Hanke - Tampereen teknillinen yliopisto

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli - WHOLE

 

 

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Vastuullisena johtajana toimii Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Arkkitehtuurin laitoksen johtaja ja yhdyskuntasuunnittelun teorian professori Panu Lehtovuori. Hankkeen toteutuksesta vastaa monialainen työryhmä TTY:n arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksilta sekä Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä. Käytännön asioiden ja viestinnän projektipäällikkönä toimii Jaana Vanhatalo. Hanke verkottuu mm. University of Cambridgen / CEDAR ja University of Glasgow'n / Adam Smith Business School kanssa.

Hankkeen kesto:

16 kk (1.9.2015-31.12.2016).

Hankkeen tausta, tavoitteet ja menetelmät (tiivistelmä):

Tausta

Hyvään elinympäristöön ja resurssitehokkaaseen yhdyskuntarakenteeseen liittyvien tavoitteiden yhteen sovittaminen vaatii uudella tavalla holistista ja systeemistä otetta. Nykyisissä suunnittelun ja hallinnan menettelyissä tärkeällä sijalla ovat arvioinnin ja laskennan mallit. Tähän mennessä resurssitehokkuutta on tutkittu ja mallinnettu teknisessä viitekehyksessä. Liikkumisen ja kulutuksen preferenssit, ympäristöterveys, kaupunki-rakenteen taloudellinen suorituskyky ja yritysnäkökulma ovat malleissa niukasti esillä.

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoite on löytää käyttökelpoinen vastaus kysymykseen siitä, miten edistetään ja ylläpidetään hyvää elinympäristöä ja yhdyskuntarakennetta maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja ja elinkeinoja yhteen sovittamalla. Päämääränä on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoinen ja Suomeen sovellettu kaupunkirakenteen resurssi-tehokkuuden malli.

Menetelmät

Tutkimushanke jakautuu viiteen sisällölliseen työpakettiin, joiden teemat ovat: 1) resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking, kohteina mm. Hollannin VINEX, Lyonin SCOT ja EU:n SUMPS; 2) kestävän maankäytön edistäminen käytännössä; 3) arviointi- ja seurantamenetelmien nykytilan selvittäminen kirjallisuus-katsauksena ja haastatteluin; 4) näiden menetelmien kehittäminen ja uuden resurssi-tehokkuuden mallin konseptointi ja testaus; sekä 5) mallin jalkauttaminen ja päätöksentekoa tukeva toimintasuunnitelma. Hanketta tukee sparrausryhmä.

Päivittäjä: Jaana Vanhatalo, 30.11.2015 16:59.
Sisällöstä vastaa: Vanhatalo Jaana
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä, tutkimus, hankkeet, whole, resurssitehokkuus, laitosyhteistyö, arkkitehtuurin laitos, rakennustekniikan laitos, verne