Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Uusia menetelmiä saarekkeenestosuojaukseen liittyvien haasteiden selättämiseksi

Hajautettu sähköenergiantuotanto lisääntyy vauhdilla, mutta siinä on omat haasteensa. Yksi niistä on suunnittelematon saarekekäyttö (LOM). Ontrei Raipala kehitti väitöstyössään uusia LOM-suojia ja arviointimenetelmän, joka auttaa verkkoyhtiöitä sopivan LOM-suojan valinnassa.

Hajautetuksi tuotannoksi kutsutun pienen yksikkökoon voimantuotannon nopea kasvu johtuu paljolti teknologian kehittymisestä, ympäristöhuolista ja taloudellisista tekijöistä. Tuotannon leviäminen jakeluverkkotasolle tuo mukanaan joukon potentiaalisia etuja, mutta se aiheuttaa myös uusia haasteita. Suunnittelematon saarekekäyttö (engl. loss of mains, LOM) on yksi tällaisista riskitekijöistä. LOM viittaa tilanteeseen, jossa hajautettua tuotantoa sisältävä verkonosa tulee irtautuneeksi valtakunnallisesta voimajärjestelmästä.

– Suunnittelematon saarekekäyttö voi aiheuttaa henkilöturvallisuusriskin verkkoyhtiöiden kenttähenkilökunnalle ylläpitämällä jännitteitä verkonosissa, joiden oletetaan olevan jännitteettömiä. Lisäksi riskinä on asiakkaiden laitteistojen vioittuminen huonon sähkönlaadun seurauksena, TTY:llä väittelevä Ontrei Raipala kertoo.

Suunnittelematon saarekekäyttö saattaa myös estää luotettavan sähkönjakelun kannalta tärkeiden pikajälleenkytkentöjen onnistumisen sekä johtaa verkostokomponenttien ja tuotantolaitteistojen vioittumiseen tahdistamattomien jälleenkytkentöjen seurauksena.

– Näistä riskitekijöistä johtuen suunnittelematon saarekekäyttö on kielletty. Kaikki hajautetut tuotantolaitteistot on varustettava saarekekäytön estosuojalla, jonka tulisi havaita saarekkeeseen siirtyminen nopeasti ja erottaa valvomansa tuotantoyksikkö irti verkosta, Raipala sanoo. 

LOM-riskin arviointimenetelmä ja kaksi uutta suojausmenetelmää

Kustannuksiltaan kohtuullista ja kaikki tekniset vaatimukset täyttävää LOM-suojaa on yritetty kehittää jo pitkään, mutta tässä ei ole vieläkään täysin onnistuttu. Oman lisähaasteensa tuovat uudet, hajautettua tuotantoakin koskevat sähkövoimajärjestelmän stabiilisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset, jotka ovat osittain LOM-suojauksen toiminnan kannalta ristiriitaisia.

LOM-suojausmenetelmät voidaan jakaa toimintaperiaatteensa mukaan kolmeen kategoriaan, jotka ovat passiiviset-, aktiiviset- ja kommunikaatioon perustuvat menetelmät. Kaikilla näillä kategorioilla on omat etunsa ja haittapuolensa, mikä tekee sopivan LOM-suojan valinnasta vaikeaa. Ontrei Raipala kehitti väitöstutkimuksessaan LOM-riskin arviointimenetelmän, joka voidaan yhdistää sähkönjakeluverkkoyhtiöiden käyttämiin, jo olemassa oleviin tietojärjestelmiin tukemaan verkkoyhtiöitä LOM-suojien valinnassa.

– Menetelmän avulla voidaan myös arvioida, onko joissakin verkon osissa piilevää riskiä sellaisen saarekkeen syntymiseen, jota käytetty LOM-suoja ei kykene havaitsemaan, Raipala sanoo.

Raipala kehitti myös kaksi uutta aktiivista LOM-suojausmenetelmää, joiden toimintakyky on huomattavasti tavanomaisia LOM-suojia parempi, sekä kommunikaatioon perustuvan suojausautomaatiokonseptin tyypillisten hajautettuun tuotantoon liittyvien suojaushaasteiden selättämiseksi.

Väitöstilaisuus perjantaina 16.3.2018

Diplomi-insinööri Ontrei Raipalan sähköenergiatekniikan alaan kuuluva väitöskirja Novel Methods for Loss of Mains Protection ("Uusia menetelmiä saarekkeenestosuokseen") tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 16.3.2018 kello 12.00 alkaen Tietotalon salissa TB104 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Kimmo Kauhaniemi (Vaasan yliopisto) ja TkT Seppo Hänninen (Teknologian tutkimuskeskus, VTT Oy). Tilaisuutta valvoo professori Sami Repo TTY:n sähköenergiatekniikan laboratoriosta.

Ontrei Raipala (s. 1982) on kotoisin Hämeenkyröstä ja työskentelee tällä hetkellä ABB:llä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4113-1

Lisätietoja: Ontrei Raipala, puh. 040 867 4427, ontrei.raipala at tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, sähköenergiatekniikka, energia