitteluinsinööri, tuotekehitysinsinööri, tuotantopäällikkö, laatupäällikkö, kunnossapitopäällikkö projektipäällikkö ja tutkija.

Tyypillisesti TTY:ltä valmistuneet konetekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät työkone-, ilmailu- ja puolustusväline- sekä meriteollisuuteen kuin myös pelien ja simulaatioiden pariin.

Opiskelijaelämää

Monipuoliseen opiskeluelämään on helppo tutustua konetekniikan opiskelijoiden omassa ainejärjestössä Koneenrakentajakillassa (KORK). Kilta järjestää erilaisia opiskelijatapahtumia ja -tempauksia, bileitä ja excursioita. Killan toiminnassa tutustuu mukavalla ja rennolla tavalla uusiin ihmisiin! Kiltatoiminnan lisäksi kannattaa ehdottomasti tutustua myös lukuisiin erilaisiin ammattiainekerhoihin.

– Kiinnostavia harjoitustöitä on ollut lukuisia, mutta ensimmäisenä mieleen tulee kokoonpanotekniikoiden työ, jossa tavoitteena oli purkaa jokin vanha tuote osiin ja suunnitella tuote uudestaan täysin automatisoitua kokoonpanolinjastoa varten. Tämän lisäksi piti suunnitella ja optimoida kyseiselle tuotteelle kokoonpanolinjasto alusta loppuun.

Lue, mitä konetekniikan opiskelijat kertovat opinnoistaan

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaan voit hakeutua konetekniikan, automaatiotekniikan ja materiaalitekniikan hakukohteiden kautta. Tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Opintosi painottuvat konetekniikkaan, mutta saat myös perustiedot automaatiotekniikasta ja materiaalitekniikasta. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana.

Kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuaine valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Sivuaineen voit valita TTY:n kaikkien laitosten laajasta tarjonnasta ja voit sen avulla suunnata opintojasi tukemaan omia kiinnostuksen kohteita ja uratavoitteita.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine:

Kone- ja tuotantotekniikka

Opintokokonaisuus antaa perustiedot kone-ja tuotantotekniikasta, kuten sovelletusta mekaniikasta, koneensuunnittelusta ja tuote- ja tuotannonsuunnittelusta.

 

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma ja pääaineet

Kandidaatin tutkinto-ohjelmasta voit jatkaa konetekniikan, automaatiotekniikan tai materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan. Näiden DI-tutkinto-ohjelmien vahvuutena on poikkitieteellisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa. DI-tutkinnon suorittaneet voivat suuntautua käytännön insinöörityöhön tai alan tutkimukseen. Valmistuneilla on erittäin hyvät valmiudet työllistyä ja luoda uraa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  Osan tutkinto-ohjelmien opinnoista voi tehdä englannin kielellä ja myös vaihto-opiskelijana ulkomaalaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Konetekniikan di-tutkinto-ohjelmassa voit syventää osaamistasi oman kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi. Vapaa sivuaineoikeus antaa mahdollisuuden suunnata opintoja itsenään kiinnostavaan suuntaan.

DI-tutkinnon pääaine valitaan tutkinnon alussa.

Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Koneensuunnittelu ja tuotekehitys
Koneensuunnittelun ja tuotekehityksen pääaineessa on kaksi painotusta: Koneensuunnittelun ja mekatroniikan painotus sekä tuotekehitysopin painotus. Koneensuunnittelu ja mekatroniikka antaa vahvan perusosaamisen mm. koneiden ja konejärjestelmien suunnittelusta, mallinnuksesta ja simuloinnista sekä konejärjestelmiin ja yksittäisiin mekanismeihin liittyvistä kitka-, kulumis- ja voitelumekanismeista. Tuotekehitysopin vaihtoehto antaa pohjaa tuotekehitysprosessin tuloksellisuuden ja tehokkuuden hallintaan avaamalla siihen liittyvät erilaiset näkökulmat, kuten tuotekehitysmenetelmät, IT-järjestelmät sekä tuotekehitysprojektien hallinnan. Suunnittelun ja tuotekehityksen pääaine antaa hyvät valmiudet toimia koneisiin ja laitteisiin liittyvissä suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä, mutta myös esim. myynti, markkinointi ja konsultointitehtävissä.

Tuotantotekniikka ja -automaatio
Tuotantotekniikka ja -automaatio-pääaineessa voi painottua oman mieltymyksensä mukaan joko valmistusmenetelmiin ja työvälineisiin tai tuotantoautomaatioon. Painotuksesta riippuen kokonaisuus antaa vahvat perustiedot valmistus- ja tuotantomenetelmistä, tuotannon ja sen prosessien suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä, laadunvarmistuksesta, kappaletavara-automaatiosta sekä tuotannon 3D-mallinnuksesta ja simuloinnista. Tuotantotekniikka ja –automaatio - pääaine antaa hyvät valmiudet toimia tuotantojärjestelmiin ja -automaatioon liittyvissä suunnittelu- ja käyttötehtävissä, mutta myös esim. myynti, markkinointi ja konsultointitehtävissä.

 

Life-Cycle Management and Engineering
Elinkaarenhallinnan pääaineessa voit perehtyä joko konejärjestelmän eheyden hallintaan tai tuotteen elinkaaritiedon hallintaan. Eheyden hallinnan opinnot keskittyvät käyttövarmuuteen, kunnossapitoon sekä kunnonvalvontaan joita tukee vauriomekaniikkaan, tiedonvarastointiin ja data-analytiikkaan liittyvät opinnot. Eheyden hallinnan opinnot antavat vahvan pohjan tuotantolaitteiden ja muiden konejärjestelmien käyttövarmuuden ylläpidon ja suunnittelun asiantuntijatehtäviin.  Tuotteen elinkaaritiedon hallinnan opinnoissa käsitellään muun muassa tietojärjestelmien ja tietomallien rakenteita sekä tuotekehityksen, tuotannon ja elinkaaripalveluiden tietojärjestelmiin ja prosesseihin liittyviä asioita. Tuotteen elinkaaritiedon hallinnan opinnot antavat tietopohjan työskennellä tämän päivän teollisuudessa hyvin keskeisessä asemassa olevien PLM- ja PDM-tietojärjestelmien kanssa sekä kehittää niitä. Kokonaisuuden opetuskieli on englanti.

Muiden laitosten tarjoamia pääainevaihtoehtoja ovat:

Energia- ja biojalostustekniikka
Energia- ja biojalostustekniikan opetus koostuu energian tuotantojärjestelmien teoreettisista perusteista sekä niiden nykyisistä ja tulevista käytännön voimalaitossovelluksista. Pääainetta voidaan painottaa erilaisin kurssivalinnoin esimerkiksi perinteisen voimalaitostekniikan, biojalostuksen tai polttotekniikan alueille. Koulutus antaa vahvan osaamispohjan energialaitteiden kuten höyrykattiloden, polttimien ja voimalaitosprosessien suunnitteluun ja hallintaan sekä energiajärjestelmien ja -talouden tuntemukseen.

Teollisuustalous B
Opintokokonaisuus antaa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan sekä toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Turvallisuustekniikka
Opintokokonaisuus perehdyttää riskien hallintaan ja turvallisuuden teknisiin ratkaisuihin sekä antaa valmiudet hallita järjestelmien turvallisuutta ja niihin liittyviä riskejä.

Lujuusoppi
Lujuusopin pääaineessa syvennytään koneiden ja laitteiden analysointiin liittyviin laskenta- ja suunittelutehtäviin. Opiskelija osaa analysoinnissa tarvittavat keskeiset teoriat ja niihin liittyvät numeeriset ratkaisumenetelmät, kuten elementtimenetelmän. Opiskelija oppii mallintamaan matemaattisesti, analysoimaan ja simuloimaan koneiden rakenteissa, koneenosien kosketuspinnoissa ja ympäristössä tapahtuvia prosesseja ja satunnaisilmiöitä. Tämän myötä hän oppii ymmärtämään yksityiskohtaisesti koneiden kestävyyteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen tai turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia vaativissa suunittelutehtävissä. jossa tarvitaan syvällistä laskennallista analyysia ja simulointia. Opintokokonaisuus tarjoaa hyvät edellytykset osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja jatko-opintojen kautta mallinnustaitoja vaativiin tuotekehitys-, opetus- ja tutkimustehtäviin.

Robotics
Robotics is multi-disciplinary and its application domain is vast. Many routes leads to robotics: mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering, signal processing, or mathematics. The main objective of this Major is to provide the graduate with a level of knowledge on robotics that she/he can make informed and wise decisions in many possible study or career paths. The student can thus specialize and deepen her/his knowledge in a desired direction by taking from many available optional courses and other minors.

The graduate from TUT Robotics major will learn scientific and technological challenges and trends in robotic manipulation and mobility. The graduate learns fundamental questions in robotics: perception, cognition and action. When completed successfully, the graduate understands the literature and software tools of robotics, and can realize, tune or adapt them in the her/his specialized domain.

Extensive hands-on exercises and projects work in this curriculum will provide the graduate with knowledge and skills to setup a robotic system including hardware and software. The graduate learns to work as a team member in a multi-disciplinary team.

The graduate understands the impact of robotics on work and on society, which is the ground for innovativeness.

 

Opiskele avoimessa yliopistossa

TTY:n avoimessa yliopistossa voit suorittaa edullisesti yksittäisiä TTY:n yleisen opintotarjonnan mukaisia konetekniikan opintojaksoja, joihin sinulla on vaadittavat esitiedot ja -taidot. Opintojaksotarjontaan kuuluvat lähes kaikki konetekniikan opintojaksot.

Voit hakea konetekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston väyläopintojen kautta.

Avoimen yliopiston opiskelutarjonta ja hakeminen

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea TTY:lle suorittamaan yksittäisiä konetekniikan opintojaksoja joustavan opinto-oikeuden kautta.

JOO-opinnot ja hakeminen

Päivittäjä: Nina Ojala, 17.03.2017 14:27.
Sisällöstä vastaa: Ojala Nina
Asiasanat: opiskelu ja opetus