Maisterihaku - Tampereen teknillinen yliopisto

Maisterihaku TTY:lle

Sivustoa päivitetään parhaillaan vastaamaan 2018 opiskelijavalintaperusteita

Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat yhteishaussa hakea TTY:lle maisterihaun hakukohteisiin suorittamaan diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoa. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutukseen ei voi hakea maisterihaussa. Opiskelu TTY:llä tapahtuu lukukausien aikaan päiväopetuksena (poikkeuksena Porin Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman monimuoto-opetus).

Tutustu opiskelualoihimme (hakukohteisiin).
Lue mikä sai Akin jatkamaan opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi.

Hakukelpoisuus diplomi-insinöörin tutkintoon

Maisteriohjelmien hakukohteissa hakukelpoisia ovat:

  • soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
  • ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
  • opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

 

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin. Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Myös keväällä 2018, viimeistään 30.6.2018 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.  

Hakijoiden on tutkintoon hakiessaan osoitettava riittävä suomen kielen taito. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Täydentävät opinnot

DI-tutkinto-ohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija pystyy suorittamaan ne keskimäärin yhden lukuvuoden aikana. Täydentävät opinnot on pääsääntöisesti otettu huomioon soveltuvia pohjatutkintoja määriteltäessä ja niistä päätetään tapauskohtaisesti opintojen alkaessa.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet arkkitehdin tutkintoon

Arkkitehdin tutkintoa suomen tai englannin kielellä suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurista, rakennusarkkitehdin tutkinnon (AMK) tai yliopistotasoisen vähintään kolmivuotisen bachelor-tasoisen tutkinnon arkkitehtuurista.

Kaikki hakijat arvioidaan portfoliomenettelyllä.

Hakijoiden on tutkintoon hakiessaan osoitettava riittävä suomen kielen taito. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Diplomi-insinöörihakukohteisiin soveltuvat pohjatutkinnot ja muut valintaperusteet

Soveltuvat pohjatutkinnot ja muut valintaperusteet määräytyvät hakukohteittain. Jos riittävää osaamispohjaa ei nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole, hakemus voidaan hylätä. Hakemukset käsitellään ja taustatutkinnon soveltuvuus arvioidaan hakuprosessin aikana tutkinto-ohjelmakohtaisissa arviointiryhmissä.

Merkittävin valintaperuste on pohjatutkinnon keskiarvo. Jos hakukohteen valinnassa käytetään keskiarvon lisäksi muita perusteita, on ne lueteltu alla olevassa taulukossa. Keskiarvon perusteella opiskelijoita valittaessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pohjatutkinnon opintoviikoilla tai opintopisteillä painotetun opintojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Keskiarvojen vertailua varten hakijat ryhmitellään hakukohteittain pohjatutkintojensa mukaisiin ryhmiin.

Soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala ja vaadittava vähimmäiskeskiarvo sekä muut valintaperusteet määräytyvät hakukohdekohtaisesti:

Automaatiotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Automaatiotekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Automaatiotekniikka, automaatiota soveltava ala 3,0/5 tai 2,0/3 3,0/5 tai 2,0/3
Muut vaatimukset: -        

Biotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Biotekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Biokuvantaminen, biomittaukset, kudosteknologia, laskennallinen systeemibiologia, biotekniikka tai ympäristöbiotekniikka 3,5/5 3,0/5
Muut vaatimukset: Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

 Johtaminen ja tietotekniikka, Pori

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Johtaminen ja tietotekniikka, Pori TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, luonnontieteet, *kauppatieteet tai lähiala Kts. muut vaatimukset Kts. muut vaatimukset
Muut vaatimukset: 
Opiskelijavalinta tehdään paperivalintana minimiehdot täyttävien hakijoiden kesken valintakriteerien perusteella. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisesti joko opintomenestyksen perusteella tai jos keskiarvovaatimus ei täyty, hakemukset pisteytetään.
1) Hakijat, joiden tutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3,5/5 (AMK) tai 3,0/5 (yliopisto), valitaan suoraan keskiarvon perusteella paremmuusjärjestyksessä.
tai
2) Jos keskiarvovaatimus ei täyty, huomioidaan opintomenestyksen lisäksi mahdollinen SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen sekä arvioidaan myös hakijan motivaatiokirje ja alaa vastaava työkokemus. Työkokemuksen on oltava pohjatutkinnon jälkeistä työkokemusta. Hakemukset pisteytetään seuraavasti:
- Todistuksen opintopisteillä painotettu keskiarvo kerrottuna kahdella (ka x 2).
- Motivaatiokirje, josta arvioidaan tarve tutkinnon tarjoamalle osaamiselle, motivaatio sekä edellytykset tutkinnon suorittamiselle (huomioi tarkemmat ohjeet). Pisteytys 0-3 pistettä.
- SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen (12-15 op). 2 pistettä.
- Tutkinnon jälkeinen insinööritasoinen työkokemus, josta voi saada enintään 2,4 pistettä (1,2 pistettä/vuosi). Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon täydet työkuukaudet (0,1 pistettä/kk).
Valintapisteet lasketaan liitteenä toimitettujen dokumenttien perusteella.
*kauppatieteet: kauppatieteiden tutkinnon suorittaneilta vaaditaan minimiä laajempia täydentäviä opintoja (matematiikka SEFI 1-taso 15 op, SEFI 2-taso 8 op, FYS tai kemia 7 op). Fysiikan ja kemian opetusta ei ole tarjolla Porissa, vaan ne on suoritettava esim. Tampereen opetustarjonnasta. Hakijan on huomioitava, että Tampereen opetustarjonta ei ole suunniteltu monimuoto-opiskeluun, joten motivaatiokirjeeseen on selvitettävä, miten nämä aikoo suorittaa.   

Konetekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Konetekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Konetekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 2,0/3 3,0/5 tai 2,0/3
Muut vaatimukset: -        

Materiaalitekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Materiaalitekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto Materiaalitekniikka tai lähiala 3,0 tai 2,0/3 3,0/5 tai 2,0/3
Muut vaatimukset: -        

Rakennustekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Rakennustekniikka TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Rakennustekniikka tai lähiala 4,0/5 3,0/5
Muut vaatimukset: Valinta tehdään pohjatutkintojen mukaisissa ryhmissä keskiarvon perusteella. Poikkeuksena rakennusalan opisto- ja AMK-insinöörien ryhmästä enintään puolet valitaan tutkinnon opintopisteillä/opintoviikoilla painotetun keskiarvon sekä insinööritutkinnon jälkeisen työkokemuksen perusteella. Valintapisteet lasketaan seuraavasti: todistuksen opintopisteillä painotettu keskiarvo kerrottuna kahdella + tutkinnon jälkeisestä työkokemuksesta saatavat pisteet 0,1 pistettä/kuukausi, enintään 2,4 pistettä. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon täydet työkuukaudet.

Sähkötekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Sähkötekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Sähkötekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 1,8/3 1,6/3 tai 2,7/5
Muut vaatimukset: -        

Teknis-luonnontieteellinen

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Teknis-luonnontieteellinen LuK, TkK, soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Fysiikka, kemia, matematiikka, teknillinen fysiikka, tietojenkäsittelytiede tai lähiala   3,0/5
Muut vaatimukset: Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Tietojohtaminen

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tietojohtaminen TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, kauppatieteet tai lähiala 3,5/5 3,5/5
Muut vaatimukset: Minimiehdot täyttävät hakijat haastatellaan. Haastattelut pisteytetään ja valinta tehdään haastattelupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella. Haastattelupäivät ja ohjeet julkaistaan TTY:n hakusivuilla hakuajan alkamiseen mennessä.

Tietotekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tietotekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tietotekniikka tai lähiala 3,0/5 tai 1,80/3 2,7/5 tai 1,60/3
Muut vaatimukset: AMK-tutkinnon tulee olla kokonaisuudessaan tietotekniikan alalle soveltuva

Tuotantotalous

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Tuotantotalous TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto Tekniikan ala tai lähiala 4,0/5 3,7/5
Muut vaatimukset: Hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä, joka julkaistaan TTY:n hakusivuilla hakuajan alkamiseen mennessä. Minimiehdot täyttävien hakijoiden hakemukset pisteytetään ja valinta tehdään valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä voi saada motivaatiokirjeestä (0-6 pistettä) ja ennakkotehtävästä (0-6 pistettä Valituksi tullakseen on hakijan saatava vähintään puolet maksimipisteistä (12 pistettä). Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Ympäristö- ja energiatekniikka

DI-tutkinto-ohjelma Soveltuvien pohjatutkintojen tasot Soveltuvien pohjatutkintojen alat Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK) Opintojen keskiarvo vähintään (yliopisto-tutkinnot)
Ympäristö- ja energiatekniikka TkK, ins. (AMK), soveltuvan alan korkeakoulututkinto biotekniikka, energiatekniikka, kemia, prosessitekniikka, turvallisuustekniikka, ympäristötekniikka tai näiden lähialat 3,5/5 3,0/5 
Muut vaatimukset: Minimiehdot täyttävät hakemukset pisteytetään seuraavasti: Pohjatutkinto (0-60 p), muut ansiot (0-15 p). Muissa ansioissa pisteytys kohdistuu erityisesti motivaatiokirjeessä annettuun informaatioon, opiskelun ajalliseen suunnitelmaan ja hakukohteiden järjestykseen. Valinta tehdään pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Erillishaku, konetekniikka, Turku

Turussa järjestettävään konetekniikan diplomi-insinöörin koulutukseen on oma erillishakunsa. Hakukohteella on TTY:n maisterihausta poikkeavat omat valintaperusteensa. Lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta Turun hakukohteeseen.

Päivittäjä: Ulla Vartiala, 08.09.2017 12:21.
Sisällöstä vastaa: Oikemus Meeri
Asiasanat: opiskelu ja opetus, maisterihaku