Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

COMBI-hankkeen tuloksia esiteltiin TTY:llä

COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestettiin TTY:llä torstaina 25.1.2018. Seminaari keräsi yleisöä Festian isoon saliin kuuntelemaan COMBI-hankkeen uusimpia tuloksia koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle.

COMBI-hanke on sisällöllisesti jo pitkällä, mutta vuonna 2018 tehdään edelleen tutkimusta osalla tutkimusalueista. Lisäksi tuloksia kootaan erilaisiksi julkaisuiksi, kuten esimerkiksi helposti lähestyttäviksi tuloskorteiksi ja koulutusaineistoiksi. Kaikkiaan hankkeesta on tulossa n. 40 tuloskorttia ja niiden koulutusaineistot sekä n. 80 laajempaa julkaisua.

Hankkeessa on ollut mukana yli 70 henkilöä seitsemässä eri tutkimusryhmässä, joista viisi toimii TTY:llä, yksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja yksi Aalto-yliopistossa.  Hankkeessa on mukana 9 kaupunkia/kuntaa ja 37 rakennusalan yritystä. Hankkeen kokonaiskesto on n. 3,5 vuotta ja se päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,4 M€ ja valmiusaste on tällä hetkellä n. 80 prosenttia.

Jyrki Kauppinen kävi kertomassa seminaarissa Ympäristöministeriön kuulumisia. Uudet rakentamismääräyskokoelman asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Isoin muutos niissä on erityisesti uudis- ja korjausrakentamista käsittelevien vaatimusten selkeämpi määritteleminen. Tulevaisuudessa määritysten kehittämistä on tarkoitus suunnata nykyistä enemmän vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä edistäväksi.

Pirkko Pihlajamaa TAMK:sta kertoi COMBI-hankkeessa kehitetyistä työkaluista hankeprosessien kehittämiseksi ja toimivuustarkastusten tueksi. Tässä työpaketissa on ollut mukana useista tutkimusryhmiä myös TTY:ltä.

Materiaali- ja rakennekokeista seminaarissa esiteltiin puhallusvillaeristeisten yläpohjien konvektiotarkasteluja, betonikoekappaleiden materiaaliominaisuuksien määrittämistä sekä betonikuorielementtien kuivumisen laboratoriokokeita sekä laskennallisia tarkasteluja. Koetuloksia esittelivät seminaarissa Eero Tuominen, Pauli Sekki ja Henna Kivioja TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmästä.

COMBI-hankkeessa tehdään jatkuvatoimisia mittauksia 24 koulussa ja päiväkodissa Pirkanmaalla ja Helsingissä. Puolet rakennuksista ovat uusia ja puolet korjattuja. Mitattavat suureet ovat sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi- ja radonpitoisuus sekä ilmanpaine-ero rakenteiden yli. Tutkittavissa rakennuksissa tehdään lisäksi käyttäjien ja huoltohenkilökunnan haastatteluja. Antti Kauppinen TTY:ltä esitteli tarkemmin kenttämittauksista saatuja paine-erojen ja Radon-pitoisuuksien mittaustuloksia.

TAMK:in tutkija Kari Kallioharju kertoi valaistuksen energiatehokkuustekijöistä sekä automaattisesta aurinkosuojauksesta palvelurakennuksissa. Valaistuksen huolellisella suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi valaistuksen vaatimaan sähkötehoon palvelurakennuksissa. Majoitusrakennuksessa on tutkittu laskennallisesti lämmityksen, jäähdytyksen ja valaistuksen yhteenlaskettua ostoenergiankulutusta.

Malin Moisio TTY:ltä kertoi arkkitehdeille suunnatusta energiaoptimoinnin ohjausmallista, jonka taustaksi on tehty erilaisia simulointitarkasteluja. Laskentatarkastelujen perusteella tärkeitä tekijöitä rakennuksen energiankulutukselle ovat olleet muun muassa rakennuksen koko, käyttötarkoitus, sisälämpötila, lämmöntuottojärjestelmän tyyppi sekä ilmanvaihdon määrä ja lämmöntalteenoton hyötysuhde.

Juha Jokisalo Aalto-yliopistosta ja Juhani Heljo TTY:ltä ovat kehittäneet työkaluja palvelurakennusten taloudellisuustarkasteluihin. Heljo esitteli KOP-COMBI-työkalua käytännön kustannusoptimaalisuustarkasteluja varten. Työkalun on tarkoitus olla yleisesti saatavilla vuoden 2019 alussa.

Seminaarin esitykset ja videotallenteet julkaistaan COMBI-hankkeen nettisivuilla. Sivuilla on nähtävissä myös hankkeen tuloskorttiesittely.

Uutisen jättäjä: Henna Kivioja
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, combi-seminaari, nzeb, energiatehokas rakentaminen