Hae maisteriohjelmiin - Tampereen teknillinen yliopisto

Maisterihaku TTY:lle

Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat yhteishaussa hakea TTY:lle maisterihaun hakukohteisiin. Yhteishaun lisäksi on mahdollista hakea erillishaussa Porissa järjestettävään automaatiotekniikan maisteriohjelmaan sekä Turussä järjestettävään konetekniikan maisteriohjelmaan. Maisterihaussa voi pyrkiä opiskelemaan diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi, mutta matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus ei ole haussa mukana. Opiskelu TTY:llä tapahtuu lukukausien aikaan päiväopetuksena (poikkeuksena Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman monimuoto-opetus).

Tutustu opiskelualoihimme (hakukohteisiin).
Lue mikä sai Akin jatkamaan opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi.

Opiskelijalla, joka on suorittanut TTY:llä tekniikan kandidaatin tutkinnon, on oikeus jatkaa hakukohteensa mukaiseen diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, joten heitä ei valita uudelleen tässä valinnassa. TTY:n opiskelijoille, jotka haluavat hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa, lisätietoa löytyy TTY:n intranetistä (POP). 

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet arkkitehdin tutkintoon

Arkkitehdin tutkintoa suomen tai englannin kielellä suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista, rakennusarkkitehdin tutkinnon (AMK) tai yliopistotasoisen vähintään kolmivuotisen bachelor-tasoisen tutkinnon arkkitehtuurista.

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Kaikki hakijat arvioidaan portfolion perusteella.

Hakijoiden on tutkintoon hakiessaan osoitettava riittävä suomen kielen taito. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Hakukelpoisuus diplomi-insinöörin tutkintoon

Voit hakea maisteriohjelmien hakukohteisiin, jos:

  • olet suorittanut soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot 
  • olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • olet suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa 3–4-vuotisen, soveltuvan Bachelor-tutkinnon tai vastaavan koulutuksen
  • olet suorittanut opistoinsinöörin tutkinnon (Rakennustekniikka, Johtaminen ja tietotekniikka, Pori sekä Automaatiotekniikka, Pori)
     

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytämme alempaa korkeakoulututkintoa. DI-tutkintoa suorittamaan hyväksytään kuitenkin ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain poikkeustapauksissa ja erittäin painavista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista. Haussa ylempään korkeakoulututkintoon ei voida hyväksyä ilman perusteltua syytä henkilöä, joka on suorittanut kokonaan tai pääosin lähialan ylemmän korkeakoulututkinnon, ja jonka hakukohteena olevan aineen diplomi-insinöörin tutkintoon johtavat opinnot ovat pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Myös keväällä 2018, viimeistään 30.6.2018 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevia valitsemme vain ehdollisesti. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Jos aiemmat opinnot on suoritettu ulkomailla, tutkinnon tulee olla sellainen, joka oikeuttaa opiskelumaassa yliopistotasoisiin maisteriopintoihin.

Hakijoiden on tutkintoon hakiessaan osoitettava riittävä suomen kielen taito. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Täydentävät opinnot

DI-tutkinto-ohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Asiasta päätetään tapauskohtaisesti opintojen alkaessa. Täydentävät opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija pystyy suorittamaan ne keskimäärin yhden lukuvuoden aikana.

Diplomi-insinöörihakukohteisiin soveltuvat pohjatutkinnot ja muut valintaperusteet

Soveltuvat pohjatutkinnot ja muut valintaperusteet määräytyvät hakukohteittain. Jos riittävää osaamispohjaa ei nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole, hakemus voidaan hylätä. Hakemukset käsitellään ja taustatutkinnon soveltuvuus arvioidaan hakuprosessin aikana tutkinto-ohjelmakohtaisissa arviointiryhmissä.

Tärkein valintaperuste on pohjatutkinnon keskiarvo. Jos hakukohteen valinnassa käytetään keskiarvon lisäksi muita perusteita, on ne lueteltu alla olevassa taulukossa.

Keskiarvon perusteella opiskelijoita valittaessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pohjatutkinnon opintoviikoilla tai opintopisteillä painotetun opintojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Keskiarvojen vertailua varten hakijat ryhmitellään hakukohteittain pohjatutkintojensa mukaisiin ryhmiin.

Soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala ja vaadittava vähimmäiskeskiarvo sekä muut valintaperusteet määräytyvät hakukohdekohtaisesti:

Automaatiotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Automaatiotekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto

Automaatiotekniikka, automaatiota soveltava ala

 

3,0/5 tai 2,0/3 3,0/5 tai 2,0/3

 

Muut vaatimukset: -

Biotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Bioteknniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Biokuvantaminen, biomittaukset, kudosteknologia, laskennallinen systeemibiologia, biotekniikka tai ympäristöbiotekniikka 3,5/5 3,0/5


Muut vaatimukset:
Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

 

 Johtaminen ja tietotekniikka, Pori

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Johtaminen ja tietotekniikka, Pori TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, luonnontieteet, *kauppatieteet tai lähiala Kts. muut vaatimukset Kts. muut vaatimukset

 

Muut vaatimukset:
Opiskelijavalinta tehdään paperivalintana minimiehdot täyttävien hakijoiden kesken valintakriteerien perusteella. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisesti joko opintomenestyksen perusteella tai jos keskiarvovaatimus ei täyty, hakemukset pisteytetään.

1) Hakijat, joiden tutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3,5/5 (AMK) tai 3,0/5 (yliopisto), valitaan suoraan keskiarvon perusteella paremmuusjärjestyksessä.

tai

2) Jos keskiarvovaatimus ei täyty, huomioidaan opintomenestyksen lisäksi mahdollinen SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen sekä arvioidaan myös hakijan motivaatiokirje ja alaa vastaava työkokemus. Työkokemuksen on oltava pohjatutkinnon jälkeistä työkokemusta. Hakemukset pisteytetään seuraavasti:
- Todistuksen opintopisteillä painotettu keskiarvo kerrottuna kahdella (ka x 2).
- Motivaatiokirje, josta arvioidaan tarve tutkinnon tarjoamalle osaamiselle, motivaatio sekä edellytykset tutkinnon suorittamiselle (huomioi tarkemmat ohjeet). Pisteytys 0-3 pistettä.
- SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen (12-15 op). 2 pistettä.
- Tutkinnon jälkeinen insinööritasoinen työkokemus, josta voi saada enintään 2,4 pistettä (1,2 pistettä/vuosi). Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon täydet työkuukaudet (0,1 pistettä/kk).
Valintapisteet lasketaan liitteenä toimitettujen dokumenttien perusteella.

*kauppatieteet: kauppatieteiden tutkinnon suorittaneilta vaaditaan minimiä laajempia täydentäviä opintoja (matematiikka SEFI 1-taso 15 op, SEFI 2-taso 8 op, FYS tai kemia 7 op). Fysiikan ja kemian opetusta ei ole tarjolla Porissa, vaan ne on suoritettava esim. Tampereen opetustarjonnasta. Hakijan on huomioitava, että Tampereen opetustarjonta ei ole suunniteltu monimuoto-opiskeluun, joten motivaatiokirjeeseen on selvitettävä, miten nämä aikoo suorittaa.  
 

Konetekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Konetekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Konetekniikka tai lähiala

3,0/5 tai 2,0/3
 

3,0/5 tai 2,0/3


Muut vaatimukset: -

Materiaalitekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Materiaalitekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Materiaalitekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 2,0/3 3,0/5 tai 2,0/3

 

Muut vaatimukset: -

Rakennustekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Rakennustekniikka TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Rakennustekniikka tai lähiala 4,0/5 3,0/5


Muut vaatimukset:
Valinta tehdään pohjatutkintojen mukaisissa ryhmissä keskiarvon perusteella. Poikkeuksena rakennusalan opisto- ja AMK-insinöörien ryhmästä enintään puolet valitaan tutkinnon opintopisteillä/opintoviikoilla painotetun keskiarvon sekä insinööritutkinnon jälkeisen työkokemuksen perusteella. Valintapisteet lasketaan seuraavasti: todistuksen opintopisteillä painotettu keskiarvo kerrottuna kahdella + tutkinnon jälkeisestä työkokemuksesta saatavat pisteet 0,1 pistettä/kuukausi, enintään 2,4 pistettä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon täydet työkuukaudet.

Sähkötekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Sähkötekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Sähkötekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 1,8/3 1,6/3 tai 2,7/5


Muut vaatimukset: -

Teknis-luonnontieteellinen

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Teknis-luonnontieteellinen LuK, TkK, soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Fysiikka, kemia, matematiikka, teknillinen fysiikka, tietojenkäsittelytiede tai lähiala   3,0/5

 

Muut vaatimukset:
Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Tietojohtaminen

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tietojohtaminen TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, kauppatieteet tai lähiala 3,5/5 3,5/5

 

Muut vaatimukset:
Minimiehdot täyttävät hakijat haastatellaan. Haastattelut pisteytetään ja valinta tehdään haastattelupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella. Haastattelupäivät ja ohjeet julkaistaan TTY:n hakusivuilla hakuajan alkamiseen mennessä.

Tietotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tietotekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tietotekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 1,80/3 2,7/5 tai 1,60/3

 

Muut vaatimukset:
AMK-tutkinnon tulee olla kokonaisuudessaan tietotekniikan alalle soveltuva

Tuotantotalous

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tuotantotalous TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan ala tai lähiala
 
4,0/5 3,7/5

 

Muut vaatimukset:
Hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä, joka julkaistaan TTY:n hakusivuilla hakuajan alkamiseen mennessä. Minimiehdot täyttävien hakijoiden hakemukset pisteytetään ja valinta tehdään valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä voi saada motivaatiokirjeestä (0-6 pistettä) ja ennakkotehtävästä (0-6 pistettä Valituksi tullakseen on hakijan saatava vähintään puolet maksimipisteistä (12 pistettä). Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Ympäristö- ja energiatekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)

Ympäristö- ja energiatekniikka

TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto

biotekniikka, energiatekniikka, kemia, prosessitekniikka, turvallisuustekniikka, ympäristötekniikka tai näiden lähialat 3,5/5

3,0/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut vaatimukset:
Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Erillishaut TTY:n maisteriohjelmiin

Automaatiotekniikka, Pori

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri, insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Automaatiotekniikka, Pori TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto automaatiotekniikka, automaatiota soveltava ala 2,7/5 2,7/5


Muut vaatimukset: ohjeiden mukaan laadittu motivaatiokirje

 

Konetekniikka, Turku

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään (insinööri (AMK)) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Konetekniikka, Turku ins. (AMK), TkK, soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto kone- ja tuotantotekniikka, tuotantotekniikka, tuotekehitystekniikka, koneautomaatiotekniikka, meritekniikka, moottori- ja energiateknologia, energia- ja polttomoottoritekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, autotekniikka tai muu konetekniikan lähiala tai konetekniikkaa soveltava ala. - -


Muut vaatimukset:  Hakijat, joilla on soveltuva pohjatutkinto soveltuvalta alalta osallistuvat valintakokeeseen. Valinta tehdään valintakokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään tutkinnon opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

 

Päivittäjä: Meeri Oikemus, 09.03.2018 9:39.
Sisällöstä vastaa: Oikemus Meeri
Asiasanat: opiskelu ja opetus, maisterihaku

Hae maisteriohjelmiin

Katso video

TUT